Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Financiële baten en -lasten

9. Financiële baten en -lasten

(in EUR 1.000)

2013

2012

Interestlasten

Leningen

- 99.303

- 99.082

Leaseverplichtingen

- 4.463

- 4.291

Geactiveerde bouwrente

2.134

3.798

Heffingsrente

- 319

- 101.951

- 99.575

Interestbaten

Liquide middelen

2.048

3.851

Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

5.848

9.906

Leasevorderingen

-

391

Heffingsrente

1.492

1.643

Overige

558

259

9.946

16.050

Overige financiële resultaten

Koersverschillen vorderingen op geassocieerde deelnemingen

- 925

- 283

Koersverschillen liquide middelen

- 149

- 411

Koersverschillen overige activa en passiva

2.795

597

Derivaten

- 4.449

- 4.530

Dividend overige financiële belangen

-

158

Overige

- 89

- 88

- 2.817

- 4.557

Totaal financiële baten en -lasten

- 94.822

- 88.082

De geactiveerde bouwrente heeft betrekking op gemaakte rentekosten tijdens de uitvoeringsfase van grote investeringsprojecten.

De post koersverschillen vorderingen op geassocieerde deelnemingen betreft de Redeemable Preference Shares (RPS) die Schiphol Group houdt in Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd. Deze vordering wordt, gezien onder meer de bepalingen over terugbetaling van de nominale waarde aan de aandeelhouders binnen een termijn van tien jaar, niet gezien als een onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Als gevolg hiervan zouden de omrekeningsverschillen verantwoord moeten worden in de winst- en verliesrekening in plaats van in de reserve omrekeningsverschillen. Het op deze langlopende vordering aanwezige vreemdevalutarisico wordt echter voor een belangrijk deel afgedekt door middel van jaarlijkse termijntransacties waarmee de positie in Australische dollars wordt gehedged naar de euro. Deze afdekkingstransacties worden verantwoord als zijnde een kasstroomafdekking en de hieraan gerelateerde koersverschillen worden verantwoord in de reserve afdekkingstransacties. De overige koersverschillen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening.