Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013

Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2013

(in EUR 1.000)

Toelichting

2013

2012

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

38

564.033

482.171

Betaalde winstbelasting

- 31.648

- 24.005

Betaalde interest

- 98.689

- 98.580

Ontvangen interest

4.296

6.995

Ontvangen dividend

29.608

32.245

Kasstroom uit operationele activiteiten

467.600

398.826

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in immateriële activa

14

- 12.604

- 9.395

Investeringen in materiële vaste activa

16

- 313.005

- 302.616

Ontvangen uit desinvesteringen vastgoed

2

181

28.064

Ontvangen uit desinvesteringen operationele activa

280

107

Kapitaaluitbreiding in geassocieerde deelnemingen

19

- 190

- 11.235

Verkoop overige belangen

-

7.058

Ontvangen aflossing leningen

21

131

50

Verstrekking langlopende leningen

21

- 168

- 2.390

Ontvangen termijnen financiële lease

-

1.609

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

- 325.375

- 288.748

Vrije kasstroom

142.225

110.078

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangen uit opgenomen leningen

30

271.758

126.651

Betaalde aflossingen op leningen

30

- 191.664

- 94.937

Afwikkeling van derivaten

28

- 62.709

- 8.940

Betaald dividend

27

- 108.587

- 97.604

Financiële lease materiële vaste activa

31

2.801

4.232

Betaald op overige langlopende verplichtingen

34

- 2.178

1.129

Betaalde termijnen financiële lease

31

- 7.356

- 8.363

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

- 97.935

- 77.832

Nettokasstroom

44.290

32.246

Stand liquide middelen bij aanvang boekjaar

25

445.122

413.287

Nettokasstroom

44.290

32.246

Koers- en omrekeningsverschillen

9

- 149

- 411

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

25

489.263

445.122