Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Management van financiële- en belastingrisico’s

Management van financiële- en belastingrisico’s
Financiële risicofactoren

Door de aard van de activiteiten heeft Schiphol Group te maken met een verscheidenheid aan risico’s waaronder marktrisico, tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico. In het beheersprogramma voor financiële risico’s (dat deel uitmaakt van het totale risicobeheersingsprogramma van Schiphol Group) ligt de nadruk op de onvoorspelbaarheid van de financiële markten en op het minimaliseren van de eventuele nadelige effecten daarvan op de financiële resultaten van Schiphol Group. Schiphol Group maakt gebruik van derivaten voor de afdekking van bepaalde risico’s. Het financiële risicobeheer wordt verzorgd door de centrale treasury-afdeling (Corporate Treasury) en valt onder beleid dat de directie heeft goedgekeurd. De directie stelt schriftelijke richtlijnen op voor het financiële risicobeheer, en stelt daarnaast ook het beleid vast voor specifieke aandachtsgebieden als valutarisico, renterisico, kredietrisico, gebruik van afgeleide (derivaten) en niet-afgeleide financiële instrumenten en het uitzetten van een tijdelijk surplus aan liquiditeiten.

Marktrisico

Marktrisico omvat drie soorten risico’s: valutarisico, prijsrisico en renterisico.  

(a) Valutarisico

Valutarisico treedt op als toekomstige zakelijke transacties, in de balans opgenomen activa en verplichtingen en netto-investeringen in activiteiten buiten de eurozone worden uitgedrukt in een valuta die niet de functionele valuta van Schiphol Group is. De fucntionele valuta van Schiphol Group is de euro. Schiphol Group is internationaal actief en heeft te maken met valutarisico’s via diverse valutaposities, vooral de Japanse yen (leningen), de Amerikaanse dollar (netto-investeringen in activiteiten buiten de eurozone) en de Australische dollar (netto-investeringen in activiteiten buiten de eurozone).

Bij de beheersing van het valutarisico met betrekking tot leningen maakt Schiphol Group gebruik van termijn- en swapcontracten. Het beleid voor de beheersing van het financiële risico is dat vrijwel 100% van de verwachte kasstromen wordt afgedekt. Per 31 december 2013 was van de groepsfinanciering 7,3% in vreemde valuta opgenomen (één lening met een boekwaarde van 137,7 miljoen euro overeenkomend met Japanse yen 20 miljard nominaal). Een jaar eerder betrof dit 12,1% van de groepsfinanciering (één lening met een boekwaarde van 174,4 miljoen euro overeenkomend met Japanse yen 20 miljard nominaal). Deze positie is in overeenstemming met voornoemd beleid volledig afgedekt met behulp van een valutaswap. Een wijziging in de koers van de betreffende vreemde valuta heeft derhalve geen effect op de resultaten uit hoofde van deze groepsfinanciering. Het effect op het eigen vermogen is tijdelijk (immers slechts voor de duur van de afdekkingstransactie) en bedraagt in 2013 27,6 miljoen euro negatief (na aftrek van latente belastingen).

Schiphol Group heeft een aantal strategische investeringen in activiteiten buiten de eurozone, waarvan de netto-investeringen, verantwoord in de balans onder de regels geassocieerde deelnemingen en vorderingen op geassocieerde deelnemingen, te maken hebben met een omrekeningsrisico. De valutapositie die samenhangt met de netto-investeringen van de activiteiten buiten de eurozone van Schiphol Group van in totaal 173,5 miljoen euro per 31 december 2013 (180,1 miljoen euro per 31 december 2012) wordt in overeenstemming met het beleid niet afgedekt, met uitzondering van de hierin begrepen Redeemable Preference Shares die Schiphol Group houdt in Brisbane Airport Corporation Holdings Ltd. Het valutarisico op deze vordering inclusief te vorderen dividend, met een boekwaarde per 31 december 2013 van 59,5 miljoen euro (80,2 miljoen euro per 31 december 2012), wordt voor een belangrijk deel afgedekt met valutatermijntransacties. Een wijziging in de koers van de afgedekte vreemde valuta heeft derhalve een gering effect op de resultaten uit hoofde van deze vordering. Omrekeningsverschillen op de niet afgedekte positie in relatie tot de post geassocieerde deelnemingen worden verantwoord in de reserve omrekeningsverschillen en hebben ook geen directe invloed op het resultaat. Het effect op het eigen vermogen in 2013 bedraagt 18,4 miljoen euro en daardoor neemt voornoemde reserve af van 21,3 miljoen euro per 31 december 2012 naar 2,9 miljoen euro per 31 december 2013.

