Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance Duurzame werkgelegenheid

Duurzame werkgelegenheid

Duurzame werkgelegenheid is voorwaarde voor én resultante van een solide economische ontwikkeling van de mainport. We scheppen een klimaat waarin mensen kansen krijgen zich verder te ontwikkelen. De luchthaven telt circa 65.000 Schipholwerkers; medewerkers van de ongeveer 500 bedrijven op het luchthaventerrein en bij onze eigen organisatie.

Schipholwerkers

We bevorderen intersectorale mobiliteit via het Luchtvaart College Schiphol (voorheen Schiphol College). Het doel is dat medewerkers kunnen rouleren tussen de bedrijven die zijn gevestigd op het luchthaventerrein. Ook netwerkbijeenkomsten dragen bij aan de mobiliteit tussen medewerkers van bedrijven. We plaatsen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en het Luchtvaart College Schiphol. Deze laatste is bovendien verantwoordelijk voor een gecoördineerd stagebeleid op de luchthaven.

Goede relaties met externe partijen dragen eveneens bij aan een duurzame werkgelegenheid. We werken met de code van de Commissie Verantwoordelijk Marktgedrag. Schiphol is mede-initiatiefnemer en ondertekenaar van deze code waarin het belang van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche is samengevat als 'verantwoordelijk marktgedrag'. De samenwerking tussen opdrachtgevers, werkgevers, werknemers en intermediairs is hierbij essentieel.

We helpen mee met het bestrijden van jeugdwerkloosheid in samenwerking met het Sectorfonds Luchtvaart. Dit fonds heeft tot doel het bevorderen van scholing, inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van huidige en toekomstige werknemers in de luchtvaartsector.

KLM partner in Luchtvaart College Schiphol

Per 7 oktober 2013 is KLM, naast Schiphol Group en het ROC van Amsterdam, toegetreden als partner van Luchtvaart College Schiphol. Hiermee is het college nog krachtiger én slagvaardiger in het ontwikkelen en organiseren van ‘werken & leren’ voor de luchtvaartsector. Luchtvaart College Schiphol bundelt de krachten van de aan luchtvaart gerelateerde bedrijven, het beroepsonderwijs en de overheidsinstanties in de regio en versterkt de arbeidsmarkt op Schiphol.

Het aantal groepen dat een van de 90 aangeboden trainingen volgde, is in 2013 gestegen naar 192; in 2012 volgden 59 groepen een van de toen nog 118 trainingen. Het aantal is onder meer toegenomen doordat medewerkers van Schiphol Nederland B.V. sinds 2013 beschikken over een duurzaam inzetbaarheidsbudget. De medewerkers kunnen dit budget besteden aan de aangeboden trainingen.

Het Luchtvaart College Schiphol biedt mbo-opleidingen aan die specifiek zijn ontwikkeld voor het werk op de luchthaven en zijn gericht op beveiliging en de logistiek van luchtvracht. In 2013 zijn 528 mbo-deelnemers een opleiding begonnen. Dit zijn er minder ten opzichte van 2012 (795), toen het aantal beginnende deelnemers bijzonder hoog was. Het aantal geplaatste stagiaires is in 2013 gestegen naar 134 (2012: 75). Het aantal is hoger uitgekomen omdat het belang van stagiaires meer is benadrukt. Nieuw is de mogelijkheid een onbetaalde stage te volgen om werkervaring op te doen in de terminal; hiervan hebben 35 mbo-studenten gebruik gemaakt.

Leerbanen zijn bedoeld voor mensen zonder afgeronde opleiding of zonder werk. Door middel van een werk/leertraject zijn zij beter toegerust voor de arbeidsmarkt. De KPI wordt gemeten aan de hand van het slagingspercentage: in 2013 heeft 80,0% van de examenkandidaten van de werk/leertrajecten het diploma gehaald (2012: 87,5%).

Eigen medewerkers

We hebben betrokken en gemotiveerde medewerkers nodig die zich willen inzetten voor het succes van Schiphol Group. Zij zijn essentieel om onze strategische ambities te kunnen realiseren. Schiphol is een loyale werkgever, die investeert in medewerkers en aan hen de ruimte biedt zich voortdurend te ontwikkelen. Dit blijkt onder meer uit de hoge medewerkersbetrokkenheid en de relatief grote daling van het ziekteverzuim, die mede is gerealiseerd door het nieuwe werken. We zijn trots op de officiële erkenning die ons beleid dit jaar heeft gekregen in de vorm van de Randstad Award 2013, een prijs voor de meest aantrekkelijke werkgever van Nederland.

