Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Overige reserves

28. Overige reserves

(in EUR 1.000)

Reserve omrekenings verschillen

Reserve
overige
financiële
belangen

Reserve
afdekkings
transacties

Reserve totaalresultaat Deelnemingen

Actuariële winsten en verliezen

Totaal

Stand per 31 december 2011

21.970

- 916

- 46.346

-

- 1.194

- 26.486

Specificatie van mutaties in 2012

Omrekeningsverschillen

- 646

2

-

-

-

- 644

Mutaties in de reële waarde

-

914

-

-

-

914

Omrekeningsverschillen gehedgde leningen

-

-

26.186

-

-

26.186

Omrekeningsverschillen gehedgde vorderingen op geassocieerde deelnemingen

-

-

- 344

-

-

- 344

Mutaties in de reële waarde van afdekkinginstrumenten

-

-

- 113.267

-

-

- 113.267

Waarvan mutaties ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening

-

-

4.530

-

-

4.530

Latente winstbelasting over waardemutaties derivaten

-

-

27.667

-

-

27.667

Latente winstbelasting over waardemutaties leningen

-

-

- 6.546

-

-

- 6.546

Afwikkeling van afdekkingstransacties

-

-

- 8.940

-

-

- 8.940

Aandeel totaalresultaat deelnemingen

-

-

-

- 1.617

-

- 1.617

Aanpassing inzake pensioenen

-

-

-

-

- 2.000

- 2.000

Totaal mutaties in het boekjaar

- 646

916

- 70.714

- 1.617

- 2.000

- 74.061

Stand per 31 december 2012

21.324

-

- 117.060

- 1.617

- 3.194

- 100.547

Specificatie van mutaties in 2013

Omrekeningsverschillen

- 18.565

-

-

-

- 18.565

Omrekeningsverschillen gehedgde leningen

-

-

36.763

-

-

36.763

Omrekeningsverschillen gehedgde vorderingen op geassocieerde deelnemingen

-

-

- 14.110

-

-

- 14.110

Mutaties in de reële waarde van afdekkinginstrumenten

-

-

68.445

-

-

68.445

Waarvan mutaties ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening

-

-

4.449

-

-

4.449

Latente winstbelasting over waardemutaties derivaten

-

-

- 17.151

-

-

- 17.151

Latente winstbelasting over waardemutaties leningen

-

-

- 9.244

-

-

- 9.244

Afwikkeling van afdekkingstransacties

-

-

- 62.709

-

-

- 62.709

Aandeel totaalresultaat deelnemingen

-

-

-

1.375

-

1.375

Aanpassing inzake pensioenen

-

-

-

-

- 480

- 480

Totaal mutaties in het boekjaar

- 18.565

-

6.443

1.375

- 480

- 11.227

Stand per 31 december 2013

2.759

-

- 110.617

- 242

- 3.674

- 111.774

Reserve omrekeningsverschillen

Onder de reserve omrekeningsverschillen worden de koersverschillen verantwoord die zijn ontstaan bij de omrekening van de netto-investeringen in de dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen buiten de eurozone.

Reserve overige financiële belangen

Deze reserve heeft betrekking op de mutaties in de reële waarde van de overige financiële belangen, deelnemingen waarin Schiphol Group geen invloed van betekenis kan uitoefenen. In 2012 had dit betrekking op het belang in Wenen welke belang verkocht is.

Reserve afdekkingstransacties

In de reserve afdekkingstransacties worden de mutaties in de reële waarde van derivaten die worden gebruikt voor kasstroomafdekking verantwoord, na verwerking van latente belastingvorderingen en verplichtingen. Voorts worden in de reserve afdekkingstransacties de waarderingsverschillen verantwoord die optreden bij de omrekening van leningen tegen de slotkoers. Voor beide geldt dat verantwoording in de reserve afdekkingstransacties plaatsvindt, voor zover sprake is van een effectieve afdekking.

De belastingeffecten van de mutaties in het eigen vermogen, via het totaalresultaat, zijn als volgt:

(in EUR 1.000)

Voor belasting

Belasting

Na belasting

Omrekeningsverschillen

- 18.565

-

- 18.565

Waardemutaties afdekkingstransacties

32.991

- 26.395

6.596

Totaalresultaat deelnemingen

1.375

-

1.375

Totaal niet gerealiseerd 2013

15.801

- 26.395

- 10.594

Omrekeningsverschillen

- 646

-

- 646

Waardemutaties afdekkingstransacties

- 91.782

21.121

- 70.661

Waardemutaties overige belangen

914

-

914

Totaalresultaat deelnemingen

- 1.617

-

- 1.617

Totaal niet gerealiseerd 2012

- 93.131

21.121

- 72.010

Voor nadere informatie over beperkingen aan de uitkeerbaarheid van reserves wordt verwezen naar toelichting 41 over het eigen vermogen in de enkelvoudige balans.