Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Verslag Raad van Commissarissen Vergaderingen van de commissies van de Raad van Commissarissen

Vergaderingen van de commissies van de Raad van Commissarissen
Auditcommissie

De Auditcommissie heeft in 2013 drie keer vergaderd. De commissie heeft met de directie en de interne auditor en externe accountant uitvoerig de jaarrekening 2012, het jaarverslag 2012, de halfjaarcijfers 2013, de persberichten hierover, de Management Letter en het interne en externe auditplan 2013 besproken. Het Funding Plan is besproken en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

De Auditcommissie heeft aandacht gegeven aan de internationale activiteiten van Schiphol. Ook is het beleid met betrekking tot verzekeringen en belastingen aan de orde geweest. Tot slot heeft de Auditcommissie bijzondere aandacht gehad voor risicomanagement en pensioenen. De Auditcommissie heeft in februari en december 2013 buiten aanwezigheid van directieleden en/of interne auditor met de externe accountant (PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.) gesproken. Tot slot is de Auditcommissie in 2013 nauw betrokken geweest bij het selectieproces dat heeft geleid tot het voordragen van een nieuwe externe accountant.

Selectie- en Benoemingscommissie

In 2013 heeft de Selectie- en Benoemingscommissie zeven keer vergaderd. De heer Wijn is in 2013 toegetreden tot de commissie in verband met de selectie- en benoemingsprocedure van de nieuw te benoemen commissarissen. Tezamen met een externe adviseur is de selectieprocedure doorlopen; in december 2013 heeft de Raad van Commissarissen twee kandidaten voorgedragen tot benoeming door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2014. In 2013 had de commissie bijzondere aandacht voor de praktische implicaties van de Wet Bestuur en Toezicht. Eind 2013 is de opvolging van de heer De Romanet de Beaune besproken. Aangaande bovenstaande (her)benoemingen heeft de commissie steeds contact met zowel de Centrale Ondernemingsraad als de aandeelhouders.

Ook heeft de Selectie- en Benoemingscommissie in 2013 de procedure voor de opvolging van de heer Rutten als COO gevoerd, nu hij in augustus 2014 met pensioen gaat. Tot slot heeft de commissie de interne zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen georganiseerd.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie heeft in 2013 vier keer vergaderd. In 2010 en 2011 heeft uitvoerig overleg tussen commissarissen en de aandeelhouders van Schiphol plaatsgevonden om te komen tot een nieuw -gematigder- beloningsbeleid voor nieuw aan te stellen directieleden. In februari 2012 is gebleken dat niet alle aandeelhouders met dit nieuwe beleid konden instemmen. Op verzoek van aandeelhouders is besluitvorming hieromtrent uitgesteld. Inmiddels is in 2013 door de minister van Financiën een nieuwe Nota Deelnemingenbeleid uitgebracht, waarin ook de richtlijnen van het beloningsbeleid van het ministerie van Financiën bij staatsdeelnemingen staat beschreven. Deze herijking is door de Raad van Commissarissen als uitgangspunt genomen. Ultimo 2013 was een nieuw beloningsbeleid in concept gereed. Dit is begin 2014 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling voorgelegd.

Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie

De Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie heeft in 2013 drie maal vergaderd. De verificatie van de Corporate Responsibility-verslaggeving in het jaarverslag door de externe accountant is besproken alsook de CR-doelstellingen die in 2012 en 2013 aan de directie zijn gesteld.

In 2013 heeft de commissie uitgebreid stilgestaan bij de gang van zaken en communicatie rondom de commissie Shared Vision en de evaluatie van de Wet luchtvaart. Ook heeft stakeholder management de aandacht van de commissie gehad, inclusief het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. De Public Affairs & Corporate Responsibility Commissie heeft ook in 2013 veel aandacht gehad voor het belang van de reiziger op Schiphol. De Commissie is verheugd over het enthousiasme waarmee het CR-beleid wordt vormgegeven. Tot slot is in 2013 gesproken over het bewustzijn van Corporate Responsibility binnen de organisatie.