Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening Prestatie-indicatoren

Prestatie-indicatoren
Overzicht extern beoordeelde prestatie-indicatoren 

­

1. Aantal overschrijdingen handhavingspunten
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: operationeel jaar
 • Scope: Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: geen (2 overschrijdingen in 2012)

De geluidsbelasting in de omgeving wordt gemeten door middel van handhavingspunten. Het operationele jaar is afgesloten zonder overschrijdingen van de grenswaarden.

In oktober 2013 is een akkoord bereikt aan de Tafel van Alders over een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol. Het nieuwe geluidsstelsel is gebaseerd op regels voor het baangebruik en twee jaar getest. Voor het gebruik van start- en landingsbanen is gezamenlijk een voorkeursvolgorde vastgesteld waarbij onder de verschillende weersomstandigheden díe banen ingezet worden die de minste mensen hinderen. Tegelijkertijd zet de Luchtverkeersleiding Nederland zo min mogelijk banen tegelijkertijd in. Met de invoering van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel voor Schiphol zullen de handhavingspunten verdwijnen, de verwachting is dat dit in 2015 in officiële wetgeving wordt opgenomen.

Meer informatie over dit onderwerp is opgenomen in geluid en omgeving.

2. CO2-uitstoot eigen activiteiten
 • Interne rapportage: eenmaal per jaar
 • Rapportage periode: operationeel jaar
 • Scope: eigen activiteiten Amsterdam Airport Schiphol op locatie Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: scope 1: 19.309 ton (26.300 ton in 2012)
 • 2013: scope 2: 85.639 ton (83.284 ton in 2012)
 • 2013: scope 3: 2.746 ton (3.246 ton in 2012)

Amsterdam Airport Schiphol berekent en rapporteert CO2 sinds dit verslagjaar volgens de richtlijnen van het GreenHouseGas-protocol. Dat betekent dat we de CO2-emissies rapporteren in scope 1, 2 en 3 in plaats van control, guide en influence. Het grootste verschil is dat in de control-, guide- en influence-indeling het woon-werkverkeer en zakenreizen met het vliegtuig of de eigen auto tot de controlsfeer behoorden. Deze zijn met de nieuwe indeling verschoven naar scope 3.

Daarnaast is in 2013 de methodiek gewijzigd waarmee we de CO2-uitstoot van het gasverbruik berekenen. Met behulp van de graaddagen methode wordt het verbruik genormaliseerd. We kunnen daardoor nauwkeuriger verklaren of een af- of toename kan worden toegeschreven aan een verbetering van de energie-efficiency. Als de CO2-uitstoot in 2012 volgens deze methode berekend zou worden, dan was de uitstoot 1.511 ton lager geweest.

We reduceren actief onze footprint in scope 1 en 2: we besparen op ons energie- en brandstofverbruik, we gaan efficiënter om met energie en brandstoffen, en wekken duurzame energie op en gebruiken biobrandstof. Daarnaast stimuleren we de afname van indirecte CO2-emissies in scope 3 veroorzaakt door zakenreizen en het woon-werkverkeer. Schiphol is CO2-neutraal voor haar eigen activiteiten gedurende 2013 door het compenseren van de emissies van de activiteiten die in scope 1, 2 en deels 3 worden uitgevoerd. Amsterdam Airport Schiphol deed dat door de aankoop van groene elektriciteit certificaten (garanties van oorsprong) en CO2-certificaten voor de overige emissies.

We hanteren sinds 2012 emissiefactoren gebaseerd op die van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). We streven ernaar het deel dat gecompenseerd moet worden om CO2-neutraal te zijn, steeds verder te verkleinen. Lees meer over onze CO2-emissies in klimaat en milieu.

