Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening GRI-tabel

GRI-tabel

Ref.

Omschrijving richtlijn

Sectie

V

Toelichting, verwijzing naar informatiebronnen

1

PROFIEL

1.1

CEO statement

Bericht van de CEO

V

1.2

Belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden van bedrijfsvoering op Corporate Responsibility

Strategie
Risicomanagement

V

2

ORGANISATIEPROFIEL

2.1

Naam organisatie

Toelichting bij geconsolideerde jaarrekening - algemene informatie

V

2.2

Voornaamste producten en/of diensten

Profiel

V

2.3

Organisatiestructuur

Corporate Governance

V

2.4

Locatie hoofdkantoor

+

V

Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol

2.5

Aantal landen waar actief

Profiel

V

2.6

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Corporate Governance

V

2.7

Afzetmarkten

Profiel

V

2.8

Omvang van de organisatie

Feiten en cijfers

V

Omvang terrein Amsterdam Airport Schiphol bedraagt 2.787 hectare en heeft 6 start- en landingsbanen

2.9

Significante veranderingen tijdens verslagperiode

+

V

Geen significante veranderingen

2.10

Toegekende onderscheidingen tijdens verslagperiode

Excellent Visit Value

V

3

VERSLAGPARAMETERS

3.1

Verslagperiode

+

V

01-01-2013 - 31-12-2013

3.2

Datum van het meest recente verslag

28-3-2013

V

www.schiphol.nl/SchipholGroup1/InvestorRelations/FinancieleInformatie/Jaarverslagen.htm

3.3

Verslaggevingscyclus

+

V

jaarlijks

3.4

Contactinformatie

+

V

www.schiphol.nl/SchipholGroup1/InvestorRelations/IRServicesContact.htm www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1/InformatieEnContact.htm

3.5

Proces voor bepalen inhoud

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.6

Afbakening van het verslag

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.7

Vermelding beperkingen voor reikwijdte verslag

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.8

Basis voor verslaggeving

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.9

Technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

Bepaalde GRI indicatoren zijn inhoudelijk niet materieel bevonden voor Schiphol Group. Hierdoor vindt derhalve geen meting of berekening plaats en zijn gegegevens niet beschikbaar. In andere gevallen zijn gegevens niet publiekelijk beschikbaar

3.10

Herformuleringen van eerder verstrekte informatie

+

V

Bij de prestatie-indicator CO2-uitstoot van de eigen activiteiten wijkt de gerapporteerde data over 2012 af van het Jaarverslag 2012. De methode om de uitstoot van gas te berekenen is gewijzigd: met behulp van de graaddagen methode wordt het verbruik genormaliseerd. Voor het berekenen en rapporteren van de CO2-uitstoot gebruiken we de richtlijnen van het GreenHouseGas-protocol

3.11

Significante veranderingen t.o.v. vorige verslagperiode

+

V

Geen significante veranderingen

3.12

GRI referentietabel

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

3.13

Verificatierapport

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

4

INDICATOREN BESTUURSSTRUCTUUR

4.1

Bestuursstructuur van de organisatie

Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance
Raad van Commissarissen, Directie & Key Management

V

4.2

Relatie voorzitter hoogste bestuurslichaam en leidinggevende functie

Corporate Governance Raad van Commissarissen, Directie & Key Management

V

4.3

Aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance
Raad van Commissarissen, Directie & Key Management

V

4.4

Mechanismen voor aandeelhouders en medewerkers om aanbevelingen te doen of medezeggenschap uit te oefenen

Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance
Aandeelhoudersinformatie

V

Schiphol heeft een centrale ondernemingsraad en een aantal decentrale ondernemingsraden. Via deze organen en via de vakbonden kunnen medewerkers zeggenschap uitoefenen

4.5

Koppeling tussen prestaties van de organisaties en vergoedingen voor leden hoogste bestuursorgaan, top managers en leidinggevenden

Remuneratie

V

4.6

Processen waarmee hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden

Corporate Governance

V

Zie ook:
www.schiphol.nl/SchipholGroup1/InvestorRelations/CorporateGovernance.htm

4.7

Proces voor bepalen samenstelling hoogste bestuursorgaan

Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance

V

4.8

Intern ontwikkelde missie, beginselverklaringen, kernwaarden en gedragscodes

Missie en ambitie
Duurzame werkgelegenheid

V

In de cao zijn gedragsregels opgenomen over ongewenste omgangsvormen, e-mail gebruik en omgang met externe relaties. Daarnaast is er een interne meldregeling

4.9

Procedures van het hoogste bestuursorgaan om te beoordelen hoe de organisatie Corporate Responsibility risico's en mogelijkheden identificeert en managet

