Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Geluid en omgeving

Geluid en omgeving

We hechten belang aan een open en goede relatie met onze buren. We dragen actief bij aan een aantrekkelijk woon- en werkgebied; we onderhouden directe contacten met onze buren en nemen deel aan de Tafel van Alders. Dit is een overlegorgaan waarin Rijk, luchtvaartsector, bestuurders en omwonenden afspraken maken die ertoe dienen de luchtvaartactiviteiten op Schiphol en de kwaliteit van de leefomgeving in balans te houden. Een van de langetermijndoelstellingen is dan ook dat we de stakeholderdialoog voortzetten aan de Tafel van Alders en met de partijen van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De Tafel van Alders en CROS gaan in 2014 op in een nieuw te vormen OmgevingsRaad Schiphol.

Samen leven en werken

Schiphol draagt bij aan een goede werk- en woongelegenheid in de omgeving. De luchthaven is een factor van belang: we bieden de regio veel werkgelegenheid. Een goede relatie met de buren (omwonenden en bedrijven) is in ieders belang. Schiphol organiseert zelf activiteiten om deze relatie te onderhouden, zoals de Schiphol Burendagen. Andere activiteiten worden gerealiseerd door de stichting Leefomgeving Schiphol en de stichting Mainport en Groen.

Stichting Leefomgeving Schiphol

De stichting Leefomgeving Schiphol heeft tot doel de kwaliteit van de leefomgeving in de regio Schiphol te verbeteren door projecten te ondersteunen die daaraan bijdragen. Daarnaast voorziet de stichting in uitkeringen in natura aan individueel gedupeerden in onleefbare of onwerkbare situaties die buiten bestaande wettelijke regelingen voor compensatie vallen. Hiermee geeft de stichting uitvoering aan de afspraken uit het Tafel van Alders convenant Omgevingskwaliteit. Om ernstig gehinderde gebieden verder te ondersteunen hebben de partijen in de stichting Leefomgeving Schiphol (Schiphol, de provincie Noord-Holland en het Rijk) toegezegd een tweede tranche van nogmaals dertig miljoen euro ter beschikking te stellen. Schiphol draagt hieraan tien miljoen euro bij.

Stichting Mainport en Groen

De stichting Mainport en Groen investeert in recreatieve voorzieningen en groen voor inwoners en bezoekers van het gebied rond Schiphol. Sinds 1996 monitort de stichting de afspraken over groenontwikkeling die zijn vastgelegd in het convenant Mainport Schiphol en Groen. Schiphol heeft acht miljoen euro bijgedragen aan de financiering van dit programma. In 2014 wordt de stichting opgeheven en worden de activiteiten overgedragen aan de gemeente Haarlemmermeer.

Landartpark Buitenschot

In oktober 2013 is het landartpark Buitenschot geopend aan de noordkant van Hoofddorp. Schiphol en de stichting Mainport en Groen hebben een park ontwikkeld waar reductie van grondgeluid, recreatie en kunst op een bijzondere manier samenkomen. De bewonersvereniging Hoofddorp-Noord en de gemeente Haarlemmermeer zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerp en de aanleg. In het park bevinden zich lage heuvels die het grondgeluid van opstijgende vliegtuigen verstrooien. Het reduceren van grondgeluid is een van de hinderbeperkende maatregelen die binnen de Tafel van Alders zijn afgesproken. Schiphol Group heeft voor het project Buitenschot twee miljoen euro beschikbaar gesteld en de stichting Mainport en Groen één miljoen euro.

Schiphol Burendagen

In november 2013 is een reeks van Schiphol Burendagen afgerond. Bij de Schiphol Burendagen nodigt de luchthaven omwonenden uit een kijkje achter de schermen van de luchthaven te nemen. Hierdoor kan Schiphol op een zeer directe manier in contact treden met direct omwonenden en hen meer bewust maken van wat er allemaal op de luchthaven gebeurt. Op deze wijze kunnen we op een positieve manier meer informatie geven over Schiphol en haar toegevoegde waarde voor de omgeving. De respons op de uitnodiging was overweldigend; we hebben ongeveer 500 omwonenden rondgeleid. In 2014 geven we een vervolg aan de Schiphol Burendagen.