Corporate Treasury is verantwoordelijk voor het beheer van de netto positie in de afzonderlijke vreemde valuta’s.

(b) Prijsrisico

Prijsrisico betreft het risico dat de waarde van activa en verplichtingen zal schommelen als gevolg van veranderingen in marktprijzen. Schiphol Group heeft vooral te maken met het prijsrisico van vastgoedbeleggingen die door Schiphol Group tegen reële waarde worden verantwoord. Deze reële waarde wordt beïnvloed door ontwikkelingen in vraag en aanbod en veranderingen in de rentestand en inflatie. Een stijging van het door vastgoedbeleggers geëiste netto aanvangsrendement (NAR) op kantoren en bedrijfsruimten met gemiddeld 10 procent zal leiden tot een daling van de waarde van onze kantoren en bedrijfsruimten van in totaal circa EUR 94 miljoen. Een daling van de NAR van 10% zal leiden tot een stijging van in totaal circa EUR 78 miljoen. Gezien voornoemde grondslag van waardering en resultaatbepaling is onze winstgevendheid voor belasting in die situatie tot eenzelfde bedrag lager.

Schiphol Group koopt elektriciteit en gas in en sluit daartoe voor wat betreft het eigen gebruik langetermijn contracten af. De resterende looptijd van de (per saldo) verplichtingen uit hoofde van de langetermijn contracten voor elektriciteit en gas zijn als volgt:

(in EUR 1.000)

Totaal 2013

<= 1 jaar

> 1 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van gas

3.192

3.192

-

-

Verplichtingen uit hoofde van elektriciteit

13.301

7.466

5.835

-

16.493

10.658

5.835

-

(in EUR 1.000)

Totaal 2012

<= 1 jaar

> 1 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van gas

3.404

3.404

-

-

Verplichtingen uit hoofde van elektriciteit

14.576

7.723

6.853

-

17.980

11.127

6.853

-

(c) Renterisico

Het renterisico is onderverdeeld in een reële waarde-renterisico en een kasstroom-renterisico.

Reële waarde-renterisico

Het reële waarde-renterisico betreft het risico dat de waarde van een financieel instrument zal schommelen als gevolg van schommelingen in de marktrente. Schiphol Group heeft geen omvangrijke financiële activa die reële waarde-renterisico lopen. Schiphol Group heeft via leningen tegen een vaste rente te maken met het reële waarde-renterisico. Als de marktrente met gemiddelde 1% daalt heeft dit tot gevolg dat de reële waarde van de leningen met 113 miljoen euro (5,3%) stijgt. Een stijging van de gemiddelde marktrente met 1% leidt tot een daling van de reële waarde van de leningen met 103 miljoen euro (4,9%). Het beleid van Schiphol Group is om ten minste 50% van de geleende gelden op te nemen met een vaste rente, zonodig met gebruikmaking van derivaten. Voor Airport Real Estate Basisfonds C.V. (AREB C.V.) geldt een minimum van 60% voor leningen met een vaste of gemaximeerde rente. Per 31 december 2013 bedroeg het percentage leningen met een vaste rente 100%, exclusief dochters en geassocieerde deelnemingen (per 31 december 2012: 100%).

