Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Liquide middelen

25. Liquide middelen

De liquide middelen van in totaal 489,3 miljoen euro per 31 december 2013 (per 31 december 2012: 445,1 miljoen euro) bestaan voor 314,4 miljoen euro (per 31 december 2012: 370,0 miljoen euro) uit deposito’s met een oorspronkelijke looptijd van 1 maand tot 3 maanden. De gemiddelde rente op deze deposito’s bedraagt per 31 december 2013 0,34% (per 31 december 2012: 0,52%). De liquide middelen staan ter vrije beschikking.