In 2013 is verder invulling gegeven aan het meerjarenplan Veilige en Duurzame inzetbaarheid 2012-2014. Duurzame inzetbaarheid omvat zowel mobiliteit als vitaliteit en draait om het goed en gemotiveerd kunnen werken nu en in de toekomst. Ons uitgangspunt is dat werken en leren onlosmakelijk bij elkaar horen. We hebben in 2013 de bewustwording over duurzame inzetbaarheid vergroot, onder meer door presentaties en workshops.


Schiphol stimuleert interne mobiliteit. We zijn ervan overtuigd dat verandering van functie of werkplek leidt tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Met een mobiliteitspercentage van 15 is de doelstelling voor 2013 (12,5%) ruimschoots gehaald. Het stimuleren van interne mobiliteit is in 2013 opgenomen in de cao. Medewerkers kunnen een persoonlijk budget inzetten voor eigen ontwikkeling of vitaliteit.

We hebben een begin gemaakt met strategische personeelsplanning tot 2020. Daarmee kunnen we vroegtijdig inspelen op de capaciteit en kwaliteit die in de toekomst nodig is. Dat geldt zowel voor onze huidige als voor toekomstige medewerkers.

(aantallen per locatie)

<30

30-40

40-50

50-60

60>

Schiphol Group (2.093)

136

505

696

570

186

Schiphol (1.904)

96

453

631

546

178

Rotterdam (131)

35

31

43

16

6

Eindhoven (42)

5

15

17

4

1

Lelystad (16)

-

6

5

4

1

Diversiteit

Schiphol Group streeft ernaar een diverse organisatie te zijn, waarin alle medewerkers zich thuis moeten kunnen voelen, ongeacht bijvoorbeeld hun culturele achtergrond of sekse. Tot nu toe lag de focus op het aantal vrouwen in de top met als doel dat eind 2014 30% van de top vrouw moet zijn. Dat doel hebben we eind 2013 al gehaald: het percentage is gestegen naar 31%.


In 2013 hebben we ons beleid verder verbreed met LGTB (Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual), culturele identiteit en mensen met een functiebeperking. In 2013 lag de nadruk vooral op het bekendmaken hiervan. De Lucille Werner Foundation (voorheen CAP 100) zet zich in om de afstand tussen mensen met een handicap en het bedrijfsleven te verkleinen. De stichting ondersteunt Schiphol met het aanbrengen van talenten met een functiebeperking. Net als in 2012 hebben we ook dit jaar vier mensen kunnen plaatsen.

Talent & Leadership-ontwikkeling

In 2013 hebben we in het bijzonder aandacht besteed aan mobiliteit, inzetbaarheid en performance-management. Ruim 50% van de leidinggevenden (niveau hbo+) van Schiphol Nederland B.V. heeft in 2013 een training gevolgd uit het Talent & Leadership-curriculum. Deze intensieve training, die aansluit op het vernieuwde performance-managementbeleid dat in 2012 is ingevoerd, is gericht op situationeel en coachend leiderschap. De focus ligt op resultaatafspraken die leidinggevenden en medewerkers maken. Het doel is de dialoog actiever en het beoordelingsproces transparanter en effectiever te maken. Er wordt veel aandacht besteed aan het maken van heldere resultaatafspraken, het voeren van gesprekken met medewerkers over duurzame inzetbaarheid en het voeren van effectieve functioneringsgesprekken.

We werken ook aan de ontwikkeling van medewerkers door middel van internationale samenwerking. In 2013 is een luchtvaartgerichte strategische opleiding georganiseerd, waaraan medewerkers van zowel Schiphol Group, Aéroports de Paris als Incheon International Airport hebben deelgenomen. Dit leidt zowel tot een versterking van ons internationaal netwerk als tot een rijke uitwisseling aan kennis en kunde. De personeelsuitwisselingen en detacheringen van medewerkers naar regionale en internationale luchthavens is voortgezet.

