Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Verslag Raad van Commissarissen C. Overige zaken

C. Overige zaken
(Her)benoemingen

Bij de directie van Schiphol hebben zich in 2013 geen (her)benoemingen voorgedaan.

Per de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van april 2013 is de heer Hazewinkel op voordracht van de Raad van Commissarissen en met positief advies van de Centrale Ondernemingsraad benoemd voor een tweede en laatste termijn van vier jaar. De heer Hazewinkel blijft voorzitter van de Remuneratiecommissie en lid van de Auditcommissie.

In december 2013 liep de derde en laatste termijn van mevrouw Maas-de Brouwer af. De Raad van Commissarissen kijkt met dankbaarheid terug op de inspanningen en bijdrage van mevrouw Maas-de Brouwer aan Schiphol en aan de Raad van Commissarissen. Niet alleen was mevrouw Maas-de Brouwer een zeer waardevol lid van de Remuneratiecommissie en van de Selectie- en Benoemingscommissie; zij heeft ook een leidende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de PACR-Commissie.

In oktober 2013 is de heer De Romanet de Beaune teruggetreden als commissaris bij Schiphol, vanwege een verschuiving van taken binnen de directie van Aéroports de Paris. In lijn met de overeenkomst die van kracht is tussen de aandeelhouders van Schiphol is het opvolgingstraject eind 2013 in gang gezet. Begin 2014 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten om met ingang van 10 februari 2014 de heer Galzy te benoemen als commissaris namens Aéroports de Paris.

De wisselingen in de samenstelling van de Raad van Commissarissen hebben ertoe geleid dat de indeling van de commissies is gewijzigd. Daarvoor wordt verwezen naar onderstaand schema.


Vergaderingen

De Raad van Commissarissen kwam in 2013 acht maal bijeen. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen werden steeds in aanwezigheid van de directie gehouden. Zowel voorafgaand als na afloop van de vergaderingen hield de Raad van Commissarissen besloten overleg. Daarnaast vonden zeventien vergaderingen van de respectievelijke subcommissies plaats. Voor een volledig overzicht van het aantal vergaderingen alsook de aanwezigheid van commissarissen wordt verwezen naar bijgevoegde schema’s.

Buiten deze vergaderingen is vele malen contact geweest tussen de voorzitter, andere leden van de Raad van Commissarissen en de directie. Ook hebben de leden van de Raad van Commissarissen diverse malen contact gehad met stakeholders binnen en buiten Schiphol Group, waarvan de hiervoor genoemde Commissie Shared Vision een belangrijk voorbeeld is.

De Raad van Commissarissen bedankt de directie en de medewerkers van Schiphol Group van harte voor hun uitstekende inzet in 2013, zowel in de operatie als daarbuiten.

Schiphol, 13 februari 2014

De Raad van Commissarissen

Anthony Ruys (President-commissaris)

Jan Brouwer

Frans Cremers

Laurent Galzy

Herman Hazewinkel

Margot Scheltema

Joop Wijn