3. EPBD-labels bestaande gebouwen
 • Interne rapportage: eenmaal per jaar
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: bestaande gebouwen uit de Schiphol Real Estate B.V. (SRE) portefeuille van commercieel vastgoed, uitsluitend op de locatie Schiphol.
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: 73,5% van het verhuurbaar vloeroppervlak heeft minimaal C label (73,4% in 2012)

Eind 2013 had 73,5% van het verhuurbare kantooroppervlak van Schiphol Real Estate (exclusief operationeel vastgoed) op de luchthaven een A-, B- of C-energielabel aan de hand van de Europese richtlijn EPBD voor energieprestaties voor gebouwen.

Het percentage wordt berekend op basis van het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo). Het gaat bij deze prestatie-indicator om commercieel vastgoed op de locatie Schiphol. Niet inbegrepen zijn operationeel vastgoed en commercieel vastgoed op andere locaties of vastgoed dat eigendom is van andere entiteiten dan SRE. Tevens zijn vastgoedbeleggingen met een sloopnominatie niet inbegrepen. Bedrijfsruimten zijn uitgesloten omdat voor deze categorie vastgoedbeleggingen geen EPBD-label beschikbaar is. De ambitie is om een stijging te bewerkstelligen. Lees meer over onze milieugerelateerde activiteiten in klimaat en milieu.

4. In het jaar aangepaste VOP’s voor walstroom en PCA 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: 16 VOP’s (15 VOP’s in 2012)

In het Luchthavenverkeerbesluit is vastgelegd dat de Auxiliary Power Units en Ground Power Units steeds minder gebruikt zullen worden. In de periode 2010-2013 voorzien we 61 vliegtuigopstelplaatsen (VOP's) van een elektrisch aangedreven voorziening van walstroom en een stroompunt voor preconditioned air (PCA). In 2013 zijn in dit kader zestien vliegtuigopstelplaatsen aangepast. Hiermee hebben we voldaan aan onze wettelijke verplichting. Lees meer over onze milieugerelateerde activiteiten in klimaat en milieu.

5. Hergebruik regulier afval 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: eigen regulier afval Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Van Gansewinkel en enkele gespecialiseerde bedrijven
 • 2013: 36,0% (35,0% in 2012)

Op de locatie Schiphol wordt door Van Gansewinkel het afval bij verschillende locaties ingezameld. Enkele gespecialiseerde bedrijven halen het gemaaide gras op. De luchthaven richt zich op het verhogen van het hergebruikpercentage van het eigen reguliere afval. De scope van deze prestatie-indicator is niet precies gelijk aan de omgevingsvergunning milieu. Dat komt omdat sommige huurders zelf een contract met een afvalinzamelaar kunnen afsluiten waardoor onze afvalinzamelaar niet op alle locaties die onder de omgevingsvergunning milieu vallen, het afval ophaalt.

Van het eigen reguliere afval is in 2013 36,0% gescheiden verwerkt. Op de lange termijn moet het percentage hergebruikt regulier afval steeds meer toenemen. Meer informatie over afval en grondstoffen staat in klimaat en milieu.

6. Zuurstof oppervlaktewater 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: oppervlaktewater terrein Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: 91,3% (98,2% in 2012)

Het ijsvrij houden van vliegtuigen (de-icing) en het sneeuw- en ijsvrij houden van taxi-, start- en landingsbanen en platformen, bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van het oppervlaktewater. De daarbij gebruikte gladheidsbestrijdingsmiddelen zijn biologisch afbreekbaar maar onttrekken daarbij zuurstof aan het water. De kwaliteit van het water wordt afgeleid van het zuurstofgehalte in het water.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland meet het zuurstofgehalte op drie overslagpunten. Het percentage van het aantal dagen waarop het gemiddelde zuurstofgehalte meer is dan 3 mg/l op de drie handhavingspunten, bedroeg in 2013 91,3%. De overschrijdingen van de norm zijn veroorzaakt doordat januari, februari en maart elk meer dan tien sneeuwdagen hadden. Dit is meer is dan het langjarig gemiddelde. De ambitie is dat in 2015 de drie handhavingspunten altijd aan de normen voldoen. Lees meer over onze milieugerelateerde activiteiten in klimaat en milieu.

