Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Operationele en maatschappelijke jaarrekening Assurancerapport

Assurancerapport
Assurancerapport van de onafhankelijke accountant
Aan de directie van N.V. Luchthaven Schiphol

­

Opdracht en verantwoordelijkheden

Wij hebben de Corporate Responsibility (hierna ‘CR’) informatie zoals beschreven in het hoofdstuk ’Sustainable performance’ op pagina’s 59 t/m 78 en in de ‘Operationele en maatschappelijke jaarrekening’ op pagina’s 115 t/m 130 van het jaarverslag van N.V. Luchthaven Schiphol (hierna ‘Schiphol Group’) over 2013 beoordeeld.

In het jaarverslag legt Schiphol Group in deze hoofdstukken verantwoording af over het beleid ten aanzien van CR, de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in 2013 (hierna de ‘CR informatie’).

Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid op basis van werkzaamheden die minder diepgaand zijn dan bij een controleopdracht. De mate van zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van beoordelingswerkzaamheden is daarom ook lager dan de zekerheid die wordt verkregen naar aanleiding van controlewerkzaamheden.

Wij geven geen zekerheid bij de vooronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte CR informatie in het jaarverslag, zoals doelstellingen, verwachtingen en ambities.

De directie van Schiphol Group is verantwoordelijk voor het opstellen van de CR informatie in het jaarverslag. Wij zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van een assurance-rapport betreffende de CR informatie zoals toegelicht in de paragraaf ‘Rapportagerichtlijnen’ op pagina’s 118 en 119 van het jaarverslag.

Verslaggevingscriteria

Schiphol Group heeft verslaggevingscriteria ontwikkeld die zijn gebaseerd op de G3.1 Richtlijnen van het Global Reporting Initiative (‘GRI’). De CR informatie in het jaarverslag is vooral gericht op de locatie Schiphol. Over de andere entiteiten is de CR informatie gedeeltelijk opgenomen in het jaarverslag. Schiphol Group heeft de reikwijdte van de rapportage toegelicht in de paragraaf ‘Rapportagerichtlijnen’ op pagina’s 118 en 119 van het jaarverslag. Wij achten de verslaggevingscriteria relevant en toereikend voor ons onderzoek.

Reikwijdte en werkzaamheden

De CR informatie binnen de reikwijdte van ons onderzoek is gericht op de locatie Schiphol en bevat niet alle entiteiten van Schiphol Group.

Ons onderzoek is gericht op de beoordeling van specifieke relevante CR informatie voor de belangrijkste belanghebbenden van Schiphol Group. Schiphol Group heeft de reikwijdte van ons onderzoek adequaat toegelicht in het hoofdstuk ‘Operationele en maatschappelijke jaarrekening’ in de paragraaf ‘Rapportagerichtlijnen’ op pagina’s 118 en 119 in het jaarverslag. Wij geven geen zekerheid af over andere in het jaarverslag opgenomen CR informatie, aangezien die buiten de reikwijdte van ons onderzoek valt. De reikwijdte van ons onderzoek vormt geen belemmering om een conclusie te trekken ten aanzien van de CR informatie in het jaarverslag.

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 3410N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden hebben, naast andere, in hoofdzaak bestaan uit:

  • het uitvoeren van een omgevingsanalyse en het verkrijgen van inzicht in de branche, relevante maatschappelijke thema’s en kwesties, relevante wetten en regels en de kenmerken van de organisatie;
  • het beoordelen van de aanvaardbaarheid van het verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing hiervan, waaronder het beoordelen van de uitkomsten van de stakeholderdialoog en de redelijkheid van schattingen gemaakt door de directie;
  • het beoordelen van de systemen en processen voor informatieverzameling, maatregelen van interne beheersing en verwerking voor de CR informatie die in de reikwijdte van ons onderzoek valt;
  • het beoordelen van de interne en externe documentatie om te bepalen of de CR informatie die in de reikwijdte van ons onderzoek valt adequaat is onderbouwd;
  • het beoordelen van de algemene presentatie van de CR informatie die in de reikwijdte van ons onderzoek valt, conform de verslaggevingcriteria van Schiphol Group;
  • het toetsen van de consistentie van de CR informatie in het jaarverslag met de informatie in het hoofdstuk ‘Operationele en maatschappelijke jaarrekening’; en
  • het beoordelen van het toepassingsniveau volgens de G3.1 Richtlijnen van GRI.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden te concluderen dat de CR informatie, die binnen de reikwijdte van ons onderzoek valt, zoals toegelicht in de paragraaf ‘Rapportagerichtlijnen’ op pagina’s 118 en 119, geen, in alle van materieel belang zijnde opzichten, betrouwbare en toereikende weergave bevat van het beleid ten aanzien van CR, van de bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in het verslagjaar, in overeenstemming met de verslaggevingscriteria van Schiphol Group.

Amsterdam, 13 februari 2014

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. S. Barendregt-Roojers RA