Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Waardeveranderingen vastgoed

3. Waardeveranderingen vastgoed

(in EUR 1.000)

2013

2012

Nieuwe uitgifte erfpachtcontracten

471

422

Marktwaarde aanpassing gronden

19.047

- 620

Marktwaarde aanpassing gebouwen

- 16.973

- 23.823

2.545

- 24.021

De waardeverandering uit hoofde van uitgifte van nieuwe erfpachtcontracten hangt samen met de wijziging in waardering van kostprijs naar marktwaarde bij uitgifte van de grond in erfpacht. De marktwaarde wordt berekend door discontering van de jaarlijkse canons van de betreffende contracten (DCF-methode). De disconteringsvoet is gebaseerd op de rente op staatsleningen verhoogd met een risico-opslag.

De reële waarde van alle vastgoedobjecten wordt jaarlijks getoetst en zonodig bijgesteld aan de hand van interne en externe taxaties. Daarbij wordt rekening gehouden met de verstrekking van huurincentives. Bijstellingen van de reële waarde uit dien hoofde zijn verantwoord op de regels marktwaarde aanpassing gronden en gebouwen.

De marktwaarde aanpassing van gronden wordt veroorzaakt door een verfijning van de taxatiemethode van de uitgegeven erfpachtcontracten, rekening houdend met de feitelijke bebouwing, en van de aanwezige infrastructuur.
De marktwaarde aanpassing van gebouwen wordt veroorzaakt door hogere leegstand in bestaande gebouwen en investeringen in gebouwen die in herontwikkeling zijn.