Schiphol.nl   •   Contact

Home Resultaten Financiële gang van zaken

Financiële gang van zaken


In 2013 heeft Schiphol Group solide financiële resultaten gerealiseerd, met name als gevolg van een verdere groei in het aantal passagiers en door een substantiële bijdrage uit de internationale activiteiten. Tegelijkertijd is sprake van een daling in de gemiddelde bestedingen per passagier en zijn de marktomstandigheden met betrekking tot vastgoed uitdagend; de bezettingsgraad van het vastgoed is gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Netto-omzet

Onze netto-omzet is gestegen met 29 miljoen euro (+2,2%) van 1.353 miljoen euro in 2012 naar 1.382 miljoen euro in 2013.

EUR miljoen

2013

2012

%

Havengelden

816

788

3,6

Concessies

139

136

2,3

Verhuringen

154

151

2,2

Winkelverkopen

85

87

-1,3

Autoparkeergelden

99

96

2,8

Reclame

19

20

-0,8

Diensten en werkzaamheden derden

18

20

-10,6

Overige opbrengsten

51

55

-7,8

Netto omzet

1.382

1.353

2,2

De netto-omzet uit havengelden, de belangrijkste bijdrage aan de omzet, is met 28 miljoen euro (+3,6%) toegenomen van 788 miljoen euro in 2012 tot 816 miljoen euro in 2013. De stijging komt met 20 miljoen euro voor rekening van Amsterdam Airport Schiphol en is het gevolg van een stijging van de passagiers (+3,0%), een lichte stijging in vliegtuigbewegingen (+0,5%) en een tariefsverhoging van 0,5% per 1 april 2013. Van de havengelden komt een derde, 272 miljoen euro (2012: 267 miljoen euro) uit de securityheffingen. De drie regionale luchthavens realiseerden eveneens een stijging in de netto-omzet uit havengelden, gezamenlijk met 9 miljoen euro. Met name de stijging in passagiers op Eindhoven Airport (+14%) en Rotterdam The Hague Airport (+25%) heeft hieraan bijgedragen.

De stijging van de netto-omzet uit concessies met 3 miljoen euro (+2,3%) van 136 miljoen euro naar 139 miljoen euro is voor een belangrijk deel gerealiseerd binnen de business area Consumer Products & Services. De passagiersgroei en verbeterde gemiddelde concessiepercentages hebben het effect van de daling in bestedingen in de winkels achter de paspoortcontrole op Amsterdam Airport Schiphol met -4,8% naar 15,89 euro per vertrekkende passagier meer dan gecompenseerd. Met uitzondering van de bestedingen voor de bestemming China stonden de bestedingen met name in de tweede helft van het jaar onder druk.

De netto-omzet uit verhuringen is ondanks de lagere bezettingsgraad vastgoed gestegen met 3 miljoen euro van 151 miljoen euro naar 154 miljoen euro (+2,2%). De stijging is met name het gevolg van verbeterde afspraken met betrekking tot verrekening van servicekosten.

Ondanks de groei in passagiers is de netto-omzet uit winkelverkopen in de eigen winkels in 2013 gedaald met 2 miljoen euro (-1,3%) van 87 miljoen euro naar 85 miljoen euro als gevolg van de daling van de bestedingen per passagier.

De netto-omzet uit parkeren is toegenomen met 3 miljoen euro (+2,8%) van 96 miljoen euro in 2012 tot 99 miljoen euro in 2013. De stijging komt vooral voor rekening van de regionale luchthavens als gevolg van de sterke groei in passagiers. Amsterdam Airport Schiphol blijft concurrentie ondervinden van andere aanbieders van parkeergelegenheid uit haar directe omgeving.

Overige resultaten uit vastgoed

Door de oplevering van nieuwe panden die niet volledig zijn verhuurd en herontwikkeling van bestaande panden is de bezettingsgraad van het vastgoed gedaald tot 86,3% (2012: 91,8%). Anders dan vorig jaar zijn de waardeveranderingen per saldo licht positief, doordat de negatieve waardeveranderingen door met name herontwikkeling van kantoren zijn gecompenseerd door positieve waardeveranderingen van grondposities.

