Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

4. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

(in EUR 1.000)

2013

2012

Schoonhouden

30.615

30.344

Beveiligingsactiviteiten

191.339

186.684

Onderhoud

97.436

89.566

Uitbestedingen

92.049

93.041

Energie en water

24.586

24.525

Inkoopwaarde winkelverkopen

41.211

43.742

Inhuur extern personeel

21.489

22.631

Commerciële en relationele kosten

26.215

28.136

Assurantiën

19.822

19.004

Advies- en accountantskosten

12.084

13.816

Kosten in samenhang met investeringen

6.076

9.360

Overige kosten (betreffen onder meer de algemene-, lease- en huurkosten)

40.660

45.002

603.582

605.851

Per 31 december 2013 bestonden (niet in de balans opgenomen) verplichtingen uit hoofde van langlopende contracten voor centrale security, beveiliging, onderhoud, schoonhouden en dergelijke tot een totaalbedrag van 506,8 miljoen euro (per 31 december 2012 422,1 miljoen euro). Een deel van deze verplichtingen heeft betrekking op verplichtingen inzake contracten in het kader van centrale security met een totale waarde van 74,9 miljoen euro. Tevens zijn in dit totaalbedrag begrepen de verplichtingen met betrekking tot uitbesteding van beveiliging (258,2 miljoen euro), onderhoud (42,1 miljoen euro), schoonhouden (32,5 miljoen euro) en aankoop van gas en electra (16,5 miljoen euro). Het totaal van de verplichtingen dat betrekking heeft op 2014 bedraagt 149,7 miljoen euro. Daarnaast zijn met betrekking tot onderhoud contracten afgesloten waarbij geen sprake is van een afname verplichting.

Voor operating leases waarbij Schiphol Group als huurder optreedt, is sprake van de volgende (niet in de balans opgenomen) in de toekomst te betalen huurtermijnen:

(in EUR 1.000)

Totaal

<= 1 jaar

> 1 jaar

> 1 jaar en
<= 5 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van huur- en lease contracten

36.071

7.415

28.656

17.635

11.021

Accountantshonoraria

(in EUR 1.000)

2013

2012

Controle van de jaarrekening

755

763

Overige controlewerkzaamheden

425

478

Fiscale advisering

243

173

Andere niet-controlediensten

25

75

1.448

1.489

De accountantshonoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door de accountantsorganisatie zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. De honoraria van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. bedragen 1,2 miljoen euro (in 2012: 1,3 miljoen euro) en de werkzaamheden verricht door andere onderdelen van het PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. netwerk bedragen 0,2 miljoen euro (in 2012: 0,3 miljoen euro).