Schiphol.nl   •   Contact

Jaarrekeningen

Home Jaarrekeningen Financiële jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2013

Enkelvoudige balans per 31 december 2013

Activa

Toelichting

31 december 2013

31 december 2012

(in EUR 1.000)

Vaste activa

Dochterondernemingen

2.669.507

2.523.167

Geassocieerde deelnemingen

39

611.381

605.719

3.280.888

3.128.886

Vlottende activa

Vorderingen

40

2.435

27.752

Liquide middelen

2.644

21.565

3.285.967

3.178.203

Passiva

Toelichting

31 december 2013

31 december 2012

(in EUR 1.000)

Geplaatst kapitaal

84.511

84.511

Agio reserve

362.811

362.811

Ingehouden winst

2.288.101

2.177.062

Overige reserves

- 111.775

- 100.548

Herwaarderingsreserve

412.941

418.911

Overige wettelijke reserves

19.964

34.683

Nettoresultaat boekjaar

227.492

198.714

Eigen vermogen

41

3.284.045

3.176.145

Personeelsbeloningen

42

954

877

Kortlopende verplichtingen

43

968

1.181

3.285.967

3.178.203