Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Activa in aanbouw of ontwikkeling

16. Activa in aanbouw of ontwikkeling

(in EUR 1.000)

Activa in aanbouw tbv operationele activiteiten

Activa in aanbouw tbv vastgoedbelegging

Totaal

Boekwaarde 31 december 2011

250.937

146.095

397.032

Specificatie van mutaties in 2012

Investeringsuitgaven

253.338

35.244

288.582

Activering van bouwrente

3.340

458

3.798

Opgeleverde activa en vastgoedbeleggingen

- 294.040

- 52.762

- 346.802

Bijzondere waardeveranderingen

-

- 21.349

- 21.349

Verkopen

- 89

-

- 89

Reclassificaties

1.407

- 13.275

- 11.868

Totaal mutaties in het boekjaar

- 36.044

- 51.684

- 87.728

Boekwaarde 31 december 2012

214.893

94.411

309.304

Specificatie van mutaties in 2013

Investeringsuitgaven

253.719

59.286

313.005

Activering van bouwrente

1.757

378

2.134

Opgeleverde activa en vastgoedbeleggingen

- 210.634

- 48.178

- 258.812

Bijzondere waardeveranderingen

- 349

- 17.061

- 17.410

Reclassificaties

- 1.548

39.796

38.248

Totaal mutaties in het boekjaar

42.945

34.221

77.166

Boekwaarde 31 december 2013

257.838

128.632

386.470

De reclassificatie in de activa in aanbouw ten behoeve van vastgoedbeleggingen in 2013 heeft onder meer betrekking op de activa beschikbaar voor verkoop die hieronder opgenomen is, zie activa beschikbaar voor verkoop. In 2012 heeft dit onder meer betrekking op vastgoedontwikkelingen die als vooruitbetaling op materiële vaste activa zijn opgenomen onder de handels- en overige vorderingen.

De activering van bouwrente vindt plaats aan de hand van een percentage dat per kwartaal wordt vastgesteld, op basis van de dan geldende verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Gedurende 2013 is een percentage gehanteerd dat heeft gevarieerd van 2,4% tot 2,5% op jaarbasis, waarin rekening is gehouden met voornoemde verhouding. De reële waarde op 31 december 2013 van activa in aanbouw ten behoeve van vastgoedbeleggingen is gelijk aan de kostprijs.

Per 31 december 2013 bestonden er verplichtingen tot investeringen in activa in aanbouw of ontwikkeling ten bedrage van 66,3 miljoen euro in vastgoed (per 31 december 2012: 125,8 miljoen euro waarvan 95,1 miljoen euro in vastgoed). In 2013 is gestart met het project Centrale Security niet-Schengen met een investeringsprogramma van circa 350 miljoen euro. Dit project wordt naar verwachting in 2015 opgeleverd.

Voor nadere informatie over de bijzondere waardeveranderingen wordt verwezen naar toelichting 7.