Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Veiligheid

Veiligheid

Bij veiligheid op Amsterdam Airport Schiphol gaat het op de eerste plaats om luchtvaart-, brand- en verkeersveiligheid. De wet- en regelgeving is leidend. We gebruiken het Airside Veiligheid Management Systeem (AVMS) aan de luchtzijde en het Terminal Veiligheid Management Systeem (TVMS) in de terminal. In deze twee systemen houden wij informatie bij over relevante bedrijfsactiviteiten, operationele risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen en de proceseigenaren die hiervoor verantwoordelijk zijn. Amsterdam Airport Schiphol kan via het AVMS en TVMS de veiligheidsrisico’s inventariseren, analyseren en beheersen.

Veiligheid op en rond start- en landingsbanen

Bij de veiligheid rondom start- en landingsbanen gaat het om het voorkómen van situaties waarbij vliegtuigen of andere voertuigen ongewenst een start- of landingsbaan betreden. Onze inspanningen zijn dan ook gericht op zowel het verkleinen van de kans op een runway incursion, als op de vermindering van eventuele effecten, mocht zich toch een runway incursion voordoen. Bij het realiseren van dit beleid werken we nauw samen met alle partijen binnen het luchtvaartproces, met name met de Luchtverkeersleiding Nederland.

De meeste runway incursions bestonden uit kleine afwijkingen van procedures, zoals bijvoorbeeld het passeren van de stopstreep in plaats van het stoppen voor de stopstreep. In 2013 vonden 23 runway incursions plaats (42 in 2012), zonder ernstig gevaar. Het hoge aantal in 2012 was te wijten aan het meermalen op dezelfde dag gebruiken van een baan die niet was vrijgegeven.

Door het Veiligheidsplatform Schiphol is een taskforce aangesteld die zich richt op het verbeteren van een aantal locaties waar runway incursions zich herhaaldelijk voordoen. Inmiddels is inzichtelijk gemaakt welke acties we kunnen ondernemen; enkele van deze zullen we in 2014 uitvoeren.

In 2013 zijn de werkzaamheden voor de aanleg van rijbaan Tango aan de zuidzijde van de Kaagbaan voortgezet. Deze rijbaan verbindt platform Vracht Zuidoost via de kop van de Kaagbaan met Schiphol-Centrum. Het kruisen van de Kaagbaan zal straks hoofdzakelijk op een andere, minder gevaarlijke locatie plaatsvinden. De kans op een ernstige runway incursion neemt daardoor af. De rijbaan zal volgens planning eind 2014 gereed zijn.

Aantal runway incursions op Schiphol
(per jaar)

2013

23

2012

42

2011

36

2010

31

2009

32

Aanvaringen met vogels voorkomen

Vogels blijven een groot risico voor de vliegveiligheid. Om dit risico te beheersen heeft Schiphol Bird Controllers in het landingsterrein die 24 uur per dag, 7 dagen per week actief zijn. De verjaagoperatie is gemoderniseerd: de Bird Controllers registreren hun activiteiten digitaal op de ‘Birdpad’. Alle verjaagacties kunnen direct worden aangevuld met detailinformatie zoals de soort, de locatie en het tijdstip van de actie.

We nemen ook maatregelen om te voorkomen dat vogels naar de luchthaven komen. We maken ons eigen terrein zo onaantrekkelijk mogelijk, bijvoorbeeld door het plaatsen van berken. De activiteiten van de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen zijn geïntensiveerd. In 2013 ongeveer 2.000 hectare graanteeltgebieden in de omgeving van Schiphol versneld ondergeploegd, 40% meer dan in 2012. Daardoor was er minder voedsel te vinden in de omgeving, wat tijdens de zomermaanden leidde tot minder overvliegende ganzen. We hebben een methodiek ontwikkeld waarmee we van tevoren kunnen toetsen hoe aantrekkelijk een bepaald nieuw gebied in de regio is voor vogels. In 2014 testen en verfijnen we de methodiek. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden van geautomatiseerde vogeldetectie door middel van een pilot met een radarsyteem.

Wij vragen piloten om elke vogelaanvaring te rapporteren. Het aantal vogelaanvaringen in 2013 op de luchthaven Schiphol bedraagt 6,1 per 10.000 vliegtuigbewegingen (7,0 in 2012).

Aantal vogelaanvaringen op Schiphol
(per 10.000 vliegtuigbewegingen)

2013

6,1

2012

7,0

2011

7,6

2010

7,7

2009

7,1