Corporate Governance
Risicomanagement

V

Zie ook:
www.schiphol.nl/SchipholGroup1/InvestorRelations/CorporateGovernance.htm

4.10

Processen voor evalueren van eigen prestaties van het hoogste bestuursorgaan

Verslag van de Raad van Commissarrissen
Remuneratie
Managementagenda

V

4.11

Voorzorgsprincipe

Risicomanagement

V

Zie ook:

www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1.htm

4.12

Onderschreven extern ontwikkelde Corporate Responsibility handvesten of andere initiatieven

+

V

Global Compact

4.13

Lidmaatschap van verenigingen en/of (inter)nationale belangenorganisaties

Raad van Commissarissen, Directie & Key Management
In gesprek met stakeholders

V

Lid van brancheorganisatie Airports Council International

4.14

Belanghebbenden die betrokken zijn bij de organisatie

In gesprek met stakeholders
Corporate Governance

V

Zie ook:
www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1/Dialoog.htm

4.15

Inventarisatie en selectie van de betrokken belanghebbenden

In gesprek met stakeholders
Corporate Governance

V

4.16

Aanpak van betrekken van belanghebbenden

In gesprek met stakeholders
Corporate Governance

V

4.17

Voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen tijdens het contact met stakeholders

In gesprek met stakeholders

V

5.1

ECONOMISCHE PRESTATIE-INDICATOREN

Managementbenadering economische prestaties

Financiële gang van zaken

V

EC1

Directe economische waarden

Jaarrekening

V

EC2

(Financiële) implicaties en mogelijkheden van klimaatverandering op de organisatie

Sustainable Performance
Risicomanagement

G

theGROUNDS
Zie ook: www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1/KlimaatvriendelijkeLuchtvaart.htm

EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met vastgestelde uitkeringen

Jaarrekening

V

EC4

Ontvangen significante financiële overheidssteun

+

V

Geen signifcante financiële ondersteuning ontvangen

EC6

Inkopen geplaatst bij lokale leveranciers

Ketenverantwoordelijkheid

V

Wij kunnen in tenders niet voorschrijven dat we lokale leveranciers prefereren. Wij moeten ons houden aan de grondbeginselen van de EU aanbestedingswetgeving. Hierin staat onder meer dat een eerlijk proces doorlopen moet worden waarin elke leverancier gelijke kansen krijgt

EC7

Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader dat afkomstig is uit de lokale gemeenschap

+

NM

Voor buitenlandse activiteiten geldt dat slechts enkele managers vanuit Nederland gedetacheerd zijn

EC8

Ontwikkeling en impact van investeringen in infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve van het algemeen nut worden geboden

Financiële gang van zaken

V

In de afgelopen jaren hebben we op jaarbasis rond de 300 miljoen euro geïnvesteerd en de komende jaren zal dit ruim 50% hoger liggen door de grootschalige verbouwingen en vernieuwing waarmee we in 2013 begonnen zijn. Een belangrijk deel hiervan wordt geïnvesteerd om de luchthavengerelateerde infrastructuur te verbeteren, groot onderhoud te plegen en waar nodig uit te breiden. De lange termijn investeringen dragen bij aan de kwaliteit, de bereikbaarheid en de gebruiksmogelijkheden van de luchthaven. Daarnaast zijn er investeringen op het gebied van parkeervoorzieningen en luchthavengerelateerd vastgoed zoals een hotel en herontwikkeling van kantoren.

AO1

Aantal passagiers verwerkt gedurende een jaar, onderverdeeld naar internationale en binnenlandse vluchten, naar OD en transfer inclusief transito passagiers.

+

V

Amsterdam Airport Schiphol
• Passagiers (incl transito): 52.569.200
• Binnenlands: 0
• Europees: 35.684.871
• Intercontinentaal: 16.884.329
• OD-passagiers (totaal): 30.515.701
• OD Europees: 23.192.069
• OD Intercontinentaal: 7.323.632
• Transfer (totaal): 22.011.998
• Transfer Europees: 12.479.367
• Transfer Intercontinentaal: 9.532.631
• Transito's: 41.501

AO2

Aantal vliegtuigbewegingen gedurende een jaar, onderverdeeld naar dag en nacht en in commerciële, niet-commerciële, vracht en militaire vluchten

+

V

Amsterdam Airport Schiphol
• Vliegtuigbewegingen totaal: 425.565
• Vrachtvluchten (commercieel): 15.623
• Passagiersvluchten (commercieel): 409.942
• General aviation (niet commercieel): 14.492
• Militaire vluchten (niet commercieel): 259
• Overige GA vluchten (niet commercieel): 14.233
• Nachtvluchten totaal: 21.381
• Nachtvluchten (commercieel): 20.744
• Nachtvluchten (niet commercieel): 637

