Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gerelateerde partijen Joint Ventures

Joint Ventures

De volgende vennootschappen worden geconsolideerd naar evenredigheid:

Plaats van vestiging

Direct / indirect
belang in %

Airport Real Estate Basisfonds C.V.

Schiphol

61,15

Transport Beheer B.V.

Schiphol

60,00

Transport C.V.

Schiphol

60,00

EnergyGrounds B.V.

Schiphol

51,00

Schiphol Travel Taxi B.V.

Schiphol

50,00

Flight Forum Beheer Vennoot B.V.

Eindhoven

50,00

Beheer Personeelsrestaurant Schiphol B.V.

Schiphol

50,00

Pantares Tradeport Asia Ltd

Hong Kong

50,00

GEM Beheer Badhoevedorp B.V.

Schiphol

50,00

Villa Carmen B.V.

Amsterdam

47,44

Villa Carmen Srl

Milaan

47,44

Arlanda Schiphol Development Company AB

Stockholm

40,00

VAI 1 SCI

Parijs

40,00

GEM A4 zone west Beheer B.V.

Schiphol

33,33

GEM A4 zone west C.V.

Schiphol

33,00

GEM Badhoevedorp Zuid C.V.

Schiphol

19,00

De dochteronderneming Airport Real Estate Management B.V. en de joint ventures Flight Forum Beheer B.V. en Flight Square Beheer B.V. zijn als beherend vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van respectievelijk Airport Real Estate Basisfonds C.V., Flight Forum C.V. en Flight Square C.V.

Voor alle bovengenoemde vennootschappen is wel sprake van gezamenlijke zeggenschap en derhalve worden deze vennootschappen proportioneel geconsolideerd. In de aandeelhoudersovereenkomsten die aan deze joint ventures ten grondslag liggen is door de betrokken vennoten afgesproken dat op belangrijke strategische, financiële en operationele zaken unaniem wordt besloten.

Verkorte balans voor de vennootschappen die naar evenredigheid worden geconsolideerd, voorzover het belang van Schiphol Group betreft:

(in EUR 1.000)

2013

2012

Activa

Vaste activa

264.029

233.998

Vlottende activa

11.863

40.959

275.892

274.957

Passiva

Eigen vermogen

133.259

130.498

Langlopende verplichtingen

128.160

131.403

Kortlopende verplichtingen

14.473

13.056

275.892

274.957

Verkorte winst- en verliesrekening voor deze vennootschappen, voor zover het belang van Schiphol Group betreft:

2013

2012

Netto-omzet

26.375

26.492

Overige resultaten uit hoofde van vastgoed

- 483

- 9.762

25.892

16.730

Totaal bedrijfslasten

10.386

20.225

Exploitatieresultaat

15.506

- 3.495

Financiële baten en -lasten

- 4.875

- 4.502

Resultaat geassocieerde deelnemingen

248

414

Resultaat voor belastingen

10.879

- 7.583

Winstbelasting

- 290

485

Resultaat

10.589

- 7.098

Per 31 december 2013 bedragen de openstaande vorderingen met joint ventures 6,9 miljoen euro als gevolg van transacties met joint ventures.