Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Winstbelasting

35. Winstbelasting

De winstbelasting wordt berekend over de commerciële winst, rekening houdend met permanente verschillen tussen de commerciële en de fiscale winstberekening. De winstbelasting over waardeveranderingen, die niet gelijktijdig in de aangifte vennootschapsbelasting worden verwerkt, worden tot het moment van realisatie verantwoord onder de latente belastingvorderingen en -verplichtingen. De vordering uit hoofde van winstbelasting in de balans per 31 december 2013 van 11,2 miljoen euro betreft voor 2,7 miljoen euro de over de jaren 2010 tot en met 2013 verschuldigde vennootschapsbelasting minus de som van de over 2010 tot en met 2013 betaalde voorlopige aanslagen. Een bedrag van 8,5 miljoen euro heeft betrekking op een eenmalige bate, die betrekking heeft op meerdere jaren en is toegelicht in paragraaf 11.

De aangifte vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid N.V. Luchthaven Schiphol over 2011 is met de inspecteur besproken en dienovereenkomstig verwerkt in deze jaarrekening. De definitieve aanslagen vennootschapsbelasting 2010 en 2011 zijn vastgesteld en verwerkt in de jaarrekening. Over de jaren 2012 en 2013 moet de aangifte vennootschapsbelasting nog worden ingediend. Dit kan nog aanleiding geven tot reclassificatie van bestaande kortlopende verplichtingen vennootschapsbelasting naar latente belastingverplichtingen.

Verschillen tussen de betaalde winstbelasting volgens het kasstroomoverzicht en de winstbelasting in de winst- en verliesrekening betreffen toevoegingen en onttrekkingen aan latente belastingvorderingen en -verplichtingen, schattingsverschillen in belastbare bedragen in voorlopige aanslagen en definitieve aanslagen en afrekeningen over oude jaren.