AO3

Hoeveelheid vracht vervoerd

+

V

Amsterdam Airport Schiphol: 1.531.088.548 kilo

5.2

MILIEU PRESTATIE-INDICATOREN

Managementbenadering milieu prestatie-indicatoren

Klimaat en milieu
Corporate Governance

V

EN1

Gebruikte materialen in gewicht of volume

NM

Aangezien wij een dienstverlenend bedrijf zijn, is deze indicator niet materieel. Wij registreren alleen de aankoop van materialen en niet hoeveel materialen we gebruikt hebben

EN2

Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit afval uit externe bronnen

-

NB

EN3

Direct energieverbruik door primaire energiebron

Klimaat en milieu

V

EN4

Indirect energieverbruik door primaire bron

+

V

De opgegeven hoeveelheden energie betreffen het totale energieverbruik in elektriciteit en gas. Er wordt geen indirecte energie separaat ingekocht. Schiphol zorgt indien nodig zelf voor de omzetting van direct energieverbruik naar indirect energieverbruik

EN5

Energie die bespaard is door besparingen en efficiëntieverbeteringen

Klimaat en milieu

V

EN8

Watergebruik per bron

+

V

Zie ook drinkwaterverbruik per passagier in operationele jaarrekening - prestatie-indicatoren

AO4

Kwaliteit van hemelwater

V

Hemelwater wordt opgevangen in het hemelwaterrioolsysteem. Indien het verontreinigd is, wordt het eerst gereinigd voordat het toegevoegd wordt aan het oppervlaktewater

EN11

Locatie en oppervlakte van land dat grenst aan beschermde gebieden en/of gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden

+

NM

Onze bedrijfsactiviteiten vinden noch in beschermde gebieden noch op een locatie die grenst aan een beschermd gebied plaats

EN12

Impact van de bedrijfsvoering op biodiversiteit in beschermde gebieden en in gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde

+

NM

Onze bedrijfsactiviteiten vinden noch in beschermde gebieden noch op een locatie die grenst aan een beschermd gebied plaats

EN16

Directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen

Klimaat en milieu

G

Alleen CO2-emissies beschikbaar. Voor de omgevingsvergunning milieu hoeven de overige emissies niet meer gerapporteerd te worden aan de Provincie Noord-Holland. Derhalve is deze informatie niet beschikbaar

EN17

Andere relevante indirecte broeikasgassen

+

G

De focus ligt op CO2, dit is de belangrijkste broeikasgas. Zie verder: EN16

EN18

Initiatieven om broeikasgassen te reduceren

Klimaat en milieu

V

EN19

Emissies van ozonafbrekende stoffen

+

NM

Voor de omgevingsvergunning milieu hoeft het gebruik van koudemiddelen niet meer gerapporteerd te worden aan de Provincie Noord-Holland

EN20

NO, SO en andere significante luchtemissies

-

NB

De Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) heeft Schiphol Nederland B.V. een vergunning verleend voor het emitteren van NOx en CO2. Deze vergunning heeft alleen betrekking op de directe uitstoot die wordt veroorzaakt door het verbranden van aardgas en propaan in warmte kracht koppelingen (WKK’s), CV- en stoomketels en noodstroomaggregaten die onder het beheer van Schiphol vallen. De emissies over 2013 zijn nog niet extern vastgesteld op het moment van publiceren van het jaarverslag 2013. Sinds 2006 neemt Amsterdam Airport Schiphol deel aan het Emission Trading Scheme programma (ETS). Dit heeft als doel emissies (CO2 en NOx) te verlagen door toepassing van marktmechanismen. De Nederlandse overheid zet met de handel in emissierechten in op het kosteneffectief verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en de Kyoto-protocol doelstellingen te halen

AO5

Samenstelling van de luchtkwaliteit

+

NR

De samenstelling van de luchtkwaliteit wordt gemonitord door de overheid via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Tevens berekent een externe partij in opdracht van Schiphol Group eenmaal per jaar de samenstelling van de lucht op de locatie Schiphol

EN21

Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming

+

G

Al het (sanitair) afvalwater uit de gebouwen gaat via het vuilwaterriool naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie van Evides. Het water met glycol en kaliumformiaat wordt opgevangen in het hemelwaterriool en extern verwerkt voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd

