Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Segmentinformatie

Segmentinformatie

Schiphol Group onderkent veertien operationele segmenten die voor rapportagedoeleinden worden samengevoegd tot negen segmenten waarover wordt gerapporteerd.

De business area Aviation heeft Amsterdam Airport Schiphol als werkterrein en levert diensten en faciliteiten aan luchtvaartmaatschappijen, passagiers en afhandelingsmaatschappijen. De business area Aviation is onderverdeeld in de segmenten Aviation en Security. Omzetbronnen voor Aviation zijn voornamelijk havengelden (vliegtuig- en passagiersgerelateerde vergoedingen) en concessie-inkomsten (van oliemaatschappijen voor de levering van vliegtuigbrandstof). De omzetbron voor Security betreft havengelden (beveiligingsgerelateerde vergoedingen). De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de tarieven en rendementen.

De activiteiten van de business area Consumer Products & Services bestaan uit het uitgeven en managen van concessies voor winkels en horecagelegenheden (segment Concessies met omzet uit concessies en verhuur van winkelruimten), het exploiteren van autoparkeerterreinen (segment Parkeren met omzet uit parkeergelden) en het exploiteren van winkels, het aanbieden van mogelijkheden om te adverteren op Amsterdam Airport Schiphol en managementcontracten op luchthavens buiten Nederland (segment Overige met omzet uit respectievelijk winkelverkopen, verhuur van reclameruimte en managementfees).

De business area Real Estate, tevens segment, ontwikkelt, beheert, exploiteert en belegt in vastgoed op en rondom luchthavens in binnen- en buitenland. Het grootste deel van de portefeuille met zowel operationeel als commercieel vastgoed bevindt zich op en rond Amsterdam Airport Schiphol. Omzetbronnen zijn: inkomsten uit de ontwikkeling en verhuur van terreinen en gebouwen. Daarnaast draagt de business area in belangrijke mate bij aan het groepsresultaat via overige resultaten uit hoofde van vastgoed (verkoopresultaat, waardeveranderingen van terreinen en gebouwen en uitgifte van erfpachten).

Onder de business area Alliances & Participations vallen de segmenten Binnenlandse luchthavens, Buitenlandse luchthavens en Overige dochters. Omzet van de binnenlandse luchthavens bestaat voornamelijk uit havengelden en parkeergelden van de regionale luchthavens Rotterdam The Hague, Eindhoven en Lelystad. De participaties in buitenlandse luchthavens dragen bij aan het groepsresultaat door middel van resultaat, performance fees en dividenden via resultaat geassocieerde deelnemingen, rentebaten en via intellectual property fees. Hieronder vallen onder meer de participaties in Aéroports de Paris S.A., Brisbane Airport Corporation Ltd en JFK IAT Member LLC. Tot de overige dochters behoren ondermeer Schiphol Telematics en Utilities. Schiphol Telematics levert telecomdiensten aan bedrijven op en rond de luchthaven. In Utilities worden omzetten verantwoord voor het transport van elektriciteit en gas en de levering van water.

Samenwerkingsverbanden die eenduidig onder één business area vallen, zijn toegerekend aan de segmenten van die business area. Alle overige samenwerkingsverbanden vallen onder de segmenten van de business area Alliances & Participations. Overheadkosten op groepsniveau worden aan de segmenten toegerekend op basis van hun relatieve aandeel in de directe kosten van Schiphol Group.

De verplichtingen en de financiële baten en -lasten worden door de directie en de centrale treasury-afdeling op groepsniveau beoordeeld en niet op segmentniveau. Transacties tussen de segmenten vinden plaats at arm’s length.

Aangezien een zeer belangrijk deel van de huidige activiteiten van Schiphol Group zich concentreert in Nederland (circa 99% van de geconsolideerde omzet in 2013) wordt geen geografische informatie over onze bedrijfsactiviteiten weergegeven. Circa 34% van de omzet heeft betrekking op één externe klant en wordt voornamelijk gegenereerd in de segmenten Aviation en Security.