7. Drinkwaterverbruik per passagier 
 • Interne rapportage: tweemaal per jaar
 • Rapportage periode: operationeel jaar
 • Scope: eigen drinkwaterverbruik Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: 13,3 liter (13,6 liter in 2012)

Amsterdam Airport Schiphol levert drinkwater aan de gebouwen op de locatie Schiphol. Dit omvat al het drinkwater dat wordt gebruikt door de horeca, in de toiletten, waterpunten en de kantoren boven de lounges. De scope van deze prestatie-indicator is niet precies gelijk aan de omgevingsvergunning milieu omdat onder meer een deel van het drinkwaterverbruik gefactureerd wordt aan Schiphol Real Estate die het vervolgens doorberekent aan de huurders.

Deze prestatie-indicator berekenen we door het drinkwater dat in de terminal gebruikt wordt te delen door het aantal passagiers. Het drinkwaterverbruik per passagier is in 2013 licht gedaald naar 13,3 liter. De ambitie is om een verdere daling te bewerkstelligen. Lees meer over onze milieugerelateerde activiteiten in klimaat en milieu.

8. Luchtvaart College Schiphol 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: locatie Schiphol
 • Registratie: Luchtvaart College Schiphol
 • 2013: leerbanen: 80,0% van examenkandidaten geslaagd (87,5% van examenkandidaten geslaagd in 2012)
 • 2013: 528 mbo-deelnemers gestart (795 deelnemers gestart in 2012)
 • 2013: 134 stagiaires geplaatst (75 stagiaires geplaatst in 2012)
 • 2013: 90 vakopleidingen gevolgd door 192 groepen (59 vakopleidingen gevolgd door 118 groepen in 2012)

Luchtvaart College Schiphol is de intermediair voor leerbanen, mbo-opleidingen, stages en vakopleidingen voor logistieke, beveiligings-, facilitaire en retailfuncties op de luchthaven.

Leerbanen: deze zijn bedoeld voor mensen zonder afgeronde opleiding of zonder werk. Door middel van een werk/leertraject zijn zij beter toegerust voor de arbeidsmarkt. De KPI wordt gemeten aan de hand van het slagingspercentage. In 2013 heeft 80,0% van de examenkandidaten van de werk/leertrajecten het diploma gehaald.

Mbo-deelnemers: Luchtvaart College Schiphol biedt mbo-opleidingen aan die specifiek ontwikkeld zijn voor het werk op de luchthaven en gericht zijn op beveiliging en de logistiek van luchtvracht. In 2013 zijn 528 mbo-deelnemers een opleiding gestart. Dit is een lager aantal ten opzichte van 2012, toen het aantal startende deelnemers bijzonder hoog was.

Stagiaires: het aantal geplaatste stagiaires is in 2013 gestegen naar 134. Deze stijging komt doordat intern het belang van stagiaires meer benadrukt is. Nieuw is de mogelijkheid tot het volgen van een onbetaalde stage om werkervaring op te doen in de terminal; hiervan hebben 35 mbo-studenten gebruik gemaakt.

Vakopleidingen: het aantal groepen dat één van de 90 aangeboden trainingen volgde, is in 2013 gestegen naar 192. De toename komt onder meer doordat medewerkers van Schiphol Nederland B.V. sinds 2013 beschikken over een duurzaam inzetbaarheidsbudget. De medewerkers kunnen dit budget besteden aan de aangeboden trainingen.

Omdat economisch herstel nog niet zeker is, is onze ambitie voor alle onderdelen om het huidige niveau vast te houden. Meer informatie over Luchtvaart College Schiphol is opgenomen in duurzame werkgelegenheid.

9. Diversiteit 
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Schiphol Nederland B.V.
 • Registratie: Schiphol Nederland B.V.
 • 2013: 31,0% (27,0% in 2012)

Schiphol Nederland B.V. richt zich op het vergroten van de diversiteit van de organisatie door het verbeteren van de doorstroom van vrouwelijk talent naar de top van de organisatie. Aan het einde van 2013 is 31,0% van de belangrijkste functies vervuld door vrouwen. We hebben onze ambitie om het percentage ultimo 2014 verhoogd te hebben tot 30% daarmee reeds gehaald. Informatie over ons medewerkersbeleid is opgenomen in duurzame werkgelegenheid.

