Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Kritische beoordelingen en inschattingen

Kritische beoordelingen en inschattingen

Hiervoor is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling die door Schiphol Group worden toegepast. In bepaalde situaties zullen beoordelingen van het management doorslaggevend zijn in de wijze waarop de grondslagen van consolidatie, waardering en resultaatbepaling dienen te worden toegepast. Het opmaken van de jaarrekening brengt met zich mee dat beoordelingen, inschattingen en aannames van het management mede de opgenomen bedragen van activa, passiva, opbrengsten en kosten bepalen.

Beoordelingen

Beoordelingen door het management in toepassing van IFRS die een belangrijk effect hebben op de jaarrekening betreffen de kwalificatie van geassocieerde deelnemingen als dochteronderneming, joint venture of geassocieerde deelneming en bij de beoordeling van de vastgoedbeleggingen.

Inschattingen

De reële waarde van gebouwen en grond, verantwoord onder de post vastgoedbeleggingen, wordt jaarlijks bepaald door externe en interne taxateurs, waarbij ieder jaar een ander gedeelte van onze totale grondposities door onafhankelijke externe taxateurs wordt gewaardeerd. De beste aanwijzingen voor de reële waarde zijn de gangbare prijzen op een actieve markt voor soortgelijke vastgoedbeleggingen. Bij het ontbreken van dergelijke informatie wordt de reële waarde zelfstandig vastgesteld binnen een bandbreedte van redelijke schattingen van de reële waarde.

Vanwege de beperkte publieke informatie die beschikbaar is, de complexiteit omtrent de vastgoedwaarderingen en de hoge mate van het gebruik van onafhankelijke externe taxateurs is Schiphol Group van mening dat de vastgoedbeleggingen zich classificeren als level 3. In het volgende overzicht staan de elementen van de waarderingen die gebruikt zijn. Hierbij gaat het om de vastgoedwaarderingen op de locatie Schiphol en Rotterdam.

(in EUR 1.000)

Reële waarde 31 december 2013

Waarderingstechnieken

Waarderingmethodes

Range (gemiddelde) in EUR

Kantoren

523.409

Huurwaardekapitalisatie methode

NAR

5,96%-10,59% (7,75%)

DCF Methode

BAR

7,10%-14,01% (10,55%)

Huurwaarde per m²

115-353 (197)

Exploitatiekosten (% HW)

8,59%-12,94% (10,21%)

Bedrijfsruimtes

262.253

Huurwaardekapitalisatie methode

NAR

6,60%-9,20% (7,28%)

DCF Methode

BAR

5,22%-12,59% (9,25%)

Huurwaarde per m²

70-132 (102)

Exploitatiekosten (% HW)

8,16%-15,43% (11,03%)

Gronden:

Kantoren

347.522

Residuele grondwaarde (bebouwd)

BAR

6,75%-8,00% (7,42%)

Bouwkosten per m² BVO/ppl

1.000-1.600 (1.267)

Overig

1.803

BAR

6,8%-8,25% (7,67%)

Bouwkosten per m² BVO/ppl

50 - 1.675 (802)

Residuele grondwaarde per m² BVO

31 - 650 (272)

Totaal vastgoedbeleggingen

1.134.987

In vergelijking met 2012 zijn er geen wijzigingen in de waarderingstechnieken en waarderingsmethodes geweest.

Overige inschattingen hebben vooral betrekking op:

  • bijzondere waardeveranderingen van goodwill en vaste activa;
  • activeren en toerekenen van kosten aan bestaande activa;
  • gebruiksduur en restwaarde van activa voor operationele activiteiten;
  • actuariële assumpties voorzieningen personeelsbeloningen;
  • vorderingen en verplichtingen uit hoofde van claims en geschillen.

De informatie terzake is opgenomen in de toelichtingen op deze posten. Behalve de al in de toelichting op de jaarrekening uiteengezette elementen zijn er geen andere kritische waarderingsinschattingen in de toepassing van de grondslagen die een nadere toelichting vereisen. De gemaakte inschattingen en daarmee samenhangende aannames zijn gebaseerd op ervaringen en inzichten van het management en op de ontwikkeling van externe factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk kunnen worden beschouwd. Inschattingen en aannames zijn aan wijzigingen, als gevolg van veranderende feiten en inzichten, onderhevig en kunnen per verslagperiode andere uitkomsten hebben. De mutaties in deze uitkomsten worden, afhankelijk van de aard van de betreffende post, verwerkt in de balans of in de winst- en verliesrekening. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van eerdere op basis van inschattingen en aannames gerapporteerde resultaten.