Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance In gesprek met stakeholders

In gesprek met stakeholders

Schiphol heeft een groot aantal maatschappelijke stakeholders met veelal uiteenlopende belangen: reizigers, airlines, omwonenden, overheden, financiële stakeholders, medewerkers, businesspartners en sectorpartners. Met onze stakeholders hebben we op reguliere basis en op verscheidene niveaus over diverse onderwerpen contact.

Stakeholdermanagement is belegd bij de afdeling Corporate Development. Onder leiding van Corporate Development komen de afdelingen die op strategisch en tactisch niveau frequent contact hebben met stakeholders elke twee weken bijeen. Hierbij worden onderwerpen interdisciplinair besproken en kunnen wederzijdse wensen en vragen worden gebundeld. In de subcommissie Public Affairs & Corporate Responsibility van de Raad van Commissarissen staat ons stakeholderbeleid standaard op de agenda. In het kader van onze vijf maatschappelijke thema's organiseren we stakeholderdialogen. In 2013 stonden duurzame werkgelegenheid en grondstofschaarste centraal. Onze stakeholders vragen wij om feedback over hoe zij graag zouden zien dat wij invulling geven aan deze onderwerpen.


Onze activiteiten zijn nauw verbonden met die van luchtvaartmaatschappijen en andere partners in de keten. Met hen voeren wij structureel overleg over onze bedrijfsvoering. Ook veranderingen in wet- en regelgeving, grootschalige investeringen en verbouwingen komen hierbij aan bod.

Via onze reguliere contacten en dialogen blijven wij goed op de hoogte van wat er leeft bij onze stakeholders. Ook kunnen we op die manier onze stakeholders informeren over wat er bij ons speelt. Wij weten ook dat stakeholders de meeste informatie over onze strategie en doelstellingen uit direct contact met ons halen. Daarnaast hebben we ook andere communicatiemiddelen die we kunnen inzetten naar gelang het onderwerp en de doelgroep. De doelgroepen van het jaarverslag zijn hoofdzakelijk de aandeelhouders, financiers, beleidsmakers en toezichthouders. We geven met het verslag een actueel beeld van lopende projecten en belangrijke ontwikkelingen; die informatie kan ook nuttig zijn voor andere stakeholders en voor (toekomstige) medewerkers en leveranciers.

Ten behoeve van het jaarverslag 2013 hebben we verscheidene stakeholders geïnterviewd over de onderwerpen die we in het jaarverslag behandelen. De feedback is positief: de geïnterviewden misten geen onderwerp in het jaarverslag en de aangeboden informatie wordt relevant en gedetailleerd bevonden. Wel zouden we nog nadrukkelijker een geïntegreerde visie kunnen geven over het beleid van de onderneming en de ontwikkelingen in de komende jaren.

Al deze contacten hebben geleid tot een materialiteitsmatrix. De onderwerpen die zowel onze stakeholders als wij belangrijk vinden, staan centraal in het jaarverslag. Binnen de ovalen zien wij nadrukkelijk geen verschil in mate van belang. Het voornemen is om de materialiteitsmatrix in 2014 bij onze stakeholders te toetsen. In de tabel is aangegeven hoe we sturen op de materiële thema's en welke samenwerkingen we op deze gebieden hebben met onze stakeholders.

Materieel thema

Sturing

Samenwerkingsverband 1

Resultaten zie 1

Netwerk van bestemmingen

Aantal directe bestemmingen
reizigers en vracht

Shared Vision

Consultatie

Accountgesprekken

Top Connectivity

Concurrentiepositie

Percentage marktaandeel passagiers

Percentage marktaandeel vracht

Percentage vertrekkende passagiers
dat Schiphol goed/uitstekend vindt

Percentage aankomende passagiers
dat Schiphol goed/uitstekend vindt

Percentage passagiers dat
prijs/kwaliteit-verhouding
retail airside goed/uitstekend vindt

IR-rate

Kosten per WLU

Investeringen

Accountgesprekken

Concessionarissenoverleg

Top Connectivity

Excellent Visit Value

Financiële gang van zaken

Economische impact

Aantal mensen werkzaam
op de locatie Schiphol

Aantal bedrijven gevestigd
op de locatie Schiphol

Bezettingsgraad vastgoed

Nettoresultaat

Huurdersoverleg

Amsterdam Economic Board

Amsterdam Connecting Trade

Amsterdamse Ondernemersvereniging (ORAM)

Bestuursforum Schiphol

Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH)

Schiphol Area Development Company (SADC)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Top Connectivity

Excellent Visit Value

Competitive Marketplace

Sustainable Performance

Geluid en omgeving

Aantal overschrijdingen handhavingspunten

Uitvoering convenanten
Tafel van Alders

Tafel van Alders

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Stichting Leefomgeving Schiphol

Stichting Mainport en Groen

Knowledge and Development Center (KDC)

Geluid en omgeving

Klimaatvriendelijke
luchtvaart

CO2-uitstoot eigen activiteiten

CO2-uitstoot reduceren

Energie-efficiency

EPBD-labels bestaande gebouwen

theGROUNDS

Kennis voor Klimaat

Airport Carbon Accreditation Scheme

Climate KIC

Samenwerking Innovatieve Mainport (SIM)

Knowledge and Development Center (KDC)

Biofuels of the future

Klimaat en milieu

Bereikbaarheid
en luchtkwaliteit

Vervoerskeuze OD-reiziger

In het jaar aangepaste VOP's
voor walstroom en PCA

theGROUNDS

Samenwerkingsprogramma NS, Prorail en ministerie Infrastructuur en Milieu

Samenwerking Innovatieve Mainport (SIM)

Brandstofmix van de toekomst

Samenwerking waterstofeconomie regio Amsterdam

Bereikbaarheid

Klimaat en milieu

Grondstofschaarste

Percentage hergebruikt regulier afval

Zuurstof oppervlaktewater

Drinkwaterverbruik terminal per reiziger

theGROUNDS

Samenwerking Innovatieve Mainport (SIM)

Klimaat en milieu

Duurzame
werkgelegenheid

KPI's Luchtvaart College Schiphol

Percentage vrouwen in de top van SNBV

Medewerkersbetrokkenheid

Percentage ziekteverzuim

Luchtvaart College Schiphol

Vakbonden

Arbo-platform

AannemersHealth & Safety overleg

Duurzame werkgelegenheid

Veiligheid

Aantal birdstrikes per 10.000 vliegtuigbewegingen

Aantal runway incursions

Uitvoeren integraal testen brandveiligheid

Aantal bedrijfsongevallen met verzuim

Veiligheidsplatform Schiphol

Runway Safety Team

Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen

Platform Beveiliging en Publieke Veiligheid Schiphol

Veiligheid

  • Dit overzicht is niet uitputtend