De waardeverandering van het vastgoed is 3 miljoen euro positief (2012: 24 miljoen euro negatief, met name gerelateerd aan Italië). In 2013 is er geen sprake van verkoopresultaat met betrekking tot vastgoed (2012: 12 miljoen euro verkoopresultaat door verkoop van een aantal vastgoedobjecten en grondpercelen).

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten zijn gestegen met 20 miljoen euro (+2,0%) van 1.044 miljoen euro in 2012 naar 1.064 miljoen euro in 2013.

EUR miljoen

2013

2012

%

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

604

606

-0,4

Personeelsbeloningen

186

182

1,9

Afschrijvingen

248

215

15,6

Bijzondere waardeveranderingen

17

23

-23,4

Overige bedrijfskosten

9

18

-51,3

Bedrijfslasten

1.064

1.044

2,0

Exclusief de bijzondere waardeveranderingen op de vastgoedbeleggingen in beide jaren (2013: 17 miljoen en 2012: 32 miljoen euro, waarvan 9 miljoen euro verantwoord als overige bedrijfskosten) stijgen de kosten met 35 miljoen euro (+3,4%) van 1.012 miljoen euro in 2012 naar 1.047 miljoen euro in 2013 met name door hogere afschrijvingen en onderhoudskosten gerelateerd aan de volledige ingebruikname van het 70MB-bagagesysteem en versnelde afschrijvingen als gevolg van verbouwingen voor centrale security in het niet-Schengengebied van de terminal.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat is gestegen met 25 miljoen euro van 296 miljoen euro in 2012 naar 321 miljoen euro in 2013 met name door een minder grote impact van vastgoedwaarderingen, inclusief bijzondere waardeveranderingen, waartegenover in 2012 een verkoopresultaat staat.

EUR miljoen

2013

2012

%

Aviation

55

63

-13,5

Consumer Products & Services

182

178

2,0

Real Estate

53

23

133,5

Alliances & Participations

30

32

-4,1

Exploitatieresultaat

321

296

8,2

Financiële baten en lasten

Het negatieve saldo van financiële baten en lasten is in 2013 gestegen met 7 miljoen euro naar 95 miljoen euro. De totale interestkosten zijn nagenoeg gelijk gebleven en bedragen 99 miljoen euro, terwijl de rentebaten van onze deelneming Brisbane Airport in 2013 lager zijn (5 miljoen euro in vergelijking met 10 miljoen euro in 2012).

Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen bedraagt in 2013 51 miljoen euro tegen 45 miljoen euro in 2012. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het resultaat uit de deelneming Brisbane Airport dat 28 miljoen euro bedraagt (11 miljoen euro in 2012), met name als gevolg van de hogere waardering van derivaten en vastgoed.

Het aandeel in het resultaat van ADP is gedaald met 12 miljoen euro naar 22 miljoen euro, met name door waardemutaties van vastgoed en een hogere belastingdruk in 2013.

De resultaten die betrekking hebben op JFK IAT (5 miljoen euro) worden niet verantwoord onder resultaat deelnemingen, maar zijn onderdeel van de netto-omzet.

Winstbelasting

De winstbelasting bedraagt 46 miljoen euro in 2013 tegenover 57 miljoen euro in 2012. De effectieve belastingdruk in 2013 is 16,5% en daarmee lager dan de effectieve belastingdruk in 2012 (22,6%) en lager dan het nominale tarief voor de vennootschapsbelasting (25,0%). De lagere effectieve belastingdruk wordt door een aantal eenmalige effecten veroorzaakt. Een eenmalige belastingbate van 8 miljoen euro is opgenomen vanwege het met terugwerkende kracht toepassen van de deelnemingsvrijstelling op het ontvangen RPS dividend. Daarnaast wordt een daling veroorzaakt door niet te verrekenen vennootschapsbelasting op verliezen in Italië van 7 miljoen euro in 2012 als gevolg van bijzondere waardeverminderingen.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat over 2013 bedraagt 227 miljoen euro (199 miljoen euro in 2012). Het rendement op het eigen vermogen (ROE) is in 2013 uitgekomen op 7.0% (6,2% in 2012) en de RONA na belasting op 6,1% (5,7% in 2012).

