Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013

(in EUR 1.000)

Toelichting

2013

20121

Netto-omzet

1

1.382.069

1.352.540

Verkoopopbrengst vastgoed

181

28.064

Kostprijs verkoop vastgoed

-

16.551

Resultaat uit verkoop vastgoed

2

181

11.513

Waardeveranderingen vastgoed

3

2.545

- 24.021

Overige resultaten uit vastgoed

2.726

- 12.508

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

4

603.582

605.851

Personeelsbeloningen

5

185.886

182.359

Afschrijvingen

6

248.414

214.897

Bijzondere waardeveranderingen

7

17.410

22.741

Overige bedrijfskosten

8

8.805

17.690

Totaal bedrijfslasten

- 1.064.097

- 1.043.538

Exploitatieresultaat

320.698

296.494

Financiële baten en -lasten

9

- 94.822

- 88.082

Resultaat geassocieerde deelnemingen

10

50.553

45.464

Resultaat voor belastingen

276.429

253.876

Winstbelasting

11

- 45.645

- 57.438

Resultaat

230.784

196.438

Toekomend aan:

Minderheidsaandeelhouders

12

3.292

- 2.276

Aandeelhouders (Nettoresultaat)

227.492

198.714

Winst per aandeel (x EUR 1)

13

1.222

1.068

Verwaterde winst per aandeel (x EUR 1)

13

1.222

1.068

  • Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van wijzigingen in IAS 19R