Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gerelateerde partijen Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De toelichting van de bezoldigingen van commissarissen ingevolge art 2:383c BW luidt als volgt.

(x EUR 1)

2013

2012

mr. A. Ruys

41.500

41.500

drs. T.A. Maas-de Brouwer

39.000

39.000

drs. J.G.B. Brouwer

35.000

29.500

dr. F.J.G.M. Cremers

35.000

35.000

H.J. Hazewinkel RA

35.000

35.000

A. de Romanet de Beaune

-

-

drs. M.A. Scheltema

34.000

31.500

mr. W.F.C. Stevens

-

12.000

mr. drs. J.G. Wijn

32.750

15.875

Totaal

252.250

239.375

De remuneratie van de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt 36.500 euro per jaar. De overige leden ontvangen een remuneratie van 24.000 euro per jaar. Naast deze remuneratie geeft lidmaatschap van een commissie van de Raad van Commissarissen recht op een aanvullende beloning. Een lid van de Auditcommissie ontvangt 6.000 euro per jaar, een lid van de overige commissies ontvangt 5.000 euro per jaar.

Alle leden van de Raad van Commissarissen ontvangen tevens een onkostenvergoeding van 1.600 euro per jaar, die niet is begrepen in bovenstaande bezoldiging van commissarissen.

De heer de Romanet de Beaune heeft aangegeven geen beloning en onkostenvergoeding te willen ontvangen terzake van het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen en haar commissies.

De heer Hazewinkel houdt indirect obligaties in Schiphol Group die ten tijde van zijn aanstelling als commissaris reeds in zijn bezit waren. De intentie is deze obligaties aan te houden tot het einde van hun looptijd en hierin tussentijds niet te handelen.

Er zijn en worden geen aandelen, opties, leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan leden van de Raad van Commissarissen.