Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht Kasstroom uit bedrijfsoperaties

38. Kasstroom uit bedrijfsoperaties

(in EUR 1.000)

2013

2012

Resultaat

223.819

196.438

Winstbelasting

54.110

57.438

Resultaat deelnemingen

- 52.053

- 45.464

Financiële baten en -lasten

94.822

88.082

96.880

100.056

Exploitatieresultaat

320.698

296.494

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

248.414

214.897

Bijzondere waardeveranderingen

17.410

22.741

Resultaat uit verkoop vastgoed

- 181

- 11.513

Kosten in samenhang met verkoop vastgoed

-

- 448

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

- 2.545

24.021

Overige niet kas mutaties overige vorderingen en verplichtingen

7.114

19.435

Resultaat uit verkoop activa

- 280

- 18

Mutatie overige voorzieningen en personeelsbeloningen

- 1.543

- 7.171

268.387

261.944

Exploitatieresultaat na aanpassingen

589.086

558.438

Veranderingen in werkkapitaal

- 25.052

- 76.267

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

564.033

482.171