Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Leaseverplichtingen

31. Leaseverplichtingen

(in EUR 1.000)

Wederpartij

Effectieve rente

Einde looptijd

2013

2012

The Base

ABP

7,0%

2034

50.396

51.559

Auto's

PON

5,3%

2017

6.749

4.148

Overige

-

840

Totaal leaseverplichtingen

57.145

56.547

Het kortlopende deel van de leaseverplichtingen per 31 december 2013 van 3,2 miljoen euro (per 31 december 2012 2,5 miljoen euro) is verantwoord onder de kortlopende verplichtingen.

Het The Base contract met ABP heeft een totale looptijd van 40 jaar met tussentijdse opties tot beëindiging van de huurovereenkomst na 25 en na 30 jaar. Bij voortijdige beëindiging is Schiphol Group een afkoopsom en boeterente verschuldigd, waarna de opstallen eigendom worden van Schiphol Group. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van prijsindexcijfers voor de gezinsconsumptie. De grond onder The Base is in erfpacht uitgegeven aan ABP gedurende de termijn van de lease.

De resterende looptijd van de leaseverplichtingen is per 31 december 2013 als volgt:

(in EUR 1.000)

Totaal

<= 1 jaar

> 1 jaar

> 1 jaar en

> 5 jaar

<= 5 jaar

The Base

50.396

1.243

49.153

5.892

43.261

Auto's

6.749

1.938

4.811

4.811

-

Boekwaarde van de verplichtingen uit financiële lease

57.145

3.181

53.964

10.703

43.261

Het verloop van de leaseverplichtingen gedurende het boekjaar was als volgt:

(in EUR 1.000)

2013

2012

Boekwaarde 1 januari

56.547

58.511

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Rentebijschrijving op leaseverplichtingen

4.463

4.290

Betaalde leasetermijnen

- 7.356

- 8.363

Afwikkeling lease ivm verkoop transactie

-

- 2.123

Financiële lease investeringen in materiële vaste activa

3.491

4.232

Totaal mutaties in het boekjaar

598

- 1.964

Boekwaarde 31 december

57.145

56.547