Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Personeelsbeloningen

32. Personeelsbeloningen

Voorzieningen personeelsbeloningen

(in EUR 1.000)

Vergoedingen na uitdiensttreding

Andere lange
termijn personeels-
beloningen

Ontslag-
vergoedingen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2012

Waarde van de verplichtingen

24.438

10.263

1.798

36.499

Waarde van de beleggingen

2.830

-

-

2.830

-

-

-

-

Verplichting in de balans

21.608

10.263

1.798

33.669

Boekwaarde 31 december 2013

Waarde van de verplichtingen

23.211

12.188

3.051

38.450

Waarde van de beleggingen

2.976

-

-

2.976

Verplichting in de balans

20.235

12.188

3.051

35.474

Vergoedingen na uitdiensttreding betreffen pensioenregelingen, functioneel leeftijdsontslag, vergoeding ziektekostenverzekering voor gepensioneerden en de aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Andere langetermijn personeelsbeloningen betreffen jubilea-uitkeringen, variabele beloning (langetermijn), sabbatical leave en loonsuppletie bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Ontslagvergoedingen betreffen wachtgeld, BUT en loonsuppletie werkloosheid.

De toegezegd-pensioenregeling die Schiphol Group heeft ondergebracht bij ABP wordt verantwoord als toegezegde-bijdragenregeling. Nadere informatie hieromtrent is opgenomen in paragraaf 37. De pensioenregelingen van enkele dochtermaatschappijen die ook kwalificeren als toegezegd-pensioenregeling worden wel als zodanig verantwoord. Deze zijn tevens opgenomen onder de vergoedingen na uitdiensttreding.

Ten aanzien van deze pensioenregelingen hebben de waarde van de verplichtingen en de waarde van de beleggingen zich gedurende de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

Voorzieningen personeelsbeloningen

(in EUR 1.000)

2013

2012

2011

2010

2009

Boekwaarde 31 december

Waarde van de verplichtingen

3.256

3.026

11.964

10.780

18.904

Waarde van de beleggingen

2.976

2.830

10.475

9.253

14.645

280

196

1.489

1.527

4.259

Niet in aanmerking genomen actuariële resultaten

-

-

- 1.527

- 1.615

- 3.139

Verplichting in de balans

280

196

- 38

- 88

1.120

2013

2012

2011

2010

2009

Werkelijke baten uit beleggingen

-

-

11.964

1.736

944

Verwachte baten uit beleggingen

-

-

10.475

255

751

-

-

1.489

1.481

193

In 2012 is de pensioenregeling van Schiphol Telematics B.V. ondergebracht bij het ABP. De verschillende personeelsbeloningen gaven aanleiding tot de volgende kosten ten laste van het boekjaar:

(in EUR 1.000)

Vergoedingen na uitdiensttreding

Andere lange
termijn personeels-
beloningen

Ontslag-
vergoedingen

Totaal

Opbouw of toekenning van rechten

876

1.701

2.105

4.682

Toevoeging van interest

1.418

300

28

1.746

Verwachte baten uit beleggingen

- 88

-

-

- 88

Overige kosten

-

- 150

-

- 150

Totale kosten verantwoord in winst- en verliestrekening 2012

2.206

1.851

2.133

6.190

Actuariële winsten en verliezen verantwoord in totaalresultaat 2012

1.985

-

15

2.000

Totale kosten ten laste van 2012

4.191

1.851

2.148

8.190

Opbouw of toekenning van rechten

758

3.417

4.033

8.208

Toevoeging van interest

622

210

-

832

Overige kosten

19

-

-

19

Totale kosten verantwoord in winst- en verliestrekening 2013

1.399

3.627

4.033

9.059

Actuariële winsten en verliezen verantwoord in totaalresultaat 2013

605

- 125

-

480

Totale kosten ten laste van 2013

2.004

3.502

4.033

9.539

Ten aanzien van de toegezegd-pensioenregelingen onder de vergoedingen na uitdiensttreding wordt in 2014 een last van 0,1 miljoen euro voor Schiphol Group verwacht. De werkelijke lasten uit hoofde van deze regelingen bedroegen in 2013 0,1 miljoen euro, zoals toegelicht onder personeelsbeloningen in toelichting 5.

Het verloop van verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen was als volgt:

(in EUR 1.000)

Vergoedingen na uitdiensttreding

Andere lange
termijn personeels-
beloningen

Ontslag-vergoedingen

Totaal

Boekwaarde 31 december 2011

22.243

10.229

1.915

34.387

Specificatie van mutaties in 2012

Totale kosten ten laste van het boekjaar

4.191

1.851

2.148

8.190

Uitkeringen gedurende het boekjaar

- 3.808

- 2.048

- 1.116

- 6.972

Betaling van premies

- 730

-

- 137

- 867

(De)consolidatie

- 288

-

- 1.020

- 1.308

Overige mutaties

-

231

8

239

Totaal mutaties in het boekjaar

- 635

34

- 117

- 718

Boekwaarde 31 december 2012

21.608

10.263

1.798

33.669

Specificatie van mutaties in 2013

Totale kosten ten laste van het boekjaar

2.004

3.502

4.033

9.539

Uitkeringen gedurende het boekjaar

- 3.236

- 1.308

- 2.773

- 7.317

Betaling van premies

- 141

- 284

-

- 425

(De)consolidatie

- 70

- 214

- 123

- 407

Overige mutaties

70

229

116

415

Totaal mutaties in het boekjaar

- 1.373

1.925

1.253

1.805

Boekwaarde 31 december 2013

20.235

12.188

3.051

35.474

De verplichtingen uit hoofde van personeelsbeloningen zijn berekend uitgaande van de volgende actuariële veronderstellingen en inschattingen van het management:

31 December 2013

31 December 2012

Disconteringsvoet

3,00%

3,25%

Beleggingsrendement

3,00%

3,25%

Inflatie

2,00%

2,00%

Algemene salarisstijging

2,00%

2,00%

Overlevingskansen

Prognosetafel 2062 met correctiefactoren die zijn afgestemd op het gemiddelde salarisniveau van de onderneming

Prognosetafel 2062 met correctiefactoren die zijn afgestemd op het gemiddelde salarisniveau van de onderneming

Individuele salarisstijging, afhankelijk van leeftijd

4,00% (tot 39 jaar), 3,00% (tot 49 jaar), 2,00% (tot 59 jaar), 2,00% (tot 65 jaar)

4,00% (tot 39 jaar), 3,00% (tot 49 jaar), 2,00% (tot 59 jaar), 2,00% (tot 65 jaar)

Leeftijdsverschil

Aangenomen wordt dat mannelijke deelnemers 3 jaar ouder zijn dan hun echtgenote

Aangenomen wordt dat mannelijke deelnemers 3 jaar ouder zijn dan hun echtgenote

Arbeidsongeschiktheid

UKV 2010, gebaseerd op waarnemingsperiode tussen 2006 en 2011

UKV 2010, gebaseerd op waarnemingsperiode tussen 2006 en 2009

Ontslagkansen, afhankelijk van leeftijd

4,20% (voor 25 jaar) tot 0,10% (voor 60 jaar)

4,20% (voor 25 jaar) tot 0,10% (voor 60 jaar)

Blijfkansen (met betrekking tot FLO)

100%

100%

Verandering disconteringsvoet

Verandering inflatie

Verandering overlevingskansen

jaar langer

jaar korter

Disconteringsvoet

3,00%

3,25%

2,75%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Inflatie

2,00%

2,00%

2,00%

2,25%

1,75%

2,00%

2,00%

FLO Schiphol Group

19.243

18.772

19.739

19.464

19.039

19.216

19.265

Jubileum

6.716

6.601

6.835

6.837

6.598

6.700

6.730

Wachtgeld

414

412

416

416

412

414

415

Totaal

26.373

25.785

26.990

26.717

26.049

26.330

26.410

Actieven

Gepensioneerden

Totaal

FLO Schiphol Group

11.010

8.233

19.243

Jubileum

6.716

-

6.716

Wachtgeld

-

414

414

Totaal

17.726

8.647

26.373

Voor nadere informatie over de verplichtingen uit hoofde van de pensioenregeling bij ABP wordt verwezen naar paragraaf 37 Voorwaardelijke vorderingen en verplichtingen.