Schiphol.nl   •   Contact

Home Over ons Feiten en cijfers Kerncijfers

Kerncijfers

EUR miljoen tenzij anders vermeld

2013

2012

%

Resultaten

Netto-omzet

1.382

1.353

2,2

Resultaat uit hoofde van verkoop vastgoedbeleggingen

-

12

-98,4

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

3

-24

110,6

Bedrijfslasten (excl. afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen)

798

806

-0,9

EBITDA1

587

534

9,8

Afschrijvingen

248

215

15,6

Bijzondere waardeveranderingen

17

23

-23,4

Exploitatieresultaat

321

296

8,2

Financiële baten en lasten

-95

-88

7,7

Resultaat geassocieerde deelnemingen

51

45

11,2

Resultaat voor belastingen

276

254

8,9

Winstbelasting

-46

-57

-20,5

Resultaat na belastingen

231

196

17,5

Nettoresultaat

227

199

14,5

Eigen vermogen

3.309

3.198

3,5

Investeringen in vaste activa

310

298

4,0

Kasstroom uit operationele activiteiten

468

399

17,2

Voorgesteld dividend

135

108

24,9

Kernratio’s

RONA na belastingen2

6,1%

5,7%

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)3

7,0%

6,2%

Leverage4

37,6%

37,8%

FFO/totale schuld5

24,7%

24,5%

FFO interest dekkingsratio6

5,7

5,6

Winst per aandeel7

1.222

1.068

Dividend per aandeel

727

582

Bedrijfsomvang (in aantallen)

Vliegtuigbewegingen handelsverkeer8

468.996

461.237

1,7

Passagiersbewegingen (x 1.000)8

57.556

55.284

4,1

Vracht (x 1.000 ton)8

1.531

1.483

3,2

Personeelsbestand op basis van gemiddeld aantal FTE's

2.058

2.087

-1,4

  • Exploitatieresultaat plus afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen
  • Exploitatieresultaat na belasting plus resultaat geassocieerde deelnemingen en rentebaten / (Gemiddeld vaste activa – actieve belastinglatentie)
  • Netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders) / Gemiddeld eigen vermogen
  • Boekwaarde rentedragende schulden / (Eigen vermogen plus boekwaarde rentedragende schulden)
  • Funds From Operations (operationele kasstroom gecorrigeerd voor werkkapitaal) / Boekwaarde rentedragende schulden
  • Funds From Operations plus bruto rentelasten / bruto rentelasten
  • Op basis van het netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders)
  • Betreft Schiphol Group: Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport