Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Ketenverantwoordelijkheid

Ketenverantwoordelijkheid

Amsterdam Airport Schiphol is de exploitant van het luchthaventerrein. De exploitatievereisten en daarmee de belangrijkste eisen met betrekking tot het invullen van onze maatschappelijke functie zijn vastgelegd in de Wet luchtvaart. Hierin staat dat wij optimaal gebruik van de luchthaven als kwalitatief hoogwaardig knooppunt van nationaal en internationaal luchtverkeer bevorderen, met inachtneming van de grenzen die voor de veiligheid en het milieu gelden. In de wet staat onder meer dat Schiphol zorg draagt voor de voorzieningen die nodig zijn voor een goede afwikkeling van het luchtverkeer en het daarmee samenhangende personen- en goederenvervoer op de luchthaven.

Als exploitant hebben wij een regierol. We zijn er trots op binnen en buiten het luchthaventerrein samen te werken met tal van bedrijven en organisaties die voorop willen lopen in duurzaamheid. Samen weten we concrete stappen vooruit te zetten waardoor de mainport duurzamer en de regio aantrekkelijker wordt. Die ontwikkeling wil Schiphol samen met haar partners en leveranciers met kracht doorzetten.

Op veel fronten zijn wij regisseur van een proces of van een keten aaneengeschakelde activiteiten. Voor onze eigen activiteiten oefenen we onze invloed uit via directe sturing en controle. Te denken valt aan ons eigen energieverbruik, ons wagenpark, het energieverbruik in de door ons verhuurde gebouwen en het woon-werkverkeer van onze medewerkers.

We sturen indirect als het gaat om activiteiten van derden. We moedigen partijen die actief zijn op de luchthaven aan tot verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan het wagenpark, het energieverbruik, het woon-werkverkeer. Ten slotte kunnen we anderen beïnvloeden vanuit samenwerkingsverbanden die zich richten op een duurzame ontwikkeling van Schiphol. Voorbeelden: de landing- en take-offcyclus van vliegtuigen, het verkeer (vracht en passagiers) van en naar de luchthaven.


Verantwoord inkopen

Schiphol verwacht van haar leveranciers dat Corporate Responsibility is geworteld in hun bedrijfsvoering. In onze inkoopprocessen is het een belangrijk criterium. De vijf maatschappelijke thema's waaraan Schiphol wil bijdragen zijn daarbij leidend. Het is cruciaal dat partners in de keten elkaar scherp houden. Lees hier meer over in de paragraaf In gesprek met stakeholders.

De centrale inkoopafdeling van Amsterdam Airport Schiphol selecteert leveranciers waarvan de business areas producten en diensten kunnen afnemen. Uitgangspunt is dat (potentiële) leveranciers bewust bezig zijn met Corporate Responsibility. Het beleid wordt als selectiecriterium meegenomen in (Europese) aanbestedingen. Er gelden kaders en regels voor de inkoopactiviteiten, onder andere met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Specifieke afspraken zijn opgenomen in de onderliggende contracten. Als een leverancier niet binnen de afgesproken kaders blijft, kan het contract worden beëindigd. Onderdeel van de aanbestedingswet is het proportionaliteitsbeginsel. Dit houdt in dat de keuzes die Schiphol maakt en de eisen en voorwaarden die wij stellen aan een leverancier bij een aanbesteding in redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

In 2012 hebben we een leverancierscode opgesteld voor onze grootste leveranciers waar Schiphol 80% van de ingekochte producten en diensten afneemt. Ongeveer 73% van deze leveranciers heeft de leverancierscode ondertekend.

In 2013 was 77% van ons totale inkoopvolume afkomstig van verantwoorde leveranciers die bewust bezig zijn met Corporate Responsibility. In 2012 lag dit percentage op 70,7%.