Lespakket

Schiphol ontwikkelde in 2012 in samenwerking met de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol en Rotterdam The Hague Airport een lespakket over Schiphol voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8. In 2013 is het lespakket aangepast en zijn vijfduizend pakketten gemaakt. 75% van de pakketten is bestemd voor de zeshonderd basisscholen in het CROS-gebied, de overige zijn voor basisscholen die elders in Nederland gevestigd zijn. Met Schiphol als thema worden verschillende vaardigheden zoals rekenen, taalvaardigheid en wereldoriëntatie op een creatieve manier gecombineerd. Kinderen leren onder meer over duurzaamheid, werken op de luchthaven, en over Schiphol als doorvoerhaven.

Tafel van Alders
Positieve evaluatie convenanten

Schiphol voert samen met de betrokken partijen de convenanten uit die tot stand zijn gekomen aan de Tafel van Alders, te weten convenant Omgevingskwaliteit, convenant Hinderbeperking en convenant Behoud en versterking mainportfunctie. De uitvoering ervan loopt, zoals gepland, over meerdere jaren. In 2013 heeft de Tafel van Alders een eerste evaluatie gedaan van de uitvoering van deze convenanten, en die was positief. De doelstelling om ernstige hinder in 2020 met 5% te beperken wordt ruimschoots gehaald: het aantal gehinderden neemt zelfs met meer dan 10% af ten opzichte van een situatie zonder deze hinderbeperkende maatregelen. Binnen het convenant Omgevingskwaliteit zijn in de afgelopen vier jaar enkele omgevingsprojecten gestart. Vijftien van de 51 aanvragen voor compensatie van ‘schrijnende gevallen’ zijn inmiddels toegekend.

Akkoord nieuw geluidsstelsel

In oktober 2013 is een akkoord bereikt aan de Tafel van Alders over een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol. Het oude stelsel met 35 handhavingspunten bleek in de praktijk moeilijk uit te leggen: als handhavingspunten 'volliepen' bij gebruik van voorkeursbanen die minder mensen hinderden, moest het vliegverkeer worden verplaatst naar een baan die juist meer hinder opleverde. Het nieuwe geluidsstelsel is gebaseerd op regels voor voorkeurs baangebruik en twee jaar getest. Voor het gebruik van start- en landingsbanen is in dit nieuwe stelsel een voorkeursvolgorde vastgesteld waarbij onder de verschillende weersomstandigheden díe banen worden ingezet die de minste mensen hinderen. Tegelijkertijd zet de Luchtverkeersleiding Nederland zo min mogelijk banen tegelijkertijd in.

De voorzitter van het overleg, oud-minister Hans Alders, heeft het advies aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Het nieuwe stelsel kwam in januari 2014 in de publiciteit doordat een onderzoeksbureau, ingeschakeld door gemeente Amstelveen en twee Amsterdamse stadsdelen, concludeerde dat de Buitenveldertbaan te vaak was gebruikt. Uit een analyse van Luchtverkeersleiding Nederland blijkt dat deze baan volgens de regels is ingezet. De deelnemers aan de Tafel van Alders hebben zich hierna nogmaals aan het akkoord gecommitteerd.

Het wetsvoorstel voor het nieuwe geluidsstelsel wordt waarschijnlijk voor de zomer naar de Tweede Kamer gezonden.

Ontwikkelingen bij de regionale luchthavens

Nadat het Aldersadvies Lelystad in 2012 was uitgebracht, heeft Schiphol Group in 2013 bekendgemaakt de luchthaven Lelystad Airport verder te willen ontwikkelen. Schiphol wil dit doen voor niet-mainportgebonden verkeer met een maximale capaciteit van 45.000 vliegtuigbewegingen. Ten behoeve van het aanvragen van het luchthavenbesluit is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de MER opgesteld. Ook is een aantal stappen genomen in de luchtzijdige inpassing van het vliegverkeer dat voorzien is op Lelystad. Dit zal in 2014 moeten resulteren in een luchthavenbesluit voor Lelystad met een bijbehorend routebesluit wat juridisch de verdere ontwikkeling van Lelystad mogelijk maakt.

