Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2013

Geconsolideerde balans per 31 december 2013

(in EUR 1.000)

Toelichting

31 december 2013

31 december 20121

1 januari 20121

Vaste activa

Immateriële activa

14

38.039

37.226

41.395

Activa ten behoeve van operationele activiteiten

15

2.464.538

2.493.218

2.402.813

Activa in aanbouw of ontwikkeling

16

386.470

309.304

397.032

Vastgoedbeleggingen

17

1.134.987

1.087.158

1.068.872

Latente belastingvorderingen

18

200.139

266.421

255.151

Geassocieerde deelnemingen

19

783.357

764.869

725.048

Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

20

-

80.192

92.141

Overige financiële belangen

-

-

6.141

Leningen

21

6.927

7.540

1.561

Derivaten

30

1.668

22.851

89.565

Overige langlopende vorderingen

22

34.144

37.469

34.381

5.050.269

5.106.248

5.114.100

Vlottende activa

Leasevorderingen

-

-

3.299

Vorderingen op geassocieerde deelnemingen

20

59.543

-

-

Leningen

21

942

936

30

Activa beschikbaar voor verkoop

23

-

32.664

23.577

Derivaten

30

13.017

-

-

Handels- en overige vorderingen

24

203.464

201.872

177.881

Winstbelasting

35

11.195

-

3.116

Liquide middelen

25

489.263

445.122

413.287

777.424

680.594

621.190

5.827.693

5.786.842

5.735.290

  • Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van wijzigingen in IAS 19R

(in EUR 1.000)

Toelichting

31 december 2013

31 december 20121

1 januari 20121

Kapitaal en reserves toekomend

aan aandeelhouders

Geplaatst kapitaal

26

84.511

84.511

84.511

Agio reserve

26

362.811

362.811

362.811

Ingehouden winst

27

2.948.497

2.829.370

2.728.149

Overige reserves

28

- 111.774

- 100.547

- 26.486

3.284.045

3.176.145

3.148.985

Minderheidsaandeelhouders

29

25.221

21.998

24.334

Eigen vermogen

3.309.266

3.198.143

3.173.319

Langlopende verplichtingen

Leningen

30

1.514.459

1.694.710

1.773.877

Leaseverplichtingen

31

53.963

54.049

52.597

Personeelsbeloningen

32

35.474

33.669

34.421

Overige voorzieningen

33

10.657

13.509

17.927

Latente belastingverplichtingen

18

14.441

14.054

11.799

Derivaten

30

5.827

114.281

63.000

Overige langlopende verplichtingen

34

106.692

102.704

89.834

1.741.513

2.026.976

2.043.455

Kortlopende verplichtingen

Leningen

30

420.395

191.510

101.834

Leaseverplichtingen

31

3.182

2.498

5.914

Derivaten

30

33.429

1.586

6.311

Winstbelasting

35

-

17.257

-

Handels- en overige schulden

36

319.908

348.872

404.457

776.914

561.723

518.516

5.827.693

5.786.842

5.735.290

  • Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van wijzigingen in IAS 19R