Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Managementagenda 2013

Managementagenda 2013


Een constructieve relatie met belangrijke stakeholders, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, is voor de ontwikkeling van een gezamenlijke toekomstvisie op de mainport cruciaal. Dit geldt eveneens voor ons Masterplan. Op beide terreinen is veel vooruitgang geboekt; we zijn onze stakeholders daar erkentelijk voor.

Onze internationale positie hebben we op onderdelen kunnen versterken. Het bod dat we in consortiumverband hebben voorbereid op de luchthaven van Rio de Janeiro is helaas niet geslaagd. We hebben het bedrijfsresultaat uit retail en het vastgoed vergroot. In het kader van het ontwikkelen van een 'lean' organisatie en het verhogen van de efficiency zijn nog meer stappen te zetten.

Managementagenda 2013

Top Connectivity

Excellent
Visit Value

Competitive Marketplace

Sustainable Performance

Bevorderen van de ontwikkeling van de mainport door samen met stakeholders te werken aan een gezamenlijke toekomstvisie

Opleveren van het Masterplan en beginnen met de realisatie van de eerste fase terminal Zuid en de eerste fase A-pier

Bouwen aan een duurzame relatie met de belangrijkste stakeholders gebaseerd op wederzijds vertrouwen

Het zo veel mogelijk realiseren, conform planning en binnen budget, van de vijf grootste investeringsprojecten met zo min mogelijk operationele verstoring en met specifieke aandacht voor Corporate Responsibility

Actief inspannen om aanvaardbare resultaten te behalen bij de evaluatie van de Wet luchtvaart

Zorgdragen voor voldoende liquiditeit voor de onderneming en toegang tot financiering

Consolideren van internationale activiteiten en waar mogelijk verder versterken van de internationale positie

Verder integreren en verankeren van Corporate Responsibility in de onderneming

Vergroten van het bedrijfsresultaat door verdere uitrol van de Retail Vision 2020 en handhaven van de marktpositie Real Estate

Ontwikkelen van een ‘lean’ organisatie

Verbeteren van de efficiency in de organisatie door terugdringen bureaucratie

Target is volledig gerealiseerd (100%)

Target is niet volledig gerealiseerd

Target is (grotendeels) niet gerealiseerd