Schiphol.nl   •   Contact

Home Governance Remuneratie Algemeen beloningsbeleid voor de directie

Algemeen beloningsbeleid voor de directie

Het huidige directie beloningsbeleid, dat tot stand is gekomen op voorspraak van de Raad van Commissarissen (RvC) en op 13 april 2006 is bekrachtigd door onze aandeelhouders, bevat de kaders waarbinnen de directieleden van Schiphol Group worden beloond. Het beloningsbeleid beoogt marktconformiteit op een zodanig niveau dat kwalitatief goed management kan worden aangetrokken en talent kan worden behouden voor de organisatie.

Het beloningsbeleid voldoet aan de best practice bepalingen over bezoldiging uit de Corporate Governance code en bestaat in hoofdzaak uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel is bedoeld om het behalen van vooraf gedefinieerde korte en lange termijn doelstellingen te waarderen. Daartoe stelt de RvC aan het begin van ieder jaar in overleg met de directieleden concrete prestatieafspraken vast voor toekenning van de variabele beloning. Het uitgangspunt bij deze afspraken is dat ze uitdagend, meetbaar, maar ook beïnvloedbaar zijn. Naast financiële en operationele afspraken worden hierbij nadrukkelijk ook maatschappelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van Corporate Responsibility en mainportontwikkeling. Aan het eind van ieder jaar beoordeelt de RvC in hoeverre de directieleden hebben voldaan aan de prestatieafspraken, op grond waarvan een variabele beloning aan de directieleden wordt toegekend.  

Schiphol is bij de indiensttreding van mevrouw De Groot in 2012 een afwijkend arbeidsvoorwaardenpakket met haar overeengekomen. Dit vooruitlopend op de maatschappelijke discussie rondom ‘topbeloningen’ en de gesprekken die daarover destijds al werden gevoerd tussen de RvC en aandeelhouders. De afwijkingen ten opzichte van het hierboven aangehaalde formeel geldende beloningsbeleid hadden tot doel en effect een matiging van het totale beloningsniveau te creëren.

Arbeidsovereenkomsten

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemt de (statutair) bestuurders bij Schiphol Group voor een periode van vier jaar, en handelt daarmee in lijn met de Corporate Governance Code. Herbenoeming is hierbij mogelijk, in beginsel (opnieuw) voor een periode van vier jaar. De onderstaande tabel geeft de verschillende termijnen en bijbehorende einddata van deze termijnen weer per directielid.

 

Functie

Termijn

Termijn eindigt op

Jos Nijhuis

CEO

Tweede

31 december 2016

Ad Rutten

COO

Tweede

31 augustus 20141

Maarten de Groof

CCO

Tweede

31 januari 2016

Els de Groot

CFO

Eerste

30 april 2016

  • De RvC heeft de oorspronkelijke einddatum van de tweede termijn (31 augustus 2013) van de heer Rutten met één jaar verlengd. De heer Rutten zal aansluitend met pensioen gaan.

Voor alle directieleden geldt dat zij op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst zijn van N.V. Luchthaven Schiphol.