Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Vastgoedbeleggingen

17. Vastgoedbeleggingen

(in EUR 1.000)

Gebouwen

Terreinen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2011

751.371

317.501

1.068.872

Specificatie van mutaties in 2012

Opleveringen

42.062

10.700

52.762

Waardeveranderingen

- 24.869

848

- 24.021

Verkopen

- 11.157

-

- 11.157

Reclassificaties

702

-

702

Totaal mutaties in het boekjaar

6.738

11.548

18.286

Boekwaarde 31 december 2012

758.109

329.049

1.087.158

Specificatie van mutaties in 2013

Opleveringen

47.988

189

48.177

Waardeveranderingen

- 16.994

19.540

2.546

Reclassificaties

- 3.440

546

- 2.894

Totaal mutaties in het boekjaar

27.554

20.275

47.829

Boekwaarde 31 december 2013

785.663

349.324

1.134.987

Het Airport Real Estate Basisfonds C.V. (AREB C.V.) heeft 17 vastgoedobjecten in onderpand gegeven aan de Svenska Handelsbanken A.B. voor een bedrag van 314,0 miljoen euro. In verband met de proportionele consolidatie van AREB C.V. is 61,15% van dit bedrag aan vastgoedobjecten opgenomen in de balans per 31 december 2013 van Schiphol Group.

In de categorie gebouwen is een bedrag van 80,3 miljoen euro (per 31 december 2012: 82,5 miljoen euro) begrepen inzake de reële waarde van activa (The Base) waarvan de vennootschap economisch (niet juridisch) eigenaar is (financiële lease). Onder terreinen zijn gronden begrepen die in erfpacht zijn uitgegeven.

In de vaststelling van de kasstromen, die mede bepalend zijn voor de reële waarde waartegen vastgoedbeleggingen in de balans worden gepresenteerd, wordt rekening gehouden met het bestaan van huurincentives. Voor een uiteenzetting van het resultaat uit verkoop vastgoed en waardeveranderingen vastgoedbeleggingen wordt verwezen naar respectievelijk toelichting 2 en 3 op de geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Het beleid van Schiphol Group is om alle terreinen uitsluitend in erfpacht respectievelijk grondhuur uit te geven, met uitzondering van de terreinen ten aanzien waarvan de directie de intentie heeft uitgesproken deze te willen verkopen. Het betreft hier terreinen die buiten de Schiphol locatie liggen en in de balans worden verantwoord onder de activa beschikbaar voor verkoop.