Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet

1. Netto-omzet

2013

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

(in EUR 1.000)

Aviation

Security

Concessies

Parkeren

Overige

Buitenlandse luchthavens

Binnenlandse luchthavens

Overige deelnemingen

Totaal

Havengelden

492.801

270.961

-

-

-

-

-

51.883

-

815.646

Concessies

12.727

-

145.133

3.798

2.384

1.054

-

4.389

-

169.485

Verhuringen

98

-

18.889

371

-

151.811

-

3.408

-

174.577

Autoparkeergelden

-

-

-

81.899

-

3.887

-

13.868

-

99.654

Winkelverkopen

-

-

-

-

85.489

-

-

-

-

85.489

Overige activiteiten

15.546

1.181

397

4.130

28.639

9.277

9.588

5.082

77.837

151.677

Total omzet

521.172

272.142

164.420

90.197

116.511

166.029

9.588

78.630

77.837

1.496.527

Intercompany omzet

- 410

- 224

- 31.824

- 1.144

- 314

- 24.813

- 259

- 418

- 55.054

- 114.459

Netto-omzet

520.762

271.919

132.595

89.054

116.196

141.217

9.329

78.213

22.783

1.382.069

2012

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

(in EUR 1.000)

Aviation

Security

Concessies

Parkeren

Overige

Buitenlandse luchthavens

Binnenlandse luchthavens

Overige deelnemingen

Totaal

Havengelden

478.633

265.723

-

-

-

-

-

43.242

-

787.598

Concessies

12.263

-

143.030

3.329

2.182

1.295

-

3.737

-

165.836

Verhuringen

98

-

16.844

377

-

151.393

-

2.561

-

171.271

Autoparkeergelden

-

-

-

81.313

-

3.636

-

12.137

-

97.085

Winkelverkopen

-

-

-

-

86.649

-

-

-

-

86.649

Overige activiteiten

15.476

1.278

639

3.978

28.127

13.500

11.267

4.766

80.728

159.758

Totale omzet

506.469

267.001

160.513

88.996

116.958

169.823

11.267

66.443

80.728

1.468.198

Intercompany omzet

- 516

- 318

- 31.475

- 1.155

- 90

- 24.356

- 472

- 134

- 57.142

- 115.658

Netto-omzet

505.952

266.683

129.038

87.841

116.868

145.467

10.795

66.310

23.586

1.352.540

Havengelden

De activiteiten van de business area Aviation (de exploitatie van Amsterdam Airport Schiphol) zijn onderworpen aan economische regulering. Dit betekent onder meer dat het jaarlijkse proces van vaststelling van de havengeldtarieven valt onder het toezicht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en dat de luchtvaartsector tijdens dit proces dient te worden geconsulteerd. Voorts is het rendement van de business area Aviation gemaximeerd bij vaststelling van tarieven tot een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet over gereguleerde activa die beide aan de hand van in de Wet luchtvaart vastgelegde voorschriften dienen te worden bepaald. Op grond van de Wet luchtvaart is Schiphol Group verplicht tot verrekening met de sector van overschotten en tekorten van specifieke opbrengsten en kosten. Verrekeningen dienen in principe plaats te vinden na afloop van een boekjaar en na opstelling van de financiële verantwoording voor de reporting segmenten Aviation en Security in de eerstvolgende nieuwe havengeldtarieven. Overschotten en tekorten die voor verrekening in de havengeldtarieven in aanmerking komen worden, in overeenstemming met de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, niet als vorderingen en verplichtingen in de balans tot uitdrukking gebracht. Vorenstaande is niet van toepassing op de havengelden van de luchthavens te Rotterdam, Eindhoven en Lelystad die worden verantwoord in het reporting segment Binnenlandse luchthavens. Over het boekjaar 2012 was er sprake van een tekort voor het segment Aviation van 2,3 miljoen euro en voor het segment Security een overschot van 1,3 miljoen euro. Dit (per saldo) tekort van 1,0 miljoen euro wordt verrekend in de tarieven die van toepassing zijn vanaf 1 april 2014.