Ontwikkeling van de balans

Het balanstotaal van Schiphol Group is met 0,7% toegenomen tot 5.828 miljoen euro ultimo 2013 (5.787 miljoen euro ultimo 2012). Het eigen vermogen is met 111 miljoen euro toegenomen tot 3.309 miljoen euro als gevolg van toevoeging van het nettoresultaat over 2013 van 227 miljoen euro, waar de uitkering van 109 miljoen euro aan dividend en negatieve mutaties in de reserves tegenover staan. De mutatie in reserves wordt voornamelijk veroorzaakt door de waardemutaties in de hedgetransacties; dit zijn de Japanse Yen valuta hedge (21 miljoen euro negatief) en twee forward-starting swaps (14 miljoen euro positief). Een deel van de forward-starting swaps is in 2013 afgewikkeld. In de balans is per eind december 2013 een resterende korte termijn verplichting opgenomen inzake de forward-starting swaps van 33 miljoen euro (2012: 106 miljoen euro). De forward-starting swaps zijn in 2011 afgesloten om daarmee de renteniveaus vast te leggen waartegen in 2013 en 2014 nog uitstaande EMTN leningen zijn inmiddels geherfinancierd.

Ontwikkeling van de kasstromen

De operationele kasstroom is in 2013 gestegen met 69 miljoen euro van 399 miljoen euro naar 468 miljoen euro, met name door een hoger exploitatieresultaat en verbetering van het werkkapitaal.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten was in 2013 325 miljoen euro negatief in vergelijking tot 289 miljoen euro negatief in 2012. In 2013 is voor 310 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa (298 miljoen euro in 2012). De belangrijkste investeringen in 2013 waren:

  • 41 miljoen euro voor centrale security in het niet-Schengengebied van de terminal;
  • 37 miljoen euro voor groot onderhoud;
  • 30 miljoen euro bijdrage voor de wegen rondom Schiphol (A9/A4/N201);
  • 27 miljoen euro voor Hilton hotel;
  • 18 miljoen euro voor ICT;
  • 16 miljoen euro voor security;
  • 12 miljoen euro voor het hotel en terminal in Eindhoven;
  • 12 miljoen euro herontwikkeling vastgoed (The Base);
  • 11 miljoen euro voor het 70MB bagageprogramma.

Het saldo van de kasstroom uit operationele en investeringsactiviteiten – de vrije kasstroom – bedroeg 142 miljoen euro in 2013 tegen 110 miljoen euro in 2012. De kasstroom uit financieringsactiviteiten was 98 miljoen euro negatief in 2013 tegen 78 miljoen euro negatief in 2012 vanwege de afwikkeling van de forward-starting swaps. In 2013 werd 109 miljoen euro aan dividend uitgekeerd (98 miljoen euro in 2012). De nettokasstroom bedroeg 44 miljoen euro positief in 2013 (32 miljoen euro in 2012). Het saldo aan liquide middelen is gestegen van 445 miljoen euro eind 2012 naar 489 miljoen euro eind 2013.

