Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Ingehouden winst

27. Ingehouden winst

Op voorstel van de directie en na instemming met dit voorstel door de Raad van Commissarissen heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten tot uitkering van een dividend over 2012 van 108,4 miljoen euro. Dit bedrag is bij uitkering in 2013 onttrokken aan de ingehouden winst. Het dividend over 2011 bedroeg 97,5 miljoen euro en is in 2012 uitgekeerd en onttrokken aan de ingehouden winst.

Het nettoresultaat over 2013 is geheel toegevoegd aan de ingehouden winst. Daarmee is in de ingehouden winst per 31 december 2013 nog begrepen het voorstel voor het over 2013 uit te keren dividend, zoals nader toegelicht onder de Overige gegevens.