2013

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

(in EUR 1.000)

Aviation

Security

Concessies

Parkeren

Overige

Buitenlandse luchthavens

Binnenlandse luchthavens

Overige deelnemingen

Totaal

Totale omzet

521.172

272.142

164.420

90.197

116.511

166.029

9.588

78.630

77.837

1.496.527

Intercompany omzet

- 410

- 224

- 31.824

- 1.144

- 314

- 24.813

- 259

- 418

- 55.054

- 114.459

Netto-omzet

520.762

271.919

132.595

89.054

116.196

141.217

9.329

78.213

22.783

1.382.069

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-

-

-

-

-

2.886

-

- 341

-

2.545

Afschrijvingen

- 151.963

- 36.837

- 15.413

- 9.638

- 4.446

- 17.245

- 13

- 5.872

- 6.988

- 248.414

Bijzondere waardeveranderingen

-

-

-

-

-

- 17.410

-

-

-

- 17.410

Exploitatieresultaat

51.880

2.963

122.401

51.874

7.663

53.421

5.645

15.227

9.625

320.698

Resultaat geassocieerde deelnemingen1

328

-

-

-

-

136

56.171

-

- 93

56.541

Totaal activa

2.238.830

256.534

135.943

198.799

18.027

1.898.915

866.062

132.391

82.795

5.828.296

Totaal vaste activa (excl. winstbelasting)

1.863.087

213.479

113.128

165.435

15.002

1.580.219

720.711

110.171

68.900

4.850.131

Geassocieerde deelnemingen en overige financiële belangen

3.143

-

-

-

-

33.757

720.392

-

26.065

783.357

Investeringen

112.912

47.280

17.456

33.429

3.473

74.084

5

16.667

4.630

309.935

  • Resultaat geassocieerde deelnemingen is de som van het resultaat op geassocieerde deelnemingen zoals vermeld in de winst- en verliesrekening inclusief de aan de geassocieerde deelnemingen, leasevorderingen en overige financiële belangen, gerelateerde rentebaten en dividendbaten zoals verantwoord onder de financiële baten en -lasten.

2012

Aviation

Consumer Products & Services

Real Estate

Alliances & Participations

(in EUR 1.000)

Aviation

Security

Concessies

Parkeren

Overige

Buitenlandse luchthavens

Binnenlandse luchthavens

Overige deelnemingen

Totaal

Totale omzet

506.469

267.001

160.513

88.996

116.958

169.823

11.267

66.443

80.728

1.468.198

Intercompany omzet

- 516

- 318

- 31.475

- 1.155

- 90

- 24.356

- 472

- 134

- 57.142

- 115.658

Netto-omzet

505.952

266.683

129.038

87.841

116.868

145.467

10.795

66.310

23.586

1.352.540

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-

-

-

-

-

- 23.250

-

- 770

-

- 24.021

Afschrijvingen

- 132.471

- 30.350

- 11.725

- 9.913

- 3.916

- 15.081

- 14

- 4.456

- 6.971

- 214.897

Bijzondere waardeveranderingen

-

-

-

-

-

- 22.741

-

-

-

- 22.741

Exploitatieresultaat

57.619

5.804

120.929

49.998

7.454

22.874

7.548

13.228

11.040

296.494

Resultaat geassocieerde deelnemingen

557

-

-

-

-

260

55.092

-

38

55.947

Totaal activa

2.269.290

254.800

132.481

173.158

18.567

1.787.319

941.549

119.990

91.305

5.788.459

Totaal vaste activa (excl. winstbelasting)

1.898.025

213.113

110.807

144.829

15.530

1.494.906

787.508

100.359

76.367

4.841.444

Geassocieerde deelnemingen en overige financiële belangen

3.174

-

-

-

-

33.457

703.497

-

26.359

766.486

Investeringen

164.059

25.856

6.281

44.797

2.182

17.065

17

26.872

10.847

297.977