Geluidscapaciteit

De geluidsbelasting van Schiphol voor de omgeving wordt nu nog berekend door middel van handhavingspunten. Voor elk van deze punten is wettelijk een maximale geluidsbelasting per jaar vastgesteld. Als de grenswaarden dreigen te worden overschreden, dienen er maatregelen te worden genomen. Er zijn 35 handhavingspunten voor het hele etmaal en aanvullend 25 handhavingspunten specifiek voor de nachtperiode.

In het gebruiksjaar 2013 hebben zich geen overschrijdingen op de handhavingspunten voor geluid voorgedaan. Met de invoering van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol zullen de handhavingspunten verdwijnen; de verwachting is echter dat dit pas in 2015 in officiële wetgeving wordt opgenomen.

Aanspreekpunt voor omwonenden

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas), een stichting van Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol, geeft informatie over het vliegverkeer en wonen rondom Schiphol. Bas heeft in 2013 een aantal verbeteringen in de informatievoorziening doorgevoerd. In samenwerking met de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) legt Bas huisbezoeken af aan veelklagers en andere omwonenden die zich ernstig gehinderd voelen en behoefte hebben aan persoonlijk contact. Bas organiseerde een bijeenkomst voor bewoners en bewonersvertegenwoordigers van CROS en VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms) om de Bas-rapportages en de website toe te lichten.

Sinds 1 november 2013 kunnen omwonenden op de website ‘het verslag van de dag' lezen. In hoofdlijnen is samengevat hoe het baangebruik is geweest en waarom juist deze inzet van start- en landingsbanen nodig was. Ook wordt een koppeling gemaakt met de preferentietabel uit het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. Het verslag verschijnt aan het begin van de avond en kijkt een dag terug en geeft een vooruitblik voor de rest van de dag. Met dagelijkse verslag speelt Bas in op de wens van de omgeving om meer inzicht te krijgen in het baangebruik van Schiphol. Op de website van Bas wordt de informatie over baanonderhoud het meest bekeken. Tot slot zijn de vliegtuigbewegingen in de module ‘Vliegverkeer InZicht’ nu zonder vertraging te volgen.

Melders en aard meldingen bij Bas

2013

2012

Aantal melders

4.624

5.286

Aantal specifieke meldingen

93.045

84.674

Aantal periode meldingen

28.189

42.069

 Aantal algemene meldingen

537

3.861

Melders en meldingen

In het operationeel jaar 2013 hebben 4.624 personen die hinder ondervonden van het vliegverkeer hierover één of meer meldingen ingediend bij Bas. Van deze melders behoren er 27 (0,6%) tot de zogenoemde 'veelmelders'. Zij waren verantwoordelijk voor 67,8% van alle meldingen in 2013. Bas besteedt in zijn jaarrapportage vooral aandacht aan de groep mensen die geen veelmelders zijn. De 4.597 personen uit deze focusgroep dienden 19,3% minder specifieke meldingen in, 30,2% minder periode meldingen en 9,3% minder algemene meldingen.

De maanden juli en augustus zijn traditioneel de maanden met het grootste aantal meldingen. Vanwege vakantieverkeer is het aantal vliegtuigbewegingen in die periode het hoogst. Doordat de wind tijdens het gebruiksjaar 2013 meer uit noordelijke tot oostelijke richtingen waaide, is het baangebruik in noordelijke richting toegenomen. Dit baangebruik zorgde voor minder periode en algemene meldingen. De meeste specifieke meldingen gaan over opstijgende zware vrachttoestellen tijdens de laatste startpiek van de dag en hebben betrekking op geluidshinder.