Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Sustainable Performance

Sustainable PerformanceSchiphol Group staat voor duurzame waardecreatie. We maken een bewuste afweging in de verhouding tussen people, planet en profit. Voor ons is niet alleen van belang wát we bereiken met onze onderneming, maar ook hóe. Corporate Responsibility betekent voor Schiphol ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving.

Voor Schiphol Group, een toonaangevende onderneming die midden in de maatschappij staat, gaat Corporate Responsibility over eigen keuzes maken voor de toekomst van de onderneming, onze directe omgeving en de samenleving als geheel. Hierbij richten wij ons op vijf maatschappelijke thema’s: klimaatvriendelijke luchtvaart, bereikbaarheid en luchtkwaliteit, grondstofschaarste, duurzame werkgelegenheid, en geluid en omgeving. In 2013 hebben we een begin gemaakt met het opstellen van concrete doelstellingen voor 2020; in 2014 stellen we ze vast. Soms kunnen we onze doelstellingen zelf realiseren en soms zijn andere bedrijven of partners erbij betrokken.

Een van de langetermijndoelstellingen is het zorgdragen voor een bewuste afweging in de verhouding people, planet en profit. Om dit doel te realiseren, moet Corporate Responsibility steeds vertrouwder worden in de businessplanning. Bij het goedkeuren van investeringen maken we de afweging in de verhouding tussen people, planet en profit. Bewustwording heeft onze volle aandacht: we streven ernaar dat iedere collega in zijn werk rekening houdt met de effecten die zijn handelen heeft op bijvoorbeeld het milieu of zijn omgeving. Hiervoor hebben wij in 2013 onder meer zes nieuwe CR-ambassadors opgeleid.

In de dagelijkse bedrijfsvoering zijn we ons bewust van de effecten van ons handelen. De veiligheid van reizigers, bezoekers en medewerkers op ons terrein is van het grootste belang. Nu er grootscheepse verbouwingen plaatsvinden, krijgt arboveiligheid extra aandacht.