Kasstroom-renterisico

Het kasstroom-renterisico betreft het risico dat de toekomstige kasstromen van een financieel instrument zullen schommelen als gevolg van veranderingen in de marktrente. Schiphol Group heeft behalve liquide middelen geen omvangrijke financiële activa die een kasstroom-renterisico lopen. Indien de rente die wordt vergoed op deposito’s gedurende het jaar 2013 gemiddeld 0,4% lager zou zijn geweest (en derhalve 0% zou zijn geweest) was de rentebate uit hoofde van deposito’s 1,3 miljoen euro lager uitgevallen (2012: 1,7 miljoen euro).

Daarnaast bestaat bij de groepsfinanciering een kasstroom-renterisico op langlopende leningen tegen een variabele rente. Deze positie wordt beperkt door het beleid van Schiphol Group om, zonodig met gebruikmaking van derivaten, maximaal 25% van de geleende gelden tegen een variabele rente op te nemen (minimaal 50% vaste rente). Voor AREB C.V. geldt een maximum van 40%. Per 31 december 2013 bedroeg het percentage leningen met een variabele rente met betrekking tot de groepsfinanciering 0% en voor AREB C.V. 1% (per 31 december 2012: 0% respectievelijk 1%).

Het kasstroom-renterisico wordt beheerst door het gebruik van renteswaps, waarmee van een variabele rente kan worden overgestapt op een vaste rente, en eventueel rentecaps waarmee een eventuele stijging van de rente wordt gemaximeerd. Als onderdeel van een renteswap komt Schiphol Group met een tegenpartij overeen om op vooraf vastgestelde momenten een ruil aan te gaan van het verschil tussen een vast contracttarief en een variabele rente. Dit verschil wordt berekend op basis van de overeengekomen onderliggende hoofdsom. Indien de variabele rente gedurende het jaar 2013 gemiddeld 1% hoger zou hebben gelegen, zou dit geen effect hebben gehad op de rentelast uit hoofde van leningen voor de groepsfinanciering (geen effect in 2012).

Ter beperking van het kasstroom-renterisico op langlopende leningen op middellange termijn zijn derivaten afgesloten waarmee de renteniveaus zijn vastgelegd waartegen in 2014 aflopende leningen geherfinancierd kunnen worden. Het effect op het eigen vermogen van deze transacties is tijdelijk (immers slechts voor de duur tot herfinanciering in 2014) en bedroeg 54,3 miljoen euro positief (na aftrek van latente belastingen) per 31 december 2013 (2012: 37,0 miljoen euro negatief).

Tegenpartijrisico

Tegenpartijrisico betreft het risico dat de ene partij bij een financieel instrument haar verplichting niet zal nakomen, waardoor de andere partij een financieel verlies krijgt te verwerken. Tegenpartijen van Schiphol Group bij derivaten- en liquiditeitentransacties zijn beperkt tot financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid (minimaal een S&P credit rating in de A categorie) waarbij de netto positie per tegenpartij niet groter mag zijn dan 200,0 miljoen euro. De netto positie per 31 december 2013 was maximaal175,5 miljoen euro (per 31 december 2012: maximaal 161,3 miljoen euro).

Per 31 december 2013 bedraagt de post debiteuren 102,1 miljoen euro (per 31 december 2012: 96,6 miljoen euro). Dit bedrag is inclusief een voorziening voor oninbaarheid van 5,4 miljoen euro (per 31 december 2012: 4,6 miljoen euro ) en ontvangen waarborgsommen van 2,1 miljoen euro (per 31 december 2012: 1,6 miljoen euro). Vorderingen op debiteuren die failliet zijn of surséance van betaling hebben aangevraagd worden voor 100% voorzien. Dit geldt eveneens voor vorderingen ouder dan 1 jaar en grotere vorderingen jonger dan 1 jaar waarvan wordt verwacht dat deze oninbaar zijn.

Het verloop van de voorziening voor oninbaarheid is als volgt:

(in EUR 1 mln)

2013

2012

Boekwaarde 1 januari

4,6

5,0

Onttrekking in het jaar

- 0,2

- 1,3

Dotatie in het jaar

1,0

0,9

Boekwaarde 31 december

5,4

4,6

Van de post debiteuren van 108,8 miljoen euro (vóór aftrek van voorziening oninbaarheid van 5,4 miljoen euro en ontvangen waarborgsommen van 2,1 miljoen euro) is een bedrag van 13,2 miljoen euro vervallen, maar niet voorzien. Deze debiteuren hebben geen historie van wanbetaling; de verwachting is dat zij zullen betalen. Hiervan is in 2014 4 miljoen euro ontvangen.

