Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Verslag Raad van Commissarissen B. Kwaliteitsborging

B. Kwaliteitsborging

Samenstelling

De Raad van Commissarissen telde ultimo 2013 één vrouwelijk lid en vijf mannelijke leden. De directie telt één vrouwelijk lid en drie mannelijke leden. In de komende periode zal de Raad van Commissarissen zich samen met de directie blijven inzetten om tot een zo divers mogelijke verdeling van zetels binnen beide organen te komen. Schiphol zorgt er met het development- en leadershipprogramma voor dat zowel voldoende mannen als vrouwen zich kunnen ontwikkelen voor hogere management- en directieposities. In de volgende sectie van dit verslag wordt nadere persoonlijke informatie over elk lid van de Raad van Commissarissen verschaft.

Bij de benoeming van zijn leden streeft de Raad van Commissarissen naar een complementaire samenstelling, met name voor wat betreft de kennisgebieden die relevant zijn voor Schiphol; deze staan opgesomd in het profiel van de Raad van Commissarissen (bijlage A bij het Reglement van de Raad van Commissarissen). In bijgevoegd schema is vermeld welke commissaris welk kennisgebied vertegenwoordigt. Bij het vervullen van nieuwe vacatures wordt rekening gehouden met onderstaande verdeling van kennisgebieden.

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Corporate Governance Code, met uitzondering van de heer De Romanet de Beaune, die president-directeur van Aéroports de Paris S.A. is, en de heer Wijn, die bestuurslid is van ABN AMRO Bank N.V. De heer De Romanet de Beaune heeft de Franse nationaliteit; de overige leden hebben de Nederlandse nationaliteit. De heer De Romanet de Beaune was commissaris van Schiphol Group tot en met 14 oktober 2013.


Permanente educatie

In het kader van de permanente educatie van de gehele Raad van Commissarissen heeft de directie in 2013, begeleid door een externe deskundige, een presentatie gehouden over de marktontwikkelingen in de luchtvaart. Tijdens de strategiedagen heeft de Raad van Commissarissen zich bovendien uitvoerig laten informeren over onder meer de evaluatie Wet luchtvaart en mogelijke verbeteringen van de economisch regulering. Ook heeft de Raad van Commissarissen zich mede onder begeleiding van externe deskundigen uitgebreid laten voorlichten over de economische en sociale omstandigheden van ondernemen in Brazilië. Tot slot heeft de directie een presentatie aan de Raad van Commissarissen gegeven over de winteroperatie op Schiphol.

Evaluatie

In 2013 heeft de Raad van Commissarissen een zelf evaluatie uitgevoerd, onder meer via een vragenlijst. Als leidraad bij de evaluatie zijn ook de aanbevelingen van de externe evaluatie uit 2010 betrokken en de actielijst die daaruit is voortgekomen. De zelfevaluatie is vooraf en na voltooiing van de vragenlijst in het besloten deel van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen besproken. Deze werkwijze bevalt de Raad van Commissarissen onder meer omdat het de mogelijkheid biedt om zijn effectiviteit te verhogen.