(in EUR 1.000)

2013

2012

Vliegtuiggerelateerde vergoedingen

199.018

194.732

Passagiersgerelateerde vergoedingen

311.635

296.952

Beveiligingsheffing

297.567

287.872

Vliegtuigparkeergelden

7.426

8.042

815.646

787.598

Concessies

Schiphol Group heeft binnen het reporting segment Concessies dat onderdeel uitmaakt van de business area Consumer Products & Services in totaal 99 lopende concessiecontracten (2012: 100 concessiecontracten) met betrekking tot de uitoefening van diverse commerciële activiteiten op de luchthaven Schiphol.

Een concessieovereenkomst houdt in dat het niet-exclusieve recht wordt verleend aan een concessionaris op de daartoe door Schiphol Group aangewezen locatie tot exploitatie en beheer van een commerciële activiteit (outlet). De concessievergoeding wordt op basis van een vastgestelde staffel berekend als percentage van de omzet van de concessionaris. In een afzonderlijke overeenkomst wordt aan de concessionaris een ruimte ter beschikking gesteld. De concessionaris betaalt hiervoor een vaste huur. De looptijd van de concessiecontracten is gemiddeld 3 tot 5 jaar. Per balansdatum is circa 65% van de concessiecontracten voor een resterende looptijd van korter dan 3 jaar vastgelegd (2012: circa 62%), circa 23% van de concessiecontracten voor tussen de 3 en de 5 jaar (2012: circa 28%) en circa 12% van de concessiecontracten voor langer dan 5 jaar (2012: circa 10%).

De omzet uit concessies in het segment Aviation van 12,7 miljoen euro (2012: 12,3 miljoen euro) en het segment Parkeren van 3,8 miljoen euro (2012: 3,3 miljoen euro) betreft concessiecontracten met betrekking tot de levering door derden van brandstof aan luchtvaartmaatschappijen en het gebruik van voorrijwegen door taxidiensten respectievelijk autoverhuur.

Verhuringen

(in EUR 1.000)

2013

2012

Vastgoedbeleggingen gebouwen, inclusief servicekosten

83.509

75.478

Vastgoedbeleggingen terreinen

24.952

25.086

Operationeel onroerend goed, inclusief servicekosten

44.359

48.985

Intercompany omzet

21.757

21.722

174.577

171.271

De bezettingsgraad per 31 december 2013 bedraagt voor het segment Real Estate 86,3% (91,8% per 31 december 2012).

Het percentage van alle verhuurcontracten (in opbrengsten uit verhuringen gemeten) dat binnen één jaar afloopt bedraagt circa 6% (2012: circa 5%), tussen 1 jaar en 5 jaar circa 46% (2012: circa 50%) en na 5 jaar circa 48% (2012: circa 45%).

Exploitatiekosten met betrekking tot enerzijds gebouwen die werden verhuurd en anderzijds gebouwen die niet werden verhuurd bedroegen:

(in EUR 1.000)

2013

2012

Verhuurde gebouwen

31.464

34.852

Leegstaande gebouwen

5.287

4.701

36.751

39.553

Bij gedeeltelijk verhuurde gebouwen zijn de exploitatiekosten verdeeld naar verhouding van vierkante meters.

Autoparkeergelden

(in EUR 1.000)

2013

2012

Parkeren op de locatie Schiphol:

Kort parkeren

38.832

39.298

Lang parkeren

24.333

23.997

Overig publieksparkeren

4.264

3.053

Gevestigde bedrijven

17.440

17.191

84.869

83.539

Parkeren op andere locaties

13.868

12.137

Intercompany omzet

917

1.409

99.654

97.085

De opbrengsten uit parkeren op andere locaties betreffen de luchthavens te Rotterdam, Eindhoven en Lelystad en worden verantwoord in het segment Binnenlandse luchthavens.

Winkelverkopen

De omzet uit winkelverkopen in 2013 van 85,5 miljoen euro (2012: 86,6 miljoen euro) betreft de opbrengsten uit verkoopactiviteiten alcohol, tabak en chocolade. De aan deze omzet gerelateerde inkoopwaarde van 41,2 miljoen euro (2012: 43,7 miljoen euro) wordt verantwoord op de regel ‘Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten’ onder de bedrijfslasten.

Overige activiteiten

(in EUR 1.000)

2013

2012

Reclame

19.352

19.513

Diensten en werkzaamheden derden

17.528

19.611

Electriciteit, gas en water

7.176

6.885

Andere bedrijfsbaten

28.155

28.963

Diversen

16.624

19.311

Intercompany omzet

62.842

65.475

151.677

159.758