10. Ziekteverzuim 
 • Interne rapportage: maandelijks
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Schiphol Nederland B.V.
 • Registratie: Schiphol Nederland B.V.
 • 2013: 3,1% (3,7% in 2012)

Het verzuimpercentage voor Schiphol Nederland B.V. is in 2013 verder afgenomen naar 3,1%. Het ziekteverzuim bevindt zich nu onder de Verbaannorm die voor ons was vastgesteld op 3,4%. Deze daling is onder meer gerealiseerd doordat leidingengevenden in 2012 training hebben gekregen in het begeleiden van collega's die zich ziek melden en door Het Nieuwe Werken. We streven ernaar deze dalende trend door te zetten. Informatie over ons medewerkersbeleid is opgenomen in duurzame werkgelegenheid.

11. Medewerkersbetrokkenheid
 • Interne rapportage: éénmaal per 18 maanden
 • Rapportage periode: 18 maanden
 • Scope: Schiphol Nederland B.V.
 • Registratie: MeyerMonitor
 • 2013: 7,9 (7,9 in 2011)

De medewerkersbetrokkenheid wordt bepaald aan de hand van de uitkomsten van de Schiphol Monitor van het onderzoek- en dialoogbureau MeyerMonitor. Deze monitor brengt op zeven strategische thema’s het verschil tussen gewenste en actuele situatie in kaart. Aan de hand van deze verschillen kan het management bepalen welke thema’s aandacht behoeven met het oog op het realiseren van de strategie.

In de Schiphol Monitor zijn drie extra vragen opgenomen over de tevredenheid met het huidige werk, trots op het werk en de intentie werkzaam te blijven bij Schiphol ook als er zich een andere kans voordoet. Het gemiddelde van deze drie scores leidt tot de waarde voor medewerkersbetrokkenheid: 7,9. We hebben de betrokkenheid op hetzelfde niveau gehouden en streven ernaar dit niveau in de toekomst te behouden. Informatie over ons medewerkersbeleid is opgenomen onder duurzame werkgelegenheid.

12. Bedrijfsongevallen met verzuim
 • Interne rapportage: elk kwartaal
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Schiphol Nederland B.V.
 • Registratie: Schiphol Nederland B.V.
 • 2013: SNBV zonder brandweer: 0 (1,6 in 2012)
 • 2013: brandweer: 14,2 (44,4 in 2012)

Schiphol hanteert de Lost Time Injury Frequency (LTIF) om bedrijfsongevallen met verzuim te registreren. Hiermee kunnen we zien hoe we presteren ten opzichte van andere bedrijven binnen of buiten de branche, maar we kunnen ook bijhouden hoe de situatie is ten opzichte van voorgaande jaren.

Bij het berekenen van het aantal bedrijfsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren, maken we momenteel een onderscheid tussen medewerkers van de brandweer en alle andere medewerkers van Schiphol Nederland B.V. voor Schiphol Nederland B.V. zonder de medewerkers van de brandweer bedraagt de LTIF 0 en voor de brandweer is dat 14,2. De oorzaak zijn drie sportblessures van brandweerpersoneel tijdens de uitoefening van hun werk. Onze ambitie is erop gericht het LTIF-cijfer van Schiphol Nederland B.V. op nul te houden en bij de brandweer een dalende trend te bewerkstelligen. Informatie over ons medewerkersbeleid is opgenomen onder duurzame werkgelegenheid.

13. Runway incursions 
 • Interne rapportage: maandelijks
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: airside Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: LVNL en Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: 23 runway incursions (42 in 2012)

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol registreren allebei runway incursions. LVNL heeft hierbij een leidende rol: Schiphol rapporteert over deze prestatie-indicator maar is voor de volledigheid van meldingen en incidentrapporten afhankelijk van LVNL. Sinds 2012 vindt er tussen beide partijen formeel afstemming plaats over het aantal runway incursions dat plaatsgevonden heeft. In 2013 waren er 23 runway incursions, zonder ernstig gevaar. Het hoge aantal in 2012 was te wijten aan het meermalen op dezelfde dag gebruiken van een baan die niet was vrijgegeven. Voor deze prestatie-indicator is de ambitie een daling te bewerkstelligen. Meer informatie over veiligheid op airside is opgenomen in veiligheid.

