Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Geassocieerde deelnemingen

19. Geassocieerde deelnemingen

(in EUR 1.000)

2013

2012

Boekwaarde 1 januari

764.869

725.048

Specificatie van mutaties in het boekjaar

Resultaat

50.553

43.847

Dividend

- 18.145

- 14.312

Kapitaaluitbreiding in geassocieerde deelnemingen

190

11.235

Omrekeningsverschillen

- 14.110

- 949

Totaal mutaties in het boekjaar

18.488

39.821

Boekwaarde 31 december

783.357

764.869

De kapitaaluitbreiding in 2012 van 11,2 miljoen euro betrof de geassocieerde deelneming in Schiphol Area Development Company N.V. De stijging in de omrekeningsverschillen is ontstaan door het koersverloop van de euro ten opzichte van de Australische dollar in 2013.

De boekwaarde van geassocieerde deelnemingen per 31 december 2013 is inclusief een goodwill van 244 miljoen euro op Aéroports de Paris en van 34 miljoen euro op Brisbane Airport Corporation Ltd. De jaarlijks uit te voeren toets van de goodwill begrepen in de boekwaarde gaf voor beide geassocieerde deelnemingen geen aanleiding tot het doorvoeren van een bijzondere waardeverandering.

Voor een nadere toelichting op de geassocieerde deelnemingen wordt verwezen naar het hoofdstuk Gerelateerde partijen. Voor een nadere toelichting op het resultaat van de geassocieerde deelnemingen wordt verwezen naar toelichting 10.