Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Risicomanagement Risicobeheersing en interne controle

Risicobeheersing en interne controle

Wij streven ernaar de kans op fouten, het nemen van verkeerde beslissingen en het verrast worden door onvoorziene omstandigheden zoveel mogelijk te reduceren. Volledigheid valt niet te garanderen. Het is nooit uit te sluiten dat we blootstaan aan risico’s die nog niet bekend zijn of die (nog) niet belangrijk worden geacht. Bovendien kan geen enkel systeem van risicobeheersing en interne controle absolute zekerheid bieden tegen het niet realiseren van ondernemingsdoelstellingen, of het volledig voorkomen van verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels. Zo is Schiphol bijzonder gevoelig voor weer- en natuurverschijnselen. Deze kunnen wij niet voorkomen of beïnvloeden. Wel kunnen we ervoor zorgen dat de gevolgen zoveel mogelijk beperkt blijven.

Voor een adequate risicobeheersing en interne controle gebruiken wij diverse op elkaar afgestemde instrumenten.

 • Ons risicomanagementsysteem identificeert, analyseert en bewaakt strategische, operationele, financiële en compliance risico’s.;
 • Het lijnmanagement, verantwoordelijk voor de uitvoering van het risicomanagement, legt hierover tweemaal per jaar verantwoording af aan zijn directeur, die op zijn beurt verantwoording aflegt aan het Risk & Compliance Committee.;
 • Risicomanagement vormt een vast onderdeel van onze maandelijkse planning- en controlcyclus;
 • Te volgen procedures en de grondslagen van waardering en resultaatbepaling staan gedetailleerd beschreven in handleidingen;
 • Het gebruik van een tax control framework als beheersprogramma voor fiscale risico’s;
 • Meerdere kwaliteitsmanagementsystemen zoals milieu- en veiligheidsmanagementsystemen;
 • Voortdurende toetsing op het gebied van security door middel van audits en inspecties door de overheid, periodieke bespreking in het beleids- en handhavingsoverleg, een escalatieladder met beveiligingsbedrijven om de beveiligingstaken te toetsen en inspectie over de hele linie door de Europese Unie;
 • Het Management Team Schiphol Group bespreekt onder voorzitterschap van de president-directeur vier keer per jaar de integrale voortgang en resultaten van veiligheid, milieu, mens en maatschappij;
 • We hanteren gedragsregels en hebben een interne meldregeling;
 • Periodieke besprekingen over de auditbevindingen van interne auditor en externe accountant tussen de Chief Financial Officer en de operationele en commerciële directeuren en hun controllers;
 • Beoordeling van risicomanagement procedures door interne auditor en externe accountant;
 • Het opvolgen van de aanbevelingen uit de Management Letter van de externe accountant;
 • De management teams van de business areas rapporteren minimaal één keer per maand aan de directie.

De directie rapporteert en legt verantwoording af over het systeem van risicobeheersing en interne controle aan de Raad van Commissarissen na een bespreking in de Auditcommissie.

Gelet op bovenstaande zijn wij van oordeel dat de systemen van risicobeheersing en interne controle een redelijke mate van zekerheid geven over de financiële verslagleggingsrisico’s en dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

De directie verklaart dat, voor zover bekend:

 • de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa, de passiva, de financiële positie en de winst van Schiphol Group en de gezamenlijk in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
 • het jaarverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar; en
 • in het jaarverslag de voornaamste risico’s waarmee Schiphol Group wordt geconfronteerd zijn beschreven.