Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichtingen bij de enkelvoudige jaarrekening Vlottende activa

40. Vlottende activa
40. Vlottende activa

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. De vorderingen en liquide middelen worden opgenomen tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde.

(in EUR 1.000)

2013

2012

Winstbelasting

2.369

2.436

Rekening courant groepsmaatschappijen

-

25.269

Overige vorderingen

66

47

2.435

27.752