(in EUR 1 mln)

2013

2012

Jonger dan 60 dagen

88,0

99,6

Ouder dan 60 dagen

19,9

1,1

Ouder dan 360 dagen

0,6

0,9

Faillisementen

1,1

1,2

109,6

102,8

Voorziening oninbaarheid

- 5,4

- 4,6

Ontvangen waarborgsommen

- 2,1

- 1,6

Totaal Debiteuren

102,1

96,6

Partijen die diensten afnemen van Schiphol Group worden vooraf beoordeeld op kredietwaardigheid. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan kunnen van de afnemer bepaalde zekerheden worden verlangd (in de vorm van bankgarantie of waarborgsom) ter beperking van het risico van oninbaarheid. Schiphol Group beschikt per 31 december 2013 over een bedrag van 45,3 miljoen euro aan bankgaranties en waarborgsommen (per 31 december 2012: 27,1 miljoen euro). Eén onderneming, Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. (KLM) heeft een individueel debiteurensaldo groter dan 10 miljoen euro .

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico betreft het risico dat Schiphol Group problemen zal hebben om de financiële middelen bijeen te brengen die nodig zijn om te voldoen aan haar kortetermijn verplichtingen. Zorgvuldig beheer van het liquiditeitsrisico brengt met zich mee dat Schiphol Group voldoende liquide middelen aanhoudt en dat voldoende financieringsruimte voorhanden is, in de vorm van toegezegde (bij voorkeur gecommitteerde) kredietfaciliteiten en het EMTN programma. In ons financieringsbeleid streven wij voorts naar het reduceren van het herfinancieringsrisico. Kortheidshalve wordt verwezen naar toelichting 30 inzake leningen waarin vorenstaande ruimte en faciliteiten nader worden toegelicht. In het kader van het liquiditeitsrisico beheert Corporate Treasury de cashpool waarbij verschillende banksaldi beheerd en gesaldeerd worden van de dochters teneinde een optimaal saldobeheer te creëren.

De resterende looptijd van de (per saldo) verplichtingen uit hoofde van financiële instrumenten en de samenstelling van de verwachte kasstromen is als volgt:

(in EUR 1.000)

Totaal 2013

Contractuele kasstromen

<= 1 jaar

> 1 jaar

> 1 jaar en
<= 5 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van leningen

1.934.854

2.022.571

420.395

1.514.459

373.113

1.141.346

Financiële leaseverplichtingen

57.145

57.145

3.182

53.963

10.702

43.261

Derivaten verplichtingen

39.256

39.256

33.429

5.827

5.827

-

Schulden aan leveranciers

102.986

102.986

102.986

-

-

-

Passiva

2.134.241

2.221.958

559.992

1.574.249

389.642

1.184.607

Vorderingen op deelnemingen

- 59.543

- 59.543

- 59.543

-

-

-

Leningen

- 7.869

- 7.869

- 942

- 6.927

- 6.927

-

Derivaten vorderingen

- 14.685

- 14.685

- 13.017

- 1.668

- 1.668

Debiteuren

- 102.091

- 102.091

- 102.091

-

-

-

Liquide middelen

- 489.263

- 489.263

- 489.263

-

-

-

Activa

- 673.451

- 673.451

- 664.856

- 8.595

- 6.927

- 1.668

Totaal

1.460.790

1.548.507

- 104.864

1.565.654

382.715

1.182.939

(in EUR 1.000)

