Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Immateriële activa

14. Immateriële activa

(in EUR 1.000)

Goodwill

Ontwikkeling
ICT
toepassingen

Software licenties

Software in ontwikkeling

Totaal

Samenstelling 31 december 2011

Aanschaffingswaarde

7.591

49.247

24.755

9.361

90.954

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 5.350

- 30.175

- 13.720

- 314

- 49.559

Boekwaarde

2.241

19.072

11.035

9.047

41.395

Specificatie van mutaties in 2012

Investeringen

-

-

136

9.259

9.395

Opleveringen

-

5.315

7.004

- 12.319

-

Afschrijvingen

-

- 6.997

- 4.321

-

- 11.318

Bijzondere waardeveranderingen

- 1.392

-

-

-

- 1.392

Reclassificaties

-

58

- 58

-

-

Desinvesteringen

-

- 543

- 311

-

- 854

Totaal mutaties in het boekjaar

- 1.392

- 2.167

2.450

- 3.060

- 4.169

Samenstelling 31 december 2012

Aanschaffingswaarde

7.591

54.077

31.526

6.301

99.495

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 6.742

- 37.172

- 18.041

- 314

- 62.269

Boekwaarde

849

16.905

13.485

5.987

37.226

Specificatie van mutaties in 2013

Investeringen

-

-

-

12.604

12.604

Opleveringen

-

6.967

5.807

- 12.774

-

Afschrijvingen

-

- 6.479

- 4.989

-

- 11.468

Reclassificaties

-

- 111

-

-

- 111

Desinvesteringen

-

- 110

- 102

-

- 212

Totaal mutaties in het boekjaar

-

267

716

- 170

813

Samenstelling 31 december 2013

Aanschaffingswaarde

7.591

60.823

37.231

6.131

111.776

Cumulatieve afschrijvingen en waardeveranderingen

- 6.742

- 43.651

- 23.030

- 314

- 73.737

Boekwaarde

849

17.172

14.201

5.817

38.039

De per 31 december 2013 onder immateriële activa aanwezige goodwill heeft betrekking op Schiphol Telematics B.V.

De boekwaarde van de aan Schiphol Telematics B.V. gerelateerde goodwill is ultimo 2013 getoetst op bijzondere waardeverandering. De bedrijfswaarde van de betreffende kasstroomgenererende eenheid is berekend op basis van gegevens uit het Tactical Plan 2014-2016 en een disconteringsvoet van 5,1%. De toets gaf geen aanleiding tot het doorvoeren van een bijzondere waardeverandering.

In 2005 is door Malpensa Real Estate II B.V. (MRE II B.V, een dochteronderneming van Schiphol Group) een belang van 47,44% verworven in Villa Carmen B.V. De goodwill die hieruit is ontstaan komt voort uit de meerwaarde van de door MRE II B.V. bij verwerving van haar aandeel ingebrachte grond. In 2012 is een bijzondere waardeverandering doorgevoerd waarbij de goodwill geheel is afgeschreven.

De ontwikkeling van de ICT-toepassingen heeft betrekking op interne en externe uren in de uitvoerings- en afsluitingsfase van geautomatiseerde projecten. Softwarelicenties en software in ontwikkeling hebben betrekking op extern aangekochte software.

Voor nadere informatie over bijzondere waardeveranderingen wordt verwezen naar toelichting 7.