Ontwikkeling medewerkers in cijfers

Schiphol Group had eind 2013 2.093 medewerkers in dienst (2012: 2.131). Dit staat gelijk aan 2.045 fte (2012: 2.080 fte). Het aantal (seizoens)inhuurkrachten is in 2013 verder gedaald. In 2013 hebben wij, net als in 2011, een medewerkersbetrokkenheidonderzoek, de zogenaamde Schiphol Monitor, uitgevoerd onder alle medewerkers. Daar blijkt uit dat onze medewerkers ons bedrijf zeer waarderen. De betrokkenheid van de medewerkers scoort opnieuw hoog: 7,9 (2011: 7,9). Het verzuimpercentage bij Schiphol Nederland B.V. is het afgelopen jaar verder afgenomen tot 3,1% (2012: 3,7%). Daarmee is het ziekteverzuim nu lager dan de Verbaannorm van 3,4%.

Veilige inzetbaarheid

Onder veilige inzetbaarheid verstaan we dat medewerkers en derden zich bewust zijn van het belang van veilig werken in een veilige en gezonde (werk)omgeving. Daarnaast hebben we de zorg voor een veilige omgeving voor onze passagiers en bezoekers. Dit jaar hebben we verschillende actiepunten uit het meerjarenbeleidsplan Veilige en Duurzame Inzetbaarheid 2012–2014 in gang gezet. Een aantal actiepunten is inmiddels gerealiseerd.

Op airside heeft in 2013 een tragisch ongeval voorgedaan met een bagagetrekker waarbij een voetganger was betrokken. De voetganger, een medewerker van een afhandelaar, is ten gevolge van het opgelopen letsel overleden. Inmiddels is onderzocht wat voor voetgangers de meest risicovolle oversteekplaatsen zijn. Deze locaties krijgen voorrang bij de uitrol van het in 2013 uitgewerkte voetgangersbeleid.

Om blootstelling aan dieselmotoremissie te beperken, hebben we het besluit genomen om in op- en overslagruimten van de terminal alleen nog EURO 4-motoren of hoger toe te staan. Voor de brandweerkazernes loopt een pilot met het dynamisch afzuigen direct aan de uitlaat van de voertuigen.

In april is met de sectorpartijen en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) stilgestaan bij de succesvolle samenwerking en resultaten om de arbeidsomstandigheden in de bagagegebieden te verbeteren. Hierin werd de gezamenlijke aanpak van Schiphol met de sectorpartijen geroemd en als voorbeeld gesteld voor Transport & Logistiek Nederland.
Veiligheid meten

Om het niveau van veiligheid te meten, zijn methodes vastgesteld voor het meten van de veiligheid van werken aan airside, in de terminal en bij werkzaamheden die worden uitgevoerd door contractors. Deze meetmethodes zijn vergelijkbaar met de Lost Time Injury Frequency (LTIF) voor bedrijfsongevallen. De procedure voor het melden van ongevallen en onveilige situaties is nu beter geborgd, zowel voor interne als externe meldingen. In aanvulling hierop is in 2013 een app ontwikkeld waarmee medewerkers onveilige situaties digitaal kunnen melden. Deze app komt in 2014 beschikbaar.

Schiphol hanteert de LTIF bij het registreren van bedrijfsongevallen van medewerkers die arbeidsverzuim tot gevolg hebben. Hiermee kunnen we zien hoe we het doen ten opzichte van andere bedrijven binnen of buiten de branche, maar we kunnen ook bijhouden hoe de situatie is ten opzichte van voorgaande jaren. In 2013 kwam Schiphol Nederland B.V. (exclusief de brandweer) uit op een LTIF van 0 (2012: 1,6). Voor de brandweer is het resultaat 14,2 (2012: 44,4). De oorzaak zijn drie sportblessures van brandweerpersoneel tijdens de uitoefening van hun werk.

Grote bouwoperaties brengen risico's met zich mee. Schiphol stelt de veiligheid van alle gebruikers en medewerkers van de luchthaven voorop. We zijn in 2013 begonnen met het programma ‘Verbeteren van veiligheid op en rond bouw- en onderhoudswerkzaamheden’. Schiphol zal er alles aan doen om alle veiligheidsrisico's tot een minimum te beperken en alle personen optimaal te beschermen. De twaalf gouden veiligheidsregels zijn daarvoor de basis. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn meer medewerkers van andere (bouw)bedrijven aanwezig dan normaal. Ook hen maken wij bewust van de veiligheidsrisico’s op de luchthaven.

Voor alle projectleiders en opdrachtgevers van Schiphol is een verplichte VCA-cursus (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ontwikkeld inclusief specifieke Schiphol-informatie. Onze ambitie is dat alle contractors per 1 januari 2015 VCA gecertificeerd zijn. Daarnaast zal het projectbureau van Schiphol haar organisatie conform VCO (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Opdrachtgevers) inrichten.