EN22

Totale afval afvoer

Klimaat en milieu

V

EN23

Aantal significante lekkages en volume daarvan

-

NB

AO6

Hoeveelheid de-icingsmiddelen gebruikt voor het ontijzen van vliegtuigen en tegengaan van gladheid op de banen

+

V

Schiphol heeft voor het tegengaan van gladheid op de banen in 2013 1,7 miljoen liter kaliumformiaat gebruikt. Het de-icen van vliegtuigen gebeurt door afhandelaren waardoor geen exacte informatie over de hoeveelheid gebruikte glycol beschikbaar is

EN26

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten

Sustainable Performance

V

EN27

% van verpakkingsmateriaal van producten dat weer ingezameld is

+

V

0%

EN28

Significante boetes en aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieu wet- en regelgeving

+

V

Naar aanleiding van een incident in een hangar van een luchtvaartmaatschappij op de luchthaven in juli 2008, waarbij blusschuim met het middel perfluoroctaansulfonaat is vrijgekomen, heeft Schiphol bijgedragen om schade voor het milieu te beperken. Het Openbaar Ministerie heeft onderzoek ingesteld naar eventuele overtreding van milieuregels. In 2013 zijn het Openbaar Ministerie en Schiphol overeengekomen tot een buitengerechtelijke afdoening te komen in verband met evenredigheid, proportionaliteit en tijd en kosten gemoeid met een eventuele strafzaak. Schiphol heeft ingestemd met een transactievoorstel ten bedrage van 30.000 euro

EN29

Significante milieugevolgen van het transport van producten en andere goederen en materialen die bestemd zijn voor de bedrijfsvoering en het vervoer van personeel

Klimaat en milieu

V

AO7

Aantal mensen dat woont in gebieden met geluidshinder

Geluid en omgeving

V

Er waren in 2013 circa 125.000 ernstig gehinderden met een geluidbelasting van 48 dB(A) Lden of meer. Meer informatie is beschikbaar in Gebruiksprognose 2014 en Evaluatie Gebruiksprognose 2013

5.3

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN INDICATOREN VOOR VOLWAARDIG WERK

Managementbenadering arbeidsomstandigheden

Duurzame werkgelegenheid
Corporate Governance

V

LA1

Samenstelling medewerkersbestand

Profiel
Duurzame werkgelegenheid

G

LA2

Personeelsverloop

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

LA15

Terugkeer na ouderschapsverlof

-

NB

LA4

Percentage medewerkers dat onder een cao valt

+

V

92,9%

LA5

Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen

+

V

Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over opzegtermijnen die zouden gelden in geval van operationele veranderingen

LA7

Lost Time Injury Frequency

Duurzame werkgelegenheid
Operationele en maatschappelijke jaarrekening

G

Op airside heeft in 2013 een tragisch ongeval voorgedaan met een bagagetrekker, waarbij een voetganger was betrokken. De voetganger, een medewerker van een afhandelaar, is ten gevolge van het opgelopen letsel overleden

LA8

Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingsprogramma’s ten behoeve van personeelsleden, hun families of omwonenden in verband met ernstige ziekten

-

NR

LA10

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

Operationele en maatschappelijke jaarrekening

G

Alleen opleidingsbudget is opgenomen

LA13

Samenstelling van bestuurslichamen en medewerkersbestand

Duurzame werkgelegenheid
Raad van Commissarissen, Directie & Key Management

V

LA14

Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen

+

V

Basissalarissen zijn gelijk voor mannen en vrouwen. Dit is vastgelegd in de cao

5.4

PRESTATIE-INDICATOREN MENSENRECHTEN

Managementbenadering mensenrechten

Duurzame werkgelegenheid
Ketenverantwoordelijkheid
Corporate Governance

V

HR1

Mensenrechten clausules opgenomen in investeringsovereenkomsten en contracten

-

NB

HR2

Percentage van belangrijke leveranciers en aannemers dat getoetst is op naleving van mensenrechten

Ketenverantwoordelijkheid

G

Schiphol Group heeft een inkoopbeleid waarin de kaders en regels opgenomen zijn voor de inkoopactiviteiten. Leveranciers worden niet specifiek getoetst op naleving mensenrechten
Zie ook: www.schiphol.nl/SchipholGroup1/CorporateResponsibility1/Ketenverantwoordelijkheid.htm

HR4

Aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen

+

V

Er is één melding van discriminatie geweest in 2013

HR5

Activiteiten waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten

-

NB

HR6

Belangrijke leveranciers waar mogelijk kinderarbeid kan zijn

+

NM

Het grootste deel van onze activiteiten vindt plaats in Nederland. Onze leveranciers en wijzelf handelen in lijn met de Nederlandse wet

HR7

Belangrijke leveranciers waar mogelijk sprake is van gedwongen of verplichte arbeid

+

NM

Het grootste deel van onze activiteiten vindt plaats in Nederland. Onze leveranciers en wijzelf handelen in lijn met de Nederlandse wet

HR10

Percentage van de bedrijfsvoering dat is onderzocht op impact op de mensenrechten

NM

HR11

Aantal klachten met betrekking tot mensenrechten, ontvangen via officiële klachtenkanalen

NM

5.5

MAATSCHAPPELIJKE PRESTATIE-INDICATOREN

Managementbenadering maatschappelijke prestatie-indicatoren

Geluid en omgeving
Klimaat en milieu
Corporate Governance

V

SO1

% van de bedrijfsvoering met impact op de lokale omgeving

+

V

100%

SO9

Bedrijfsactiviteiten met een significante (potentiële) negatieve impact op de lokale omgeving

Sustainable Performance

V

De omgeving kan met name geluidshinder ondervinden
Zie ook:
www.bezoekbas.nl en GRI indicator PR1

SO10

Maatregelen om de (potentiële) negatieve effecten op de lokale omgeving te verminderen

Sustainable Performance

V

De omgeving kan met name geluidshinder ondervinden
Zie ook:
www.bezoekbas.nl en GRI indicator PR1

SO2

% van en totaal aantal bedrijfseenheden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s

+

NB

Er is één onderzoek uitgevoerd naar mogelijk corruptie gerelateerde risico’s

SO3

% van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd

+

V

het Management Team Schiphol Group heeft een training over ethiek gevolgd in 2013

SO4

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie

+

NM

Niet van toepassing: er zijn, ook naar aanleiding van voornoemd onderzoek, geen gevallen van corruptie bekend

SO5

Standpunten ten aanzien van publiek beleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen

In gesprek met stakeholders

V

Lid van brancheorganisatie Airports Council International

SO8

Boetes en niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving

+

V

In 2013 heeft de Luchthaven Schiphol N.V. een aantal kleine boetes gekregen vanwege het niet tijdig corrigeren en betalen van de aangifte loonheffing

AO8

(Geschatte) aantal mensen dat vrijwillig of onvrijwillig is verhuisd vanwege het ontwikkelen of uitbreiden van een luchthaven

+

NM

De luchthaven is in 2013 niet dusdanig uitgebreid dat er mensen moesten verhuizen

5.6

PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID

Managementbenadering gezondheid en veiligheid consumenten

Veiligheid
Duurzame werkgelegenheid
Corporate Governance

V

PR1

Levensduurstadia waarin de impact van producten en diensten op gezondheid en veiligheid worden beoordeeld

Veiligheid
Duurzame werkgelegenheid

V

Onze producten en diensten hebben impact op de veiligheid en gezondheid van de Schipholwerkers, reizigers en omwonenden. Voor de Schipholwerkers wordt gezorgd voor een gezonde en veilige werkplek. Wij zorgen voor een veilige infrastructuur, dit geldt met name op specifieke locaties als de bagagekelder en op airside. Er zijn regels voor het gebruik van gehoorbeschermende middelen en veiligheidsvoorschriften voor het dragen van kleding. De veiligheid en gezondheid van reizigers borgen we door actief te zorgen voor een veilige luchthavenlocatie. Dit doen we onder meer door de voortdurende aandacht voor runway safety en het voorkomen van vogelaanvaringen. Hygiëne is belangijk om de reizigers en Schipholwerkers een gezonde locatie aan te bieden. Voor de omgeving is onder meer de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt op www.bezoekbas.nl

PR3

Product- en diensteninformatie die procedureel verplicht is

-

NM

PR6

Programma's voor de naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes met betrekking tot marketingcommunicatie, waaronder reclame, promotie en sponsoring

+

NM

Onze marketingcommunicatie is in lijn met de algemeen aanvaarde ethische en culturele waarden en reclame codes. Hierdoor is het niet nodig om speciale programma's voor de naleving van de wetgeving op te stellen

PR9

Boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

+

V

Schiphol Group heeft tijdens dit verslagjaar geen boetes opgelegd gekregen wegens het niet of onvolledig aanbieden van haar diensten

AO9

Aantal dieren dat in aanvaring is gekomen met vliegtuigen per 10.000 vliegtuigbewegingen (wildlife strikes)

Veiligheid
Operationele en maatschappelijke jaarrekening

V

Aanvaringen met vogels zijn materieel voor de luchthaven Schiphol

V = Volledig 

G = Gedeeltelijk

NM = Niet Materieel 

NB = Niet Beschikbaar

NR = Niet geRapporteerd