Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Personeelsbeloningen

5. Personeelsbeloningen

(in EUR 1.000)

2013

2012

Korte termijn personeelsbeloningen

Salarissen

140.206

143.208

Sociale lasten

12.890

13.012

Activering interne uren

- 10.975

- 10.780

142.121

145.440

Vergoedingen na uitdiensttreding

Pensioenlasten (toegezegde bijdrageregelingen)

23.261

18.393

Pensioenlasten (toegezegd-pensioenregelingen)

146

664

Vervroegde uitdiensttreding

1.253

1.483

24.660

20.540

Andere lange termijn personeelsbeloningen

Jubileumuitkeringen

685

591

Variable beloning (lange termijn)

1.244

1.260

Overige personeelsbeloningen

1.698

-

3.627

1.851

Ontslagvergoedingen

4.033

2.192

Overige personeelskosten

11.445

12.336

Totaal personeelsbeloningen

185.886

182.359

Het gemiddelde aantal personeelsleden, op basis van fulltime equivalenten, werkzaam bij N.V. Luchthaven Schiphol en haar dochterondernemingen in 2013 was 2.058 (2012: 2.087).

Inzake de crisisheffing is in 2013 0,5 miljoen euro (2012: 0,7 miljoen euro) opgenomen onder de overige personeelskosten. De activering voor interne uren betreft geactiveerde productie voor het eigen bedrijf in de vorm van interne uren van medewerkers in de uitvoeringsfase van investeringsprojecten. De overige personeelskosten hebben betrekking onder andere op opleidingskosten en reiskosten personeel. Voor een nadere toelichting bij de kosten uit hoofde van vergoedingen na uitdiensttreding, andere langere termijn personeelsbeloningen en ontslagvergoedingen wordt verwezen naar toelichting 32 inzake personeelsbeloningen. Voor een uiteenzetting van de bezoldigingen van commissarissen en directie ingevolge art 2:383c BW wordt verwezen naar het hoofdstuk Gerelateerde partijen.