Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

20. Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

(in EUR 1.000)

2013

2012

Boekwaarde 1 januari

80.192

92.141

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Rente bijschrijving

5.848

6.771

Amortisatie

-

- 318

Omrekeningsverschillen afdekkingstransactie

- 14.110

- 344

Overige omrekeningsverschillen

- 925

- 283

Ontvangen dividend

- 11.462

- 17.775

Totaal mutaties in het boekjaar

- 20.649

- 11.949

Boekwaarde 31 december

59.543

80.192

De vorderingen op geassocieerde deelnemingen betreffen uitsluitend de door Schiphol Group gehouden Redeemable Preference Shares (RPS) in Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd (BACH).

Terzake van de RPS is sprake van een cumulatief recht op dividend. De RPS kennen een formele aflossingsdatum per 30 juni 2014. Echter de looptijd van de RPS wordt verlengd tot 2022. Op basis van deze kenmerken worden de RPS van AUD 92,6 miljoen (EUR 59,5 miljoen, inclusief geaccumuleerde rente) als kortlopende vordering op een geassocieerde deelneming geclassificeerd en de vergoeding op deze aandelen als financieringsbate.

De rentebijschrijving betreft de waardering van de RPS tegen geamortiseerde kostprijs en een deel van de rente over de afgelopen drie jaar waaromtrent door het management van BACH werd besloten om deze niet uit te keren. Gezien het cumulatief preferente karakter wordt deze rente wel als vordering en als bate verantwoord. In 2013 heeft BACH het resterende gedeelte van het niet uitgekeerde rente uitbetaald.

Het aan deze langlopende vordering gerelateerde valutarisico wordt voor wat betreft de nominale waarde en de te ontvangen rente afgedekt middels jaarlijkse termijntransacties. Met deze transacties wordt de positie in Australische dollars gehedged naar de euro. De afdekkingstransacties worden verantwoord als kasstroomafdekking. De koersverschillen over het niet afgedekte deel van de lening en de te ontvangen rente en de periode tussen de opeenvolgende jaarlijkse termijntransacties worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. De overige koersverschillen worden, via het totaalresultaat, verantwoord in de reserve afdekkingstransacties.

De reële waarde van de vorderingen op geassocieerde deelnemingen bedraagt per 31 december 2013 60,1 miljoen euro (AUD 93,4 miljoen) en de effectieve rente bedraagt circa 10%. De reële waarde wordt geschat door de toekomstige contractuele kasstromen te verdisconteren tegen de op dat moment gangbare marktrente die voor de geldnemer en voor vergelijkbare financiële instrumenten van toepassing is.