Totaal 2012

Contractuele kasstromen

<= 1 jaar

> 1 jaar

> 1 jaar en
<= 5 jaar

> 5 jaar

Verplichtingen uit hoofde van leningen

1.886.221

1.919.779

191.510

1.694.711

743.485

951.226

Financiële leaseverplichtingen

56.546

56.546

2.498

54.048

9.166

44.882

Derivaten verplichtingen

115.868

115.868

1.586

114.282

8.453

105.829

Schulden aan leveranciers

108.379

108.379

108.379

-

-

-

Passiva

2.167.014

2.200.572

303.973

1.863.041

761.104

1.101.937

Vorderingen op deelnemingen

- 80.192

- 80.192

-

- 80.192

- 80.192

-

Leningen

- 8.476

- 8.476

- 936

- 7.540

- 7.540

-

Derivaten vorderingen

- 22.851

- 22.851

-

- 22.851

-

- 22.851

Debiteuren

- 96.636

- 96.636

- 96.636

-

-

-

Liquide middelen

- 445.122

- 445.122

- 445.122

-

-

-

Activa

- 653.277

- 653.277

- 542.694

- 110.583

- 87.732

- 22.851

Totaal

1.513.737

1.547.295

- 238.721

1.752.458

673.372

1.079.086


De financiële instrumenten zijn op basis van hun grondslagen van waardering en resultaatbepaling als volgt ingedeeld:

(in EUR 1.000)

Totaal 2013

Geamortiseerde kostprijs

Reële waarde, waardemutaties in het eigen vermogen

Reële waarde, waardemutaties in de winst- en verliesrekening

Verplichtingen uit hoofde van leningen

1.934.854

1.934.854

-

-

Financiële leaseverplichtingen

57.145

57.145

-

-

Derivaten verplichtingen

39.256

-

39.256

-

Schulden aan leveranciers

102.986

-

-

102.986

Passiva

2.134.241

1.991.999

39.256

102.986

Vorderingen op deelnemingen

- 59.543

- 59.543

-

-

Leningen

- 7.869

- 7.869

-

-

Derivaten vorderingen

- 14.685

-

- 14.685

-

Debiteuren

102.091

-

-

- 102.091

Liquide middelen

- 489.263

-

-

- 489.263

Activa

- 673.451

- 67.412

- 14.685

- 591.354

Totaal

1.460.790

1.924.587

24.571

- 488.368

(in EUR 1.000)

Totaal 2012

Geamortiseerde kostprijs

Reële waarde, waardemutaties in het eigen vermogen

Reële waarde, waardemutaties in de winst- en verliesrekening

Verplichtingen uit hoofde van leningen

1.886.221

1.886.221

-

-

Financiële leaseverplichtingen

56.546

56.546

-

-

Derivaten verplichtingen

115.868

-

115.868

-

Schulden aan leveranciers

108.379

-

-

108.379

Passiva

2.167.014

1.942.767

115.868

108.379

Vorderingen op deelnemingen

- 80.192

- 80.192

-

-

Leningen

- 8.476

- 8.476

-

-

Derivaten vorderingen

- 22.851

-

- 22.851

-

Debiteuren

- 96.636

-

-

- 96.636

Liquide middelen

- 445.122

-

-

- 445.122

Activa

- 653.277

- 88.668

- 22.851

- 541.758

Totaal

1.513.737

1.854.099

93.017

- 433.379

Alle posten in voorgaande overzichten zijn opgenomen tegen de bedragen waartegen zij ook in de balans worden verantwoord en met een resterende looptijd gebaseerd op het jaartal van aflossing of afwikkeling zoals per post is overeengekomen met de wederpartij. Het beleid van Schiphol Group stelt dat maximaal 25% van de verplichtingen een looptijd korter dan één jaar mag hebben. Per 31 december 2013 bedroeg dit percentage 14,0% (per 31 december 2012: 14,0%).

Schatting van de reële waarde

In onderstaand overzicht zijn de financiële instrumenten opgenomen die tegen reële waarde gewaardeerd
worden onderverdeeld naar waarderingsmethode. Hierbij is er sprake van waarderingen die iedere
rapporteringsperiode plaatsvinden.

