Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Handels- en overige vorderingen

24. Handels- en overige vorderingen

(in EUR 1.000)

2013

2012

Debiteuren

102.091

96.636

Te ontvangen baten

26.609

23.036

Omzetbelasting

14.640

11.379

Vooruitbetaalde kosten

12.920

34.170

Voorraden

8.530

5.257

Huurincentives

6.683

6.717

Participanten en deelnemingen

37

38

Overige vorderingen

31.954

24.639

203.464

201.872

Onder de vooruitbetaalde kosten is in 2012 opgenomen de vooruitbetaling voor de ontwikkeling van vastgoed voor rekening en risico van derden. Hierbij heeft Schiphol Group de koopsom vooruit betaald.

Onder de overige vorderingen is (evenals voorgaande jaren) een bedrag begrepen van 19,0 miljoen euro die Schiphol Group heeft betaald aan Chipshol. Voor nadere informatie over de post overige voorzieningen wordt verwezen naar toelichting 33.