Financiering

Het totale bedrag aan uitstaande leningen en leaseverplichtingen is in 2013 met 49 miljoen euro gestegen van 1.943 miljoen euro naar 1.992 miljoen euro. Schiphol Group beschikt over een leningsfaciliteit van 350 miljoen euro van de Europese Investeringsbank (EIB) waarvan het resterende deel van 170 miljoen euro in juli 2013 is opgenomen ter herfinanciering van een obligatielening van 176 miljoen euro die afliep. Schiphol Group heeft in september en oktober 2013 nieuwe overeenkomsten gesloten voor leningsfaciliteiten van 200 miljoen euro van de EIB respectievelijk 150 miljoen euro van KfW IPEX-Bank. Per 31 december 2013 waren deze faciliteiten nog niet getrokken. Verder heeft Schiphol Group in het vierde kwartaal twee obligatieleningen onder haar EMTN programma uitgegeven voor in totaal 70 miljoen euro met een looptijd van twaalf jaar. Bovenstaande faciliteiten zijn gebruikt om in januari 2014 een obligatielening van 371 miljoen euro af te lossen. Daarnaast heeft Schiphol Group de beschikking over een totaal van 400 miljoen euro aan bankfaciliteiten waaronder niet is getrokken. Schiphol Group dient onder een drietal gecommitteerde bankfaciliteiten (twee faciliteiten EIB en Handelsbanken ten behoeve van AREB) aan financiële covenanten te voldoen (EIB: 'own funds/total assets' van tenminste 30%; Handelsbanken: 'loan to value ratio' van maximaal 60% en een 'interest cover ratio' van minimaal 2). Er zijn verschillende financieringsovereenkomsten die een zogenaamde ‘change of control’-clausule kennen, meestal in combinatie met een rating covenant. In 2013 is Schiphol Group ruim binnen de afgesproken covenanten gebleven.

Aflossingsverloop
EUR miljoen

2014

429

2015/2018

389

> 2018

1.132

Ratio’s

Wij hanteren een aantal financieringsratio’s als onderdeel van ons financieringsbeleid. De belangrijkste financieringsratio’s zijn de ‘FFO/totale schuld’ en ‘FFO interest dekkingsratio’. Zo streven wij onder meer naar een ‘FFO/totale schuld’ ratio van tenminste 20%.

Funds From Operations (FFO) is de operationele kasstroom gecorrigeerd voor het werkkapitaal. De FFO is in 2013 gestegen van 475 miljoen euro naar 493 miljoen euro. De stijging van de FFO hield vooral verband met een stijging in het exploitatieresultaat gecorrigeerd voor onder meer afschrijvingen, bijzondere waardeverandering, overige resultaten uit vastgoed en mutaties in de voorzieningen.

De FFO/totale schuld bedroeg 24,7% in 2013; een lichte stijging ten opzichte van de 24,5% in 2012. De totale schuld is de ultimo stand van alle rentedragende schulden. Deze bedroeg 1.992 miljoen euro per 31 december 2013 (1.943 miljoen euro per 31 december 2012). De FFO interest dekkingsratio bedroeg 5,7x in 2013, een marginale verbetering ten opzichte van de 5,6x in 2012. Naast deze twee ratio’s hanteren wij de leverage ratio (verhouding rentedragend vreemd vermogen ten opzichte van het totaal van het eigen vermogen en het rentedragend vreemd vermogen). Deze ratio is een resultante van het gevoerde financieringsbeleid en blijft van groot belang aangezien de Wet luchtvaart een veronderstelde leverage van 40% gebruikt om de vermogenskosten (WACC) voor de gereguleerde activiteiten van de business area Aviation te berekenen. Aan het einde van het verslagjaar bedroeg de leverage van Schiphol Group 37,6% (37,8% in 2012).

Rating

De langetermijnrating van Standard & Poor’s is in december 2013 verhoogd van A naar A+ met een ‘stable outlook’ als gevolg van een aanpassing van de ratingmethodiek. De langetermijn rating van Moody's, A1 met een 'negative outlook', is in 2013 ongewijzigd gebleven. De kortetermijnrating van Standard & Poor’s is P-1 en van Moody’s A-1. Een goede en stabiele rating maakt het mogelijk om, ook onder lastige marktomstandigheden, tegen relatief aantrekkelijke condities financiering aan te trekken.