Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Overige gegevens Historisch overzicht

Historisch overzicht

(in EUR 1.000.000, tenzij anders aangegeven)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Winst- en verliesrekening

Netto-omzet

1.382

1.353

1.278

1.180

1.154

1.154

1.146

1.037

948

876

Waardeveranderingen vastgoed

3

- 24

- 1

22

- 40

19

111

29

13

5

Geactiveerde productie t.b.v. het eigen bedrijf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Som der bedrijfsopbrengsten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat uit verkoop vastgoed

-

12

1

-

-

3

3

10

10

18

Som der bedrijfslasten exclusief afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen

- 798

- 806

- 766

- 719

- 731

- 709

-666

- 598

- 492

- 475

EBITDA

587

534

512

483

383

466

594

478

478

424

Afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen

- 266

- 238

- 208

- 186

- 196

- 172

-175

- 162

- 167

- 160

Exploitatieresultaat

321

296

304

297

187

294

420

316

311

265

Financiële baten en -lasten

- 95

- 88

- 91

- 115

- 91

- 54

-35

- 36

- 34

- 26

Belastingen, aandeel in het resultaat van deelnemingen en aandeel derden

5

- 12

- 15

- 10

37

- 54

-68

246

- 84

- 78

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

231

196

198

172

133

187

316

527

193

161

Minderheidsaandeelhouders

3

2

- 3

- 3

-

-

-

-

-

-

Resultaat toekomend aan aandeelhouders (Nettoresultaat)

227

199

194

169

133

187

316

527

193

161

Balans

Vaste activa

5.050

5.108

5.106

5.000

4.798

4.754

3945

3.681

3.249

3.157

Vlottende activa

777

681

681

506

729

655

342

483

432

399

Totaal activa

5.828

5.788

5.787

5.506

5.527

5.409

4287

4.165

3.681

3.556

Eigen vermogen (excl. aandeel derden)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eigen vermogen (incl. aandeel derden)

3.309

3.203

3.175

3.109

2.975

2.887

2957

2.722

2.245

2.093

Voorzieningen

46

44

51

65

69

50

54

63

84

115

Langlopende verplichtingen (incl.aandeel derden)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Langlopende verplichtingen (excl.aandeel derden)

1.695

1.980

1.980

1.762

2.061

1.747

914

865

1.006

958

Kortlopende verplichtingen

777

562

519

569

422

725

362

514

346

391

Totaal passiva

5.828

5.788

5.724

5.506

5.527

5.409

4287

4.165

3.681

3.556

Operationele cashflow1

468

399

387

351

327

421

313

362

307

327

Ratio’s

Exploitatieresultaat als % van de netto-omzet

23,2

21,9

23,8

25,1

16,2

25,5

36,6

30,5

32,8

30,2

Rendement gemiddeld eigen vermogen in % (ROE)

7,0

6,2

6,2

5,6

4,5

6,4

11,1

21,2

8,9

7,9

Return on Net Assets in %2

7,8

7,4

7,4

7,9

4,9

7,5

12,3

10,1

9,7

8,6

Return on Average Capital Employed in %3

7,2

7,4

7,5

7,3

4,5

7,3

11,7

9,8

9,9

8,7

FFO / totale schuld in %4

24,7

24,5

18,5

17,0

18,5

19,3

34,3

39,0

28,7

33,4

FFO interest dekkingsratio5

5,7

5,6

4,5

3,8

4,4

6,5

7,7

8,3

6,8

7,9

Leverage6

37,6

37,8

37,9

37,2

40,5

38,6

23,5

24,8

29,4

32,0

Gegevens per aandeel

Winst per aandeel

1.222

1.068

1.045

908

710

1.083

1.844

3.077

1.126

939

Operationele cashflow per aandeel

2.512

2.143

2.081

1.883

1.756

2.439

1.830

2.114

1.754

1.912

Dividend per aandeel

727

582

524

409

347

371

543

462

323

271

Personeel

Gemiddelde effectieve bezetting op basis van fulltime-equivalenten

2.058

2.087

2.115

2.328

2.496

2.506

2.459

2.293

2.179

2.216

  • Voor een specificatie wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht
  • Tot en met 2005 : Exploitatieresultaat / gemiddelde vaste activa verminderd met belastinglatenties. Met ingang van 2006: Exploitatieresultaat + resultaat en rentebaten deelnemingen / gemiddelde vaste activa verminderd met belastinglatenties
  • Tot en met 2003: Exploitatieresultaat / gemiddelde van passiva -/- niet rentedragend kort vreemd vermogen. Met ingang van 2004: Exploitatieresultaat / gemiddelde van eigen vermogen en rentedragend vreemd vermogen. Met ingang van 2006: Exploitatieresultaat + resultaat en rentebaten deelnemingen/ gemiddelde van eigen vermogen en rentedragend vreemd vermogen
  • Tot en met 2005: Kasstroom uit bedrijfsoperaties gecorrigeerd voor werkkapitaal / totale bruto schuld. Vanaf 2006: zie berekening FFO / totale schuld en FFO interest dekkingsratio in de paragraaf Management van financiële- en belastingrisico's
  • Vanaf 2006 zie vorige voetnoot.Tot en met 2005: Kasstroom uit bedrijfsoperaties gecorrigeerd voor werkkapitaal plus rentelasten / rentelasten
  • Tot en met 2003: rentedragend vreemd vermogen / totaal eigen en vreemd vermogen. Met ingang van 2004: Rentedragend vreemd vermogen / eigen vermogen plus rentedragend vreemd vermogen in %