14. Birdstrike rate
 • Interne rapportage: maandelijks
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: grenzen luchthaventerrein
 • Registratie: KLM en Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: 6,1 birdstrikes per 10.000 vliegtuigbewegingen (7,0 in 2012)

Sinds 2005 hanteren homecarrier KLM en Amsterdam Airport Schiphol dezelfde registratie van birdstrikes. Deze vogelaanvaringen stemt Amsterdam Airport Schiphol maandelijks af met KLM. De rapportages worden elk kwartaal in het Schiphol Birdstrike Committee besproken waarbij behalve de registraties ook het beleid en de waaier aan verjaagmiddelen en hun effectiviteit worden besproken.

De birdstrike rate bedroeg in 2013 6,1 per 10.000 vliegtuigbewegingen. Ten opzichte van 2012 betekent dat een daling van 0,9 birdstrikes per 10.000 vliegtuigbewegingen. Op de lange termijn is een dalende trend in de birdstrike rate onze ambitie.

Dit gemiddelde van birdstrikes is berekend door de birdstrikes gerapporteerd door KLM en die van Amsterdam Airport Schiphol die betrekking hebben op KLM toestellen binnen de hiervoor aangegeven grenzen in het luchtruim te delen door de KLM vliegtuigbewegingen. Het gerapporteerde gemiddelde wordt zodoende ontleend aan de rapportages naar aanleiding van circa 50% van het totaal aantal vliegtuigbewegingen.

Voor deze aanpak is gekozen omdat de rapportages door piloten van homecarrier KLM betrouwbaarder zijn dan die van de overige luchtvaartmaatschappijen. Schiphol is voor de registratie van vogelaanvaringen voor een groot deel afhankelijk van KLM en KLM op haar beurt weer van de piloten. Meer informatie over veiligheid op airside is opgenomen in veiligheid.

15. Uitvoeren integrale testen brandveiligheid
 • Interne rapportage: maandelijks
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Amsterdam Airport Schiphol
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: 96,0% van de integrale testen is in het betreffende jaar uitgevoerd (95,0% in 2012)

De luchthaven is verantwoordelijk voor de brandveiligheid in de terminal. Om de brandveiligheid te waarborgen en de actuele bedrijfszekerheid van het brandveiligheidssysteem te verifiëren, voeren we integrale testen uit met brandmeldinstallaties, luchtbehandelingsinstallaties, bagagesystemen, liftsturing, rolluiken en evacuatiesystemen. Van de in 2013 geplande testen is 96,0% uitgevoerd (46 van de 48). Ons streven voor 2014 is om op hetzelfde niveau te presteren. Meer informatie over veiligheid is opgenomen in veiligheid.

16. Inkopen bij verantwoorde leveranciers
 • Interne rapportage: eenmaal per jaar
 • Rapportage periode: kalenderjaar
 • Scope: Schiphol Nederland B.V.
 • Registratie: Amsterdam Airport Schiphol
 • 2013: 77,0% van totale inkoopvolume (70,7% van het totale inkoopvolume in 2012)

We meten de prestatie-indicator op basis van de gegevens van de groep leveranciers waar we 80% van onze ingekochte producten en diensten afnemen. De score van de prestatie-indicator kan derhalve maximaal 80% bedragen. In 2013 is 77,0% van het inkoopvolume geplaatst bij verantwoorde leveranciers waarvan wij hebben vastgesteld dat zij bewust bezig zijn met Corporate Responsibility. De ambitie is om de stijgende trend door te zetten. Hoe we omgaan met leveranciers is opgenomen in ketenverantwoordelijkheid.