(in EUR 1.000)

Totaal
31 december 2013

Level 1

Level 2

Level 3

Derivaten vorderingen

14.685

-

14.685

-

Totaal activa

14.685

-

14.685

-

Derivaten verplichtingen

39.256

-

39.256

-

Totaal passiva

39.256

-

39.256

-

(in EUR 1.000)

Totaal
31 december 2012

Level 1

Level 2

Level 3

Derivaten vorderingen

22.851

-

22.851

-

Totaal activa

22.851

-

22.851

-

Derivaten verplichtingen

116.407

-

116.407

-

Totaal passiva

116.407

-

116.407

-

Level 1: Onaangepaste genoteerde prijzen in actieve markten voor identieke activa en verplichtingen;
Level 2: Genoteerde prijzen voor soortgelijke activa en verplichtingen in actieve markten of gegevens die
gebaseerd zijn op of ondersteund worden door waarneembare marktgegevens;
Level 3: Niet waarneembare gegevens voor het bepalen van de reële waarde van een actief of verplichting.

Er hebben zich geen verschuivingen voorgedaan tussen Level 1 en Level 2 waarderingen. Level 2 waarderingen worden bepaald door verschillende methodes en veronderstellingen gebaseerd op de marktomstandigheden per balansdatum. De reële waarde van deze financiële instrumenten wordt bepaald op basis van de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen omgerekend naar euro, op basis van de relevante koersen en de op dat moment door Schiphol Group gehanteerde marktrente per balansdatum. Met betrekking tot de vordering op deelnemingen, debiteuren, liquide middelen en schulden aan leveranciers wordt verondersteld dat de nominale waarde de reële waarde benadert.

Verondersteld wordt dat de nominale waarde na aftrek van de geschatte aanpassingen voor debiteuren en schulden aan leveranciers de reële waarde benadert. Voor de informatieverschaffing wordt de reële waarde van de financiële activa en passiva geschat door de toekomstige contractuele kasstromen te disconteren tegen de op dat moment gangbare marktrente die voor Schiphol Group voor vergelijkbare financiële instrumenten geldt. De boekwaarde van de verplichtingen uit hoofde van leningen bedraagt 1,9 miljard euro. De reële waarde
bedraagt 2,1 miljard euro. De reële waarde wordt geschat door de toekomstige contractuele kasstromen te
disconteren tegen de op dat moment gangbare marktrente die voor de geldnemer en voor vergelijkbare
financiële instrumenten van toepassing is.

Kapitaalbeheer

De kapitaalstrategie en het dividendbeleid van Schiphol Group voor de lange termijn zijn gericht op verbetering van de aandeelhouderswaarde, bevordering van duurzame groei en behoud van een passende financiële structuur en gedegen kredietwaardigheid. Met de huidige aandeelhouders (met name publieke aandeelhouders) heeft Schiphol Group in de kapitaalmarkt uitsluitend toegang tot schuldpapier.

Schiphol Group hanteert enkele financieringsratio’s, waaronder kasstroomcijfers, om inzicht te houden in de dynamiek van kapitaalstructuur, dividendbeleid en kasstroomgeneratie en om in het toezicht op de kapitaalstructuur aan te sluiten bij ratinginstituten en vergelijkbare best practices. De belangrijke financieringsratio’s zijn in dit verband onder meer:

• Funds From Operations (FFO) interest dekkingsratio, dit betreft de FFO plus rentelasten gedeeld door de rentelasten.

• Leverage, dit betreft rentedragend vreemd vermogen gedeeld door het eigen vermogen plus het rentedragend vreemd vermogen.

• Funds From Operations (FFO)/totale schuld, dit betreft FFO gedeeld door de totale schuld.

(in EUR 1.000)

2013

2012

Exploitatieresultaat

320.698

296.494

Afschrijvingen

248.414

214.897

Bijzondere waardeveranderingen

17.410

22.741

Resultaat uit verkoop materiële vaste activa

- 280

- 18

Overige resultaten uit vastgoed

- 2.726

12.508

Kosten in samenhang met verkoop vastgoed

-

- 448

Niet kasmutaties langlopende vorderingen

7.114

19.435

Mutatie voorzieningen

- 1.543

- 7.171

Betaalde winstbelasting

- 31.648

- 24.005

Betaalde interest

- 98.689

- 98.580

Ontvangen interest

4.296

6.995

Ontvangen dividend

29.608

32.245

Funds From Operations

492.653

475.093

Bovenstaande Funds From Operations wordt berekend specifiek ten behoeve van de financieringsratio’s en wijkt af van de kasstroom uit operationele activiteiten zoals berekend, in overeenstemming met onze grondslagen voor verslaggeving, in het geconsolideerde kasstroomoverzicht.

(in EUR 1.000)

2013

2012

Langlopende verplichtingen

Leningen

1.514.459

1.694.711

Leaseverplichtingen

53.963

54.049

Kortlopende verplichtingen

Leningen

420.395

191.510

Leaseverplichtingen

3.182

2.498

Totale schuld

1.991.999

1.942.768

Vreemd vermogen bestaat, in het kader van kapitaalbeheer, uit de langlopende en kortlopende verplichtingen zoals opgenomen in de totale schuld. Eigen vermogen is, in het kader van kapitaalbeheer, gelijk aan het eigen vermogen in de geconsolideerde balans. Per 31 december 2013 bedroeg het eigen vermogen 3.362 miljoen euro (3.198 miljoen euro per 31 december 2012).

De FFO/totale schuld en leverage bedroegen per 31 december:

2013

2012

FFO/totale schuld

24,7%

24,5%

Leverage

37,6%

37,8%

Funds From Operations (FFO) is de operationele kasstroom gecorrigeerd voor het werkkapitaal. De FFO is in 2013 gestegen van 475 miljoen euro naar 493 miljoen euro. De stijging van de FFO hield vooral verband met een stijging in het exploitatieresultaat gecorrigeerd voor onder meer afschrijvingen, bijzondere waardeverandering, overige resultaten uit vastgoed en mutaties in de voorzieningen. De totale schuld is toegenomen van 1.943 miljoen euro naar 1.992 miljoen euro.

De FFO interest dekkingsratio wordt berekend door de FFO vermeerderd met de rentelasten uit hoofde van leningen en leaseverplichtingen van 103,8 miljoen euro in 2013 (103,4 miljoen euro in 2012) te delen door die rentelasten. Zodoende bedroeg de FFO interest dekkingsratio over 2013 5,7x (over 2012 5,6x). De ratio’s per 31 december 2013 passen in het beleid van Schiphol Group om minimaal een single A credit rating (S&P’s) te handhaven.

Fiscale risicofactoren

Door de combinatie van uiteenlopende activiteiten heeft Schiphol Group te maken met veel verschillende belastingen. Algemene fiscale risico's voor Schiphol Group zijn het niet tijdig en volledig indienen van belastingaangiften en afdragen van betreffende belastingen, het voldoen aan alle fiscale wet- en regelgeving en verslaggevingsregels specifiek met betrekking tot winstbelasting. Activiteiten in het buitenland geven aanleiding tot een verhoogd risico gezien afwijkende lokale fiscale wetgeving.

Het beheersingsprogramma voor de voornoemde fiscale risico’s (ook wel genoemd het tax control framework) maakt deel uit van het totale risicobeheersingsprogramma van Schiphol Group. In dat kader zijn fiscale risico’s in kaart gebracht en wordt de interne beheersing bewaakt, gericht op het mitigeren van de fiscale risico's. Daarnaast heeft Schiphol Group een beredeneerde fiscale planning ontwikkeld en geimplementeerd. Het fiscale risicobeheer wordt gefaciliteerd door de centrale control-afdeling (Corporate Control) en valt onder goedgekeurd beleid van de directie. Dit beleid heeft voorts als uitgangspunt dat Schiphol Group een betrouwbare belastingbetaler wil zijn op basis van een professioneel uitgevoerde fiscale compliance. Op 16 november 2012 heeft Schiphol Group een individueel Convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. Dit standaard convenant heeft betrekking op alle Rijksbelastingen en de invordering daarvan.