Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening Gerelateerde partijen Bestuurders vervolg

Bestuurders vervolg

Onderstaande pensioenkosten betreft de afdracht van reguliere pensioenpremies en restitutie van onverschuldigd ingehouden premies.

(x EUR 1)

2013

2012

J.A. Nijhuis RA

114.317

108.319

drs. M.M. de Groof

88.591

81.638

drs. E.A. de Groot

94.943

67.687

mr. A.P.J.M. Rutten

88.591

115.248

dr. P.M. Verboom

-

91.880

Totaal

386.442

464.772

Het toegezegde pensioen volgt de sinds 1 januari 2004 geldende middelloonregeling, conform het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) reglement. De verschuldigde premie voor de pensioenregeling stelt het ABP jaarlijks vast; de premie wordt volledig betaald door de onderneming.

De heer Rutten kon in 2013 op 62-jarige leeftijd met pensioen maar heeft daar geen gebruik van gemaakt. De heer Rutten heeft een pensioentoezegging ter hoogte van 70% van zijn laatstgenoten vaste salaris per de 62-jarige leeftijd (zogenaamd eindloonpensioen). Omdat de benoemingsperiode van de heer Rutten met een jaar is verlengd, zal dit eindloonpensioen een jaar later ingaan. Hierdoor vindt uitstel en actuariële herrekening plaats van het eindloonpensioen op basis van de ABP-factoren. Tussen de 62- en 63-jarige leeftijd is overeengekomen niet langer volgens eindloon maar volgens de reguliere middelloonopbouw pensioen te laten plaatsvinden bij het ABP. Door het ABP is vastgesteld dat er ter nakoming van het eindloonpensioen van 2013 een extra dotatie plaats diende te vinden in het zogenoemde ABP Extra Pensioen (AEP). De dotatie over het jaar 2013 bedroeg 97.267 euro.

Met de heren Nijhuis en De Groof is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst uiterlijk op 62-jarige leeftijd eindigt. Hierbij is overeengekomen dat zij een jaarlijkse vaste salaristoeslag ontvangen die (thans) voor een levensloopregeling kan worden aangewend. De hoogte van de bijdrage is in het verleden actuarieel bepaald op grond van de fictie van een pensioenleeftijd van 62 jaar en het feit dat er tussen het 62e en 65e levensjaar geen pensioenopbouw in actief dienstverband met de N.V. Luchthaven Schiphol zal plaats vinden.

Vorenstaande geeft aanleiding tot de volgende kosten ten laste van het boekjaar:

(x EUR 1)

2013

2012

J.A. Nijhuis RA

32.700

33.075

drs. M.M. de Groof

36.061

36.566

mr. A.P.J.M. Rutten

97.267

-

Totaal

166.029

69.641

De overige vergoedingen betreffen representatiekosten, het werkgeversdeel van de sociale lasten en enkele eenmalige uitkeringen.

(x EUR 1)

2013

2012

J.A. Nijhuis RA

10.691

11.134

drs. M.M. de Groof

10.691

11.134

drs. E.A. de Groot

10.691

8.373

mr. A.P.J.M. Rutten

10.691

11.134

dr. P.M. Verboom

-

31.201

Totaal

42.763

72.977

Totaal van de bezoldiging bestuurders ten laste van het resultaat

2.908.474

3.072.832

De afdracht inzake de crisisheffing (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013) bedraagt voor de directieleden 227.000 euro. Dit betreft een vergoeding die niet aan de directieleden is uitgekeerd maar door Schiphol Group afgedragen dient te worden. Dit bedrag is niet opgenomen in de totale bezoldiging van de bestuurders.