Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening Rapportagerichtlijnen

Rapportagerichtlijnen

Wereldwijd heeft geïntegreerde jaarverslaglegging de aandacht. Het International Integrated Reporting Committee heeft hiervoor een raamwerk ontwikkeld. Schiphol Group is één van de meer dan 100 internationale deelnemers aan het pilotprogramma. Het geïntegreerde denken ontwikkelt zich steeds meer in ons bedrijf. Dat is ook te zien aan de ontwikkeling die onze verslaggeving sinds 2009 doormaakt.

Bij het samenstellen van het jaarverslag zijn relevante internationale richtlijnen en best practices gevolgd. De G3.1-richtlijn van het Global Reporting Initiative (GRI) is hierbij de belangrijkste leidraad. De huidige mate van toepassing van de G3.1-richtlijn is B+, op een schaal van A tot en met C. De + betekent dat de informatie extern is beoordeeld. De GRI-referentie tabel is opgenomen. Voor de indicatoren die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering wordt in de tabel aangegeven waar in het verslag informatie over het betreffende onderwerp is opgenomen. Het GRI-sectorsupplement voor luchthavenondernemingen is ook toegepast.

Het ministerie van Financiën heeft bepaald dat vanaf 2010 de jaarverslagen van staatsdeelnemingen minimaal level C van het GRI moeten hebben. Met het level B+ voldoet Schiphol niet alleen aan deze eis, maar ook aan haar huidige ambitieniveau. Bovendien moeten de jaarverslagen van staatsdeelnemingen deel uitmaken van de onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark. Deze benchmark is in 2013 uitgevoerd door PwC in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Sinds 2006 doen wij mee aan dit onderzoek. Aan de Transparantiebenchmark voor het jaarverslag over 2012 deden 460 organisaties mee. Schiphol Group behaalde de 30ste plaats (47ste in 2012).

Als participant van Global Compact hebben wij verslag gedaan over de voortgang van de tien principes van de Global Compact. Dit is opgenomen in Global Compact Communication on Progress.

Reikwijdte van de rapportage

De resultaten op financieel, operationeel en maatschappelijk gebied worden gepresenteerd in één jaarverslag. Meer dan 90% van onze activiteiten vindt plaats op de locatie Amsterdam Airport Schiphol. Veel van de operationele en maatschappelijke prestaties hebben daardoor alleen betrekking op deze locatie. De nationale en internationale dochters en deelnemingen (luchthavens en andere activiteiten) voeren eigen, op de lokale omgeving gerichte, initiatieven uit die passen binnen de visie van Schiphol Group. De activiteiten in de luchtvaartsector zijn nauw met elkaar verbonden waardoor in het jaarverslag ook prestaties zijn opgenomen van sectorpartners, denk bijvoorbeeld aan het aantal vervoerde passagiers en de bestedingen bij de concessionarissen.

Onze maatschappelijke functie is Nederland verbinden met de belangrijkste steden en centra in de wereld via een multimodaal knooppunt. Onze strategie stoelt op vier thema's: Top Connectivity, Excellent Visit Value, Competitive Marketplace en Sustainable Perfomance. Er zijn in het verslagjaar geen wijzigingen in het beleid en de doelstellingen ten opzichte van de voorgaande verslaggevingsperiode. Tevens zijn er geen acquisities gepleegd of bedrijfsonderdelen afgestoten in 2013. Er zijn geen economische omstandigheden of ontwikkelingen binnen de sector dan wel binnen de waardeketen geweest die effect hebbben gehad op het gevoerde beleid.

Behalve in dit verslag, is informatie tevens beschikbaar op de volgende websites: schiphol.nl, schiphol.nl/cr en schiphol.nl/sustainability.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is de externe accountant van Schiphol Group. De luchthaven heeft de accountant gevraagd een beoordeling te verrichten met het doel een beperkte mate van zekerheid te geven over de betrouwbaarheid van de informatie over zestien prestatie-indicatoren die gelinkt zijn met zes van de materiële thema's uit het onderdeel In gesprek met stakeholders. Het betreft hier prestaties die de luchthaven direct zelf kan sturen op de locatie Schiphol, tenzij anders is vermeld. De verwachting is dat in de toekomst de selectie prestatie-indicatoren die beoordeeld worden, zal wijzigen zodat de set nog meer in lijn is met de materiële thema's.

 1. Aantal overschrijdingen handhavingspunten
 2. CO2-uitstoot eigen activiteiten
 3. EPBD-labels bestaande gebouwen
 4. In het jaar aangepaste VOP's voor walstroom en PCA
 5. Hergebruik regulier afval
 6. Zuurstof oppervlaktewater
 7. Drinkwaterverbruik per passagier
 8. Luchtvaart College Schiphol
 9. Diversiteit
 10. Ziekteverzuim
 11. Medewerkersbetrokkenheid
 12. Bedrijfsongevallen met verzuim
 13. Runway incursions
 14. Birdstrike rate per 10.000 vliegtuigbewegingen
 15. Uitvoeren integrale testen brandveiligheid
 16. Inkopen bij verantwoorde leveranciers

De accountant hanteert hierbij de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vastgestelde richtlijn N.V. COS3410N ‘Assurance opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’ als richtlijn. Het assurance-rapport is opgenomen in het jaarverslag.

De zestien prestatie-indicatoren worden als onderdeel van de bestaande periodieke managementinformatie gerapporteerd. Elf prestatie-indicatoren worden ten minste elk kwartaal gerapporteerd en de directie bespreekt deze met de betrokken senior managers. Vier prestatie-indicatoren worden ten minste jaarlijks gemeten en beoordeeld: CO2-uitstoot eigen activiteiten, EPBD-labels bestaande gebouwen, drinkwaterverbruik per passagier en inkopen bij verantwoorde leveranciers. De prestatie-indicator medewerkersbetrokkenheid meten we eens in de achttien maanden.

De informatie heeft betrekking op het kalenderjaar 2013 (1 januari – 31 december 2013). Op drie indicatoren is echter het operationele jaar (1 november 2012 – 31 oktober 2013) van toepassing: CO2-uitstoot eigen activiteiten, overschrijdingen handhavingspunten en drinkwaterverbruik per passagier. De tijdsperiode van de indicator over de handhavingspunten is wettelijk vastgelegd, terwijl voor de andere drie om praktische redenen gekozen is om het operationele jaar aan te houden.