Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Winstbelasting

11. Winstbelasting

(in EUR 1.000)

2013

2012

Resultaat voor belastingen

276.429

253.876

Resultaat geassocieerde deelnemingen1

- 48.910

- 45.630

227.519

208.246

Nominale tarief voor de winstbelasting

25,0%

25,0%

Winstbelasting berekend tegen het nominale tarief

56.880

52.062

Afwijkend tarief buitenlandse dochters

509

1.995

Winstbelasting vóór eenmalige effecten

57.389

54.056

Effectieve belastingdruk vóór eenmalige effecten

20,8%

21,3%

Verliezen waarvoor geen actieve latenties zijn opgenomen

-

7.296

Overige mutaties kortlopende verplichting vennootschapsbelasting

- 11.744

- 1.480

Overige mutaties in actieve en passieve belastinglatenties

-

- 2.434

Winstbelasting in de winst- en verliesrekening

45.645

57.438

Winstbelasting naar acute schuld

44.765

60.910

Winstbelasting naar latente schuld (vordering)

880

- 3.472

Effectieve belastingdruk inclusief eenmalige effecten

16,5%

22,6%

  • In de berekening van de af te dragen winstbelasting wordt het resultaat geassocieerde deelnemingen in mindering gebracht omdat deze fiscaal vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Dit geldt niet voor het resultaat afkomstig van geassocieerde deelnemingen in commanditaire vennootschappen die niet zelfstandig belastingplichtig zijn en waarvan het resultaat wordt bijgeteld bij de fiscale eenheid N.V. Luchthaven Schiphol.

In 2013 was de effectieve belastingdruk vóór eenmalige effecten met 20,8% lager dan de 21,3% in 2012 en lager dan het nominale tarief vennootschapsbelasting van 25%. De oorzaak van de daling is het relatief grotere aandeel van het resultaat deelnemingen waarover geen Nederlandse vennootschapsbelasting is verschuldigd. Daarnaast heeft 1,0 miljoen euro betrekking op een belastinglast gerelateerd aan het resultaat van de geassocieerde deelneming JFK IAT (2012: 2,0 miljoen euro), waarbij -0,5 miljoen euro betrekking heeft op overige buitenlandse dochters.

De lagere effectieve belastingdruk inclusief eenmalige effecten van 16,5% (2012: 22,6%) wordt door een aantal eenmalige effecten veroorzaakt. Een daling wordt veroorzaakt door niet te verrekenen vennootschapsbelasting op verliezen in Italië van 7,3 miljoen euro in 2012 als gevolg van bijzondere waardeverminderingen. Daarnaast is hierin een eenmalige belastingbate opgenomen van 8,5 miljoen euro vanwege de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op het ontvangen RPS dividend. Onder overige mutaties in kortlopende verplichting vennootschapsbelasting zijn dit jaar de afrekeningen van de aangifte vennootschapsbelasting 2011 (1,7 miljoen euro) en 2012 (1,6 miljoen euro) opgenomen.