Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Remuneratie Remuneratie van de directie over 2013

Remuneratie van de directie over 2013

Zoals eerder benoemd, zijn de vaste inkomens van de directieleden in 2013 gelijk gebleven. Hoewel Schiphol een gematigde loonstijging heeft toegekend aan haar personeel, heeft de directie besloten af te zien van een salarisverhoging voor haarzelf.

Ten aanzien van hun korte termijn variabele inkomen (de STI), komen de directieleden, met uitzondering van de CFO, in aanmerking voor een swing factor van 1,25 voor de STI. Voor de CFO geldt een swingfactor ter grootte van 1,15 op basis van het voor haar geldende beleid. Voor wat betreft de gezamenlijke niet-financiële operationele en maatschappelijke doelstellingen 2013 voor de directie, zoals die ook in de Managementagenda 2013 zijn opgenomen, heeft de RvC geoordeeld, op advies van de Remuneratiecommissie, dat de directie deze doelstellingen heeft gehaald. De RvC noemt hierbij dat 2013 een goed jaar is geweest, zowel ten aanzien van het resultaat, de kostenbeheersing als de relatie met stakeholders. De Raad van Commissarissen ziet dat als een goede prestatie in het licht van de marktomstandigheden.

Het algemeen functioneren van de directieleden is door de RvC positief beoordeeld, waarbij in ogenschouw is genomen dat de directie zich in 2013 enorm heeft ingespannen om de strategische doelstellingen te realiseren en dat er goede financiële resultaten zijn behaald. De onderstaande tabel geeft de totale vastgestelde realisatie per directielid weer.

De RvC heeft, op advies van de Remuneratiecommissie, de swing factor voor de lange termijn beloning 2011-2013 voor de heren Nijhuis, Rutten en De Groof vastgesteld op 1,5. Voor mevrouw De Groot geldt dat zij nog geen volledige referteperiode heeft afgesloten waardoor er nog geen uitbetaling van de LTI plaats zal vinden.

Een nadere toelichting bij de remuneratie van de directie over 2013 staat op pagina 219 t/m 222 van dit jaarverslag.

 Naam

Functie

Totale realisatie STI

Jos Nijhuis

CEO

 40,0%

Ad Rutten

COO

 38,8%

Maarten de Groof

CCO

 38,8